Contact Form

כלים לסיוע בכתיבה אקדמית

תקנון התואר השני באורנים מחייב כי עבודות הגמר תעמודנה בסטנדרטים אקדמיים ומדעיים, ועל הסטודנטים להקפיד על חשיבה מדעית ביקורתית, כתיבה בהירה וקוהרנטית, וכללי ציטוט ואזכור כמקובל בעולם האקדמי.
מכללת אורנים מעמידה לרשות כל באיה אתר Moodle בשם "מעבדת כתיבה טובה​" המאגם בתוכו משאבים רבים בנושא כתיבה אקדמית. אתם מוזמנים לעשות בו שימוש על מנת לוודא שהינכם עומדים בכללים המקובלים בעולם האקדמי באופן כללי ומפורטים בתקנון עבודות הגמר באופן ספציפי.

קישורים שיעזרו לכם במלאכה זו.

אתרים המשלבים תקציר כללי ה
APA
בהצלחה!
Footer Mobile