Contact Form

פעילויות מיוחדות בתכנית

כנס ירושלים השמיני למחקר בחינוך מתמטי במכון לב בירושלים -  פברואר 2020
הכנס יתקיים במרכז האקדמי לב ונועד לעוסקים בחינוך המתמטי בישראל על מנת לספק הזדמנויות לשיח עמיתים ולתרום לגיבוש קהילייה מקצועית דינמית ומתפתחת ולהתוודע למחקרים עדכניים הנערכים בתחום החינוך המתמטי בישראל: מחקרים העוסקים בלמידה ו/או הוראה של מתמטיקה בכל טווח הגילים, כולל בהשכלה גבוהה; מחקרים המתמקדים באוכלוסיות ייחודיות, למשל מחוננים או ילדים עם צרכים מיוחדים, או בסביבות למידה שונות, כגון סביבות המשלבות טכנולוגיה בחינוך המתמטי; מחקרים העוסקים בהכשרת מורים למתמטיקה לפני עבודתם בפועל או במהלכה; ומחקרים בתחומים אחרים, המשיקים לתחום של הוראת מתמטיקה ולמידתה. המחקרים יכולים להיות אמפיריים או תאורטיים באופיים.
Footer Mobile