external studies Contact

המרכז לפיתוח מקצועי בתחומי STEM

המרכז לפיתוח מקצועי בתחומי STEM
Science Technology Engineering & Mathematics
לפניות- ד"ר מיכל נחשון  michal_na@oranim.ac.il


חזון המרכז

המרכז לפיתוח מקצועי בתחומי STEM  באורנים, מקדם תהליכי פיתוח מקצועי של מורים בתחומי  המדע- טכנולוגיה- הנדסה – מתמטיקה בכל שכבות הגיל, תוך התנסות במעבדות ובפעילויות בגן הבוטני ובפינת החי, במטרה ליצור דיאלוג עם המסגרת הבית ספרית בשילוב תיעוד, רפלקציה ושיקוף תהליכים וטיפוח מומחיות בתוך קהילת מורי בית הספר.
מטרתנו  היא לזרוע את הרצון להתנהל בעולם בעזרת מיומנויות STEM , לפתח סקרנות, פליאה והערכה לתחום, לכוון ללמידה מניסיון, לרצון ללמוד עוד ולתחושת מסוגלות עצמית ביכולת ללמוד עוד.

לא עוד מורה המגיע אך ורק להשתלמויות קיץ קצרות, אלא:
  • Life  Long Learning– LLL  - המורה לומד לאורך חייו המקצועיים, במסגרות שנתיות ורב שנתיות (השתלמויות, קהילות) בהן מורים משתפים, וחולקים את התנסויותיהם וחוויותיהם ודנים בפרקטיקה היום-יומית בכיתה.
  • ליווי המורה בכיתה ותיעוד עבודתו – כבסיס לדיון בקהילה.

זאת הדרך שבאמצעותה ניתן לטפח את המסוגלות הרגשית-חברתית של המורה בהתבסס על בקיאותו בתכנים שהוא מלמד ועל כישוריו הפדגוגיים.  תהליך זה יש בו כדי להשפיע על תפיסתם העצמית של המורים ועל גיבוש אחריותם האישית לתהליך התפתחותם המקצועית, תוך כינון קהילה בית ספרית של לומדים, ובעקבות זאת להביא לשיפור הישגי התלמידים ולהשבחת האקלים הכיתתי והבית ספרי.
מרכז לפיתוח מקצועי בתחומי  STEM
הלמידה החברתית - רגשית תהווה בסיס לתהליכי ההתפתחות המקצועית. למידה זו עשויה להעצים את תחושת השליחות של המורים, לעורר בהם אמפתיה לתלמידים ולחזק את אמונתם ביכולת של תלמידיהם להתפתח.

חזון מרכז לפיתוח מקצועי בתחומי  STEM
​​​​
"צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו."         (הרב קוק)
​​​​​​​​​​​​
Footer Mobile