Contact Form

אתיקה במחקר – אישורים נדרשים

​אתיקה במחקר עיינה בהקפדה על זכויות הנחקרים ועל יושרה אקדמית. אנו מחויבים בכל חומרת הדין בהגנה על צנעת הפרט וכבודם של המשתתפים. כמו כן אנו מקפידים על כך שהכתיבה תהיה מקורית וכי כל ציטוט ייכתב בשם אומרו.  
מכללת אורנים הקימה ועדת אתיקה למחקר אשר מפקחת על מכלול הסוגיות הקשורות לנושאים הללו.
באתר ועדת האתיקה ניתן למצוא הנחיות של המדען הראשי, מסמכים להגשה לאישור הועדה וטפסים לשילוב במחקר.


Footer Mobile