טופס נייח

קורסים בתכנית

​תקצירי הקורסים תשפ"ד (2023-2024)
מתמטיקה - שנה א'

ד"ר ענת קלמר
2 ש"ש

הטמעת השימוש בתקשוב במסגרת מערכת החינוך היא פעולה נדרשת בעידן הנוכחי הן כחלק ממטרות מערכת החינוך והן כדרך לשפר את דרכי ההוראה והלמידה בתחום הדעת. השימוש בתקשוב והפתיחות לחדשנות טכנולוגית עשויים לסייע רבות במתן מענה להטרוגניות הקיימת בכיתות הלימוד והגברת העניין של התלמידים. במסגרת הסמינריון הצומח, הסטודנטים יבצעו מחקר פעולה איכותני, לבדיקת השפעות של דרכי הוראה משולבות מחשב על התפתחות ידע תוכן, ידע פדגוגי וידע טכנולוגי של מורה.

ד"ר רותי סגל
2 ש"ש

 • הסטודנטים יכירו תיאוריות למידה שונות כולל תיאוריות למידה מבוססות חקר.

 • הסטודנטים יכירו היבטים שונים של הוראה מבוססת חקר.

 • הסטודנטים יכירו מגוון כלים להוראה מבוססת חקר בסביבת הכיתה של בית ספר יסודי.

 • הסטודנטים  יכירו ויתנסו בתפקיד הקריטי של המורה כמוביל הוראה מבוססת חקר.

 • הסטודנטים יתנסו בפתרון בעיות חקר בנושאים שונים.

 • הסטודנטים יתנסו בבניית מהלכי הוראה המזמנים הוראה ולמידה מבוססי חקר.

ד"ר עירית חוף-נהור
2 ש"ש  

מידע יפורסם בקרוב

פרופ' אבי ברמן
1.5 ש"ש

מציאת בעיות ופתרונן הם עיסוק מרכזי של מתמטיקאים. פתרון בעיות (Problem Solving)  וחיבור בעיות (Problem Posing)  הם נושאים מרכזיים במחקר בחינוך מתמטי. בחירת בעיות המתאימות לכתה היא מיומנות חשובה של מורים למתמטיקה.
בקורס נכיר בעיות לא שגרתיות ואסטרטגיות לפיתרון בעיות אלו, נדון בעבודות דוקטורט, ספרים, מאמרים וסרטים העוסקים בבעיות ונלמד לחבר או לבחור בעיות המתאימות לשיעורים בבית הספר.
רוב הבעיות בהן נעסוק תתאמנה לבית הספר היסודי.

ד"ר חיותה ינון
1 ש"ש

המתודולוגיה האיכותנית שואבת את רוחה מן המחקר האנתרופולוגי והסוציולוגי החותר להסתכלות הוליסטית, מעמיקה ורב ממדית על תופעות ואירועים אנושיים, בסביבה הטבעית שבה הם מתרחשים. המחקר האיכותני בתחום החינוך מאפשר לחשוף, לתאר ולפרש תופעות חינוכיות שהן באופיין מורכבות, דינאמיות, עמומות ותלויות הקשר, ושואף להתחקות אחר הכוחות הפועלים בשטח ולהביא להבנה של התהליכים, ההתנהגויות, האמונות והתחושות של המעורבים. מטרת הקורס היא לדון בתפיסת המחקר האיכותני, מאפייניו ומבנהו ובשימוש מושכל בכלי המחקר האיכותני והאתנוגרפי, באמצעות קריאת מאמרים מדעיים, והתנסות בהליך מחקרי בסיסי של מחקר איכותני (בהיקף מצומצם), על כל שלביו (תכנונו, ביצועו וכתיבת דוח מסכם עליו).

ד"ר חיותה ינון
1 ש"ש
 
חשיבה מדעית הקשורה במדעי החברה וההתנהגות, מבוססת על מחקר אמפירי, דהיינו על תצפיות אודות התנהגותם מחשבותיהם ועמדותיהם של אנשים. מטרת הקורס להקנות לסטודנטים מיומנויות בעריכת מחקר המתבצע בגישה כמותית וכן יכולת לקרוא מאמרים בחינוך ובמדעי החברה ולהבינם על שלביהם השונים. לשם כך יונחו הסטודנטים בקריאת מאמרים מחקריים ויתנסו בעריכת הצעת מחקר עצמאי על כל מרכיביו - בסביבה הלימודית והחברתית בה הם פועלים.
בקורס יכינו הסטודנטים הצעת מחקר שתכלול: פיתוח יכולות סקירת ספרות מדעית ממצה ועדכנית, מיקוד והצגת שאלות מחקר והשערות, בחירה בשיטות מדידה ותאור הליך המחקר ואיסוף הנתונים הצפוי, שיטות לעיבוד הנתונים שיאספו וממצאים צפויים למחקרם.


שנה ב'

ד"ר ענת קלמר
1 ש"ש

בתוך מרחב גדול של ידע שמורה למתמטיקה צריך שיהיה בידו, קורס זה מתמקד בידע תוכן מתמטי-פדגוגי-טכנולוגי כמרכיב הכרחי בתכנון ההוראה בעידן הדיגיטלי.
שילוב המחשות ויזואליות הינו בעל ערך רב בתהליך בניית ההבנה המתמטית, במיוחד בשנות בית הספר היסודי. יש חשיבות לבחירת ההמחשות המתאימות לסיטואציות הנידונות בכתה.
הוועדה הלאומית למורי מתמטיקה בארה"ב ובקנדה (National Council of Teachers of Mathematics – NCTM) הפועלת לשיפור ההוראה ולמידת המתמטיקה מגיל הגן ועד התיכון, מגדירה את העקרונות והסטנדרטים להוראת המתמטיקה בבתי הספר ומדגישה את חשיבות שילוב הטכנולוגיות בכתה, כדרך להגברת ההבנה המושגית של התלמידים (Principles and Standards for School Mathematics, 2000).  
קורס זה יעסוק בשני היבטים עיקריים לתמיכה בהוראה ולמידה של מתמטיקה בסביבות דיגיטליות. מהצד האחד, חיזוק האינטואיציות של הילדים לגבי המושגים והפעולות, דרך עבודה בסביבות דינאמיות בשילוב כלים ממוחשבים, מהצד השני, תמיכה בסטודנטים בבניית יחידות לימוד המשלבות כלים דינאמיים, זאת, דרך פיתוח תובנות והרחבת הידע שלהם לגבי הפוטנציאל הגלום בסביבות כאלה.
במהלך הקורס נבחן כלים קיימים העומדים לרשות המורה למתמטיקה וניצור יישומונים העונים על הצורך של כל סטודנט במסגרת הוראתו בבית הספר.
דרך היצירה נגדיר את סוגי המענה שכלים מתוקשבים נותנים למורה למתמטיקה בכתה הטרוגנית.

ד"ר ענת קלמר
2 ש"ש

הטמעת השימוש בתקשוב במסגרת מערכת החינוך היא פעולה נדרשת בעידן הנוכחי הן כחלק ממטרות מערכת החינוך להכשיר את הבוגר לחיים העתידיים והן כדרך לשפר את דרכי ההוראה בתחום הדעת. השימוש בתקשוב והפתיחות לחדשנות טכנולוגית בתחום עשויים לסייע רבות במתן מענה להטרוגניות הקיימת בכיתות הלימוד והגברת העניין של התלמידים.

מטרות קורס
1. הכרת מגוון הכלים הממוחשבים הקיימים, לשימוש בלמידה ובהוראת מתמטיקה - על מנת לאפשר שימוש מושכל בכלים אלו.
2. הבנת הזיקה בין תפיסות, תיאוריות וגישות חדשניות בהוראת מתמטיקה והוראה נעזרת טכנולוגיה.
3. הכרת היבטים שונים הקשורים להטרוגניות הקיימת בין הלומדים, תוך דגש על סגנונות למידה שונים ובחינה כיצד השימוש בכלים ממוחשבים מסייע במתן מענה לסגנונות הלמידה השונים.
4. בניית יחידות לימוד במתמטיקה המשלבות שימוש במחשב, דיון בהן והערכתן.

פרופ' יאיר קארו
1 ש"ש

מטרת הקורס היא לחשוף את המורים המלמדים מתמטיקה בבית ספר יסודי לבעיות בסיסיות מתחום המתמטיקה, להתחיל מבעיה פשוטה ולאפשר להם לפתור בעיות מתקדמות יותר אשר מובילות לבעיות מתמטיות ידועות, לעסוק במספר הוכחות לאותה בעיה, זאת תוך שילוב היבטים מההיסטוריה של המתמטיקה הקשורים לבעיות אלה.
קורס זה ירחיב את ידע המורים ויעמיק את ההבנה המתמטית שלהם לגבי נושאים מתמטיים אשר חלקם שייכים לחומר הנלמד בבית הספר היסודי. המורים יוכלו לשלב תכנים ותובנות מקורס זה בעבודתם עם תלמידים מצטיינים במתמטיקה, ולאתגר תלמידים מצטיינים בשפע של בעיות מרתקות המובאות בשפה המובנת בקלות לילדים מצטיינים במתמטיקה בבית הספר היסודי בכיתות ד'-ו'.

ד"ר רותי סגל
1.5 ש"ש

הקורס יעסוק בהיבטים שונים של הוראת גיאומטריה בבית ספר היסודי בשילוב טכנולוגיה. יעדיו של הקורס כוללים: העמקת הידע בנושאים מגוונים של גיאומטריה אוקלידית, הבנת האתגרים בהוראת גיאומטריה, קשיים של תלמידים בלמידת הנושאים השונים, הכרות עם סביבות טכנולוגיות שונות להוראת גיאומטריה, כמו תכנת Geogebra, אתרים המציעים למידה בסביבה טכנולוגית, המזמנים הוראה המבוססת על תהליכי חקר המובילים להבנה מעמיקה יותר של מושגים גיאומטריים, תכונותיהם, יחסי הכלה, העלאת השערות על בסיס מרחב דוגמאות, דרכי הכללה והנמקה המתאימות לתלמידי בית הספר היסודי. בקורס יושם דגש על שימושים מושכלים של טכנולוגיה בהוראה מרחוק.

ד"ר ענת לבב-וינברג
1.5 ש"ש

במסגרת קורס זה נעסוק בנושאים מתמטיים המתקשרים לידע המתמטי הנלמד  בבית הספר היסודי, תוך הרחבתו וקישורו לנושאים מתוך תורת הקבוצות והאנליזה: יחסים ופעולות בין קבוצות, העמקת התובנות הנוגעות למשמעות של תבניות והכללות במתמטיקה באמצעות נושא הסדרות והאינדוקציה. מטרת הקורס ליצור רצף רעיוני המקשר בין הנלמד באנליזה לבין הבסיס לאנליזה הנמצא כבר בנושאים של בית הספר היסודי.
הקורס משלב הרצאות ועבודה סדנאית.

ד"ר חנה לב
1.5 ש"ש

חשיפה למגוון אלגוריתמים בארבע פעולות החשבון במספרים טבעיים, שברים פשוטים ומספרים עשרוניים.
הבנת המתמטיקה מאחורי האלגוריתמים המוכרים והאלגוריתמים "מומצאים".
שימוש בתובנה מספרית לתהליכי "המצאה" של אלגוריתמים.
במהלך הקורס, הסטודנטים ינתחו דרכי פתרון שלתלמידים (שגויים ונכונים) ויתייחסו לידע שבא לידי ביטוי בדרכים אלה.

ד"ר ענת לבב-וינברג
1.5 ש"ש

הקורס מתמקד בשני סוגי בעיות מתמטיות שבהן יש חיפוש אחר פתרון אופטימלי – בעיות קיצון ובעיות תכנון לינארי. הקורס עוסק  בהרחבת הידע המתמטי באנליזה אינפיטיסימלית  ותכנון לינארי, פיתוח מיומנות ואינטואיציה מתמטית בפתירת בעיות בנושאים הנ"ל וקישור ידע ומיומנויות אלו לצורך בניית בעיות חקר המתאימות לתלמיד בביה"ס היסודי. ההוראה בקורס זה משלבת בין חלקים פרונטליים ועבודה סדנאית.

ד"ר רותי סגל וד"ר תקווה עובדיה
2 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב


מדעים - שנה ב'

ד"ר עירית חוף-נהור
1 ש"ש
 
בקורס נדון בעקרונות ממדעי התזונה והקשרם הישיר לבריאות האדם, תוך הקניית כלים מעשיים ודרכים ליישום במסגרות החינוך. נעמיק את ידיעותינו ברכיבי המזון ומערכת העיכול, נעמוד על חשיבותם לבריאותנו התקינה ועל הקשר שבין תזונת ילדים למנת משכל והתנהגות.
נכיר את עולם המיקרוביום: החיידקים הטובים ונדון במחלות מטבוליות וכרוניות ובהמלצות ארגון הבריאות העולמי. נקנח בעקרונות לצרכנות נבונה.


ד"ר מיכל נחשון
2 ש"ש

בעידן הידע אנו עדים לכך שהטכנולוגיה שזורה בכל הבט מחיינו, והסביבות המתוקשבות הופכות לחלק אינטגראלי מהתנהלותו בחיי היום-יום. מערכת החינוך ניצבת מול מציאות משתנה ונדרשת להתאים עצמה להשפעת הטכנולוגיה על החברה.
סביבות הלמידה המתוקשבות מזמנות התפתחות של פדגוגיות חדשניות המחייבות שינוי תפיסתי, הבנה עמוקה של התכונות המהותיות של הטכנולוגיה והבנת הפוטנציאל הטמון בה להוראה וללמידה.
כלים מתוקשבים יכולים לסייע למורה להתאים את החומר הנלמד ואת שיטות ההוראה ללומדים שונים ובכל לתת מענה דיפרנציאלי ליותר תלמידים בכיתה.
משתתפי הקורס יכירו סביבות למידה שונות במדעים, ילמדו להשתמש בהן ולשלב אותן בתוכנית הלימודים במדעים. משתתפי הקורס ילמדו לפתח ולהעריך יחידת לימוד מתוקשבת במדעים שמתאימה להוראה בכיתה הטרוגנית.

ד"ר רונית קלוסקה
1 ש"ש

מרבית היסודות הקיימים בעולמנו הינם מתכות ובכל זאת כשלומדים קורסי יסוד במבנה החומר ובמשפחות החומרים בטבע, המתכות זוכות לתשומת לב מועטה, הן ביחס לשאר משפחות החומרים הנלמדות והן ביחס למגוון המתכות הקיימות בטבע.
החשיפה למתכות כמשפחת חומרים ייחודית מלווה את לימודי המדעים בכל כיתות בית הספר היסודי אלא שההתייחסות אליהן הינה כאל מיקשה אחת כאשר בפועל הן שונות מאד במידת הקשיות שלהן (זהב לעומת טונגסטן), בנטייתן להגיב עם חמצן (להישרף) ובנטייתן לעבור קורוזיה (שיתוך).
חשיבות הולכתן החשמלית נלמדת כבר בשלב מוקדם של לימודי המדעים ולכן קיימת חשיבות רבה להבנה כיצד הן מוליכות חשמל גם במצב מוצק וגם כנוזל. הבנה מעמיקה יותר של עולם המתכות יאפשר למורי המדעים חשיפה והבנה טובה יותר של התכונות והתגובות של משפחת חומרים זו.
מטרת הקורס, הבנה טובה יותר של ייחודיות משפחת המתכות, הבנת התכונות המאפיינות אותן ותגובות אופייניות לקבוצת יסודות ייחודית זו.  הקניית ידע בסיסי  בנושאי המוליכות החשמלית במוצק ובנוזל, תגובות שריפה אופייניות למתכות וקורוזיה.


שנה ב'

ד"ר רונית קלוסקה
1 ש"ש

הכימיה בכלל והכימיה של תרכובות הפחמן בפרט, הפכו בשנים האחרונות לבעלי חשיבות בחיי היום יום של כל אחד ואחד מאתנו במגוון תחומים כמו:

 • מזון ובריאות: שמנים וטיגון, פחמימות והשמנה, ירקות פירות טריים וחומרי ההדברה.
 • רכב: מספרי האוקטן וסוגי הדלק המתאימים לרכב, נטול עופרת או עם עופרת.
 • קרינות מזיקות שנוצרות בהשפעת  תרכובות ה- CFC ופוגעות ברמת האוזון.
 • הביודיזל כתחליף לנפט הטבעי  ובעיית המזון בעולם השלישי.
 • החומרים הפלסטיים "שנכנסו לכל פינה בחיינו"
 • התעשייה הקוסמטית כל אלה מהווים חלון קטן המציץ לעולם הרחב מאוד של הכימיה של תרכובות הפחמן.

ד"ר מירה טנצר
1 ש"ש

כניסתן של טכנולוגיות מידע למערכות החינוך מחייבת חשיפה לטכנולוגיות אלה ופיתוח שימוש יעיל ונבון בהן בתהליכי הוראה-למידה. הקורס עוסק בפיתוח סביבות למידה ועצמי למידה מתוקשבים ודן בהיבטים השונים של שילוב טכנולוגיות מידע בתהליך ההוראתי-לימודי, ובהשלכותיהן על תפקידו של המורה. המשמעות הדידקטית-פדגוגית של הכלים הטכנולוגיים נמצאת במוקד הקורס. 

ד"ר מיכל נחשון
2 ש"ש

הקורס עוסק בליווי תהליך כתיבת עבודת הגמר בתוכנית להתמחות בהוראת המדעים בביה"ס היסודי. הקורס ילווה בהנחיה אישית וקבוצתית ויעסוק בסוגיות הבאות: מטרותיה של עבודת הגמר ושלבי כתיבתה: בחירת הנושא והגדרת מטרות המחקר, שאלת המחקר, חיפוש מידע וכתיבת סקר ספרות, תכנון כלי המחקר, ביצוע המחקר וכתיבת הממצאים והדיון בהתאם למתודולוגיה שנבחרה. בנוסף נ דון בדרכי הוראה של מיומנויות חשיבה, התלקיט, למידה רגשית- חברתית ומיומנויות כתיבה​.​​

Footer Mobile