טופס נייח

קורסים בתכנית

תקצירי הקורסים תשפ"ד (2022-2023)
קורסי חובה מדעי רוח ישומיים + תרבות וספרות הילד והילדה

ד"ר קובי אסולין

הקורס יעסוק בתולדות ההרמנויטיקה המסורתית כפי שמתבטאת בטקסטים מן העת העתיקה ומימי הביניים (במיוחד מקורות יהודיים ממחשבת חז"ל ומן הפילוסופיה והמיסטיקה של ימי הביניים), מחד, ובתיאוריות מודרניות של תורת הפרשנות (הרמנויטיקה תיאורטית, פילוסופית, פנומנולוגית, סטרוקטואליזם ועוד), מאידך. נקודת המפגש בין שני ההיבטים הנזכרים תיעשה באמצעות בחינת יישומן של תיאוריות מודרניות של תורת הפרשנות על תולדות הפרשנות המסורתית.

ד"ר אילה צור

העידן המודרני הביא עימו לבתי הספר שתי תופעות מרכזיות. התופעה הראשונה קשורה לארגון המרחב הפיזי והסדירויות על יסודות המטפורה של פס ייצור. בתי הספר, בהשראת המהפכה התעשייתית, התמקדו במטרה להכין תלמידים ביעילות לתפקד כבוגרים המשרתים את צורכי החברה. הם צמחו כבניינים עם מסדרונות ארוכים המחברים בין כיתות מרובעות אשר בהם מורה אחד מלמד תלמידים רבים בפרקי זמן מחזוריים וקצובים. התופעה השנייה קשורה לפיצול הידע לדיסציפלינות אשר הגיע לשיאו בתחילת המאה ה-20. הפיצול אמנם תרם להתמחות ולגילויים מדעיים חשובים, אולם במקביל אבדה החשיבה המאחדת והפרספקטיבה הרחבה.
קורס זה מציע חלופה לתכנון המסורתי באמצעות חשיבה על החינוך במונחים של מרחבים פיזיים ומרחבי ידע שגבולותיהם גמישים.
במסגרת הקורס הסטודנטים יחשפו לאפשרויות שונות לקיום תהליכי למידה והוראה רב-תחומיים ויפתחו יחידות לימוד המותאמות למגוון הקשרים.

1 ש"ש
ד"ר איריס גרשגורן


הקורס יעסוק בהכרת מאפייני המחקר האיכותני תוך כדי בחינת מחקרים איכותניים בתחום מדיניות החינוך וארגונו. יעשה לימוד ושימוש מושכל בכלי המחקר האיכותני (תצפית, ראיון וניתוח מסמכים). בקורס יוצגו שיטות לעיבוד נתונים על מנת שהסטודנט יוכל להתנסות באיסוף נתונים מהשדה וניתוחם. בקורס ילמדו דרכי תכנון מחקר איכותני, סוגיות אתיות הנובעות מהמחקר, שלבים בהגשת הצעת מחקר (הצעה מקדמית, בניית תכנית המחקר, כתיבה המחקרית).
הקורס יתבסס על הרצאות תיאורטיות, דיון במאמרים, הדרכה בביצוע פעילות מחקרית: תצפיות, ראיונות וניתוחי מסמכים, דיון על הנתונים והממצאים, בניית כלים וקטגוריות לניתוח הממצאים ופירושם, סיוע בבניית הצעת מחקר הצגת ההתנסויות המחקריות הראשונית.

ד"ר קובי אסולין

התרבות היא בחזקת האטמוספירה הרעיונית והחפצית (אובייקטים) שבתוכה בני אדם פועלים. לעיתים מדובר במאפיינים אוניברסליים ולרוב בכאלו שהם לוקאליים. חקר התרבות הינו תחום ידע מאוחר יחסית שמנסה להבין את התרבות שבתוכה אנו פועלים, ולא פחות מזה מופעלים, מנקודות מבט של משמעות, כוח, שפה, שיח, תקשורת. יודגש, מושא הדיון אינו התרבות הגבוהה אלא עולם החפצים היום-יומי שמקיף אותנו (טלוויזיה, מוצרי צריכה, אופנה, מוסדות ומרחבים מודרניים (בתי ספר, בתי חרושת, בתי חולים, מרכזי קניות, מרשתת). הקורס משלב תובנות ומושגים מתחום הפילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, שפה ותקשורת. נקודת המוצא לדיון היא שלא פחות מזה שאנחנו מגדירים את סביבתנו זו מגדירה אותנו ולכן חשוב להבין את יחסי הגומלין הפרשניים ביננו לבינה. 
במהלך הקורס נתמקד בהוגים וטקסטים קאנוניים בחקר התרבות ולצד זה נתמקד בחקר מקרה תרבותי אחד: המשחק.  

ד"ר אלי ברודרמן

בינתחומיות, או אינטרדיסציפלינריות הוא מושג חשוב שזוכה לתשומת לב הולכת וגוברת במחקר האקדמי. לתחום החינוך מהווה הבינתחומיות אתגר הדורש ממערכות החינוך, השמרניות בטבען, להשתנות ולארגן את תפיסות ההוראה שלהן מחדש. בניגוד לתחומי מחקר רבים באקדמיה שבהם ניכר פער בין ההיבט התיאורטי ליישום בחברה ובתרבות, נדמה שהבינתחומיות כתחום מחקרי הצליחה לקצר את המרחק בין התיאוריה לפרקטיקה בשטח. עד כדי כך צומצם הפער בין התיאורטי לפרקטי שנדמה לפעמים, שבינתחומיות מיושמת גם במקום שאין היא נדרשת או שהיא נקראת בשוגג בינתחומיות והיא אינה כזו כלל. במסגרת הקורס נחקור את המושגים בינתחומיות, רב תחומיות, אינטרטקסטואליות ועל-תחומיות. ננסה להבין את משמעות המושגים ואת תרומתן לחברה ולתרבות. נבדוק את השפעותיה של הבינתחומיות על מרחבי פעולה בתרבות כאחדות, גבולות, אידיאולוגיות, מניפולציה, יופי, סדר ומושגים נוספים צפויים יותר וצפויים פחות בהקשר של בינתחומיות. 
הקורס יורכב מקטעי קריאה בכתביהם של הוגים מתחומי הפילוסופיה ומדעי החברה וילווה במצגות, סרטונים ומטלות שחלקן יבוצעו בזמן השיעור וחלקן מחוץ לתחום הזמן של השיעור.
לאורך הקורס יצור הסטודנט יומן בינתחומי/ארכיב שיהווה את מטלת הסיום של הקורס. מספר שיעורים אחרונים יוקדשו להצגת היומנים/ארכיב בכתה.

ד"ר אוהד אופז

 מידע יפורסם בקרוב

קורסי חובה אמן/ית – מורה – יוצר/ת

2 ש"ש
ד"ר רותי הלביץ-כהן, ד"ר אלה קריגר 


תקציר הקורס: הקורס ילווה את הסטודנטים במסעם האישי בסטודיו ויעודד את המחקר דרך פרקטיקה אמנותית  במגוון מדיומים. הקורס ישמש כמפגש-שיח דיאלוגי ורב תחומי. הסטודנטים יציגו במפגשים תהליכי יצירה הן דרך מצגות והן באמצעות עבודות (התנסויות, סקיצות, פיתוח חומרי ורעיוני). על הסטודנטים יהיה לעבוד ולפתח גוף יצירה בשיעורי סדנא (בהדרכת אמן /יוצר במדיה) ו/או בסדנאות הפתוחות (ללא הדרכה) במכון לאמנות ובחוג לתקשורת ו/או בסטודיו הפרטי.  עם כניסתם לתהליך הכנת הסמינריון  יעבדו גם עם מנחה אישי ובסופו של דבר יגישו סמינריון מבוסס יצירה על שני חלקיו: גוף יצירה ומסמך מלווה.

ד"ר רותי הלביץ וד"ר פריד אבו-שקרה מחאג'נה
 
מטרות הקורס
מטרת הסדנה היא ללוות את תהליכי היצירה האישית של הסטודנטים/יות לקראת תערוכת הגמר ולקראת פעילות מקצועית בשדה האמנות. בסדנה יינתנו כלים לפיתוח שפה אישית, פיתוח קשר מפרה בין תהליכי יצירה ומחקר, עיסוק בסוגיות של הצבה ותצוגה ושיכלול השיח אודות היצירה במסגרת דיון קבוצתי.

תוצרי למידה:

1. פיתוח ושכלול תהליכי יצירה
2 . ניסוח וגיבוש השפה והדרך האמנותית של כל סטודנט/ית
3. הכרות עם יצירות מהארץ והעולם, חללי תצוגה, אסטרטגיות הצבה ועוד
3. כלים מעשיים לקראת פעילות מקצועית בשדה האמנות כגון: תיק אמן, פרזנטציה, תערוכה וכד'

נושאי הקורס

ליווי תהליכי יצירה וריפלקסיה לעבודה בסטודיו הפרטי של כל הסטודנט/ית. תמיכה בפיתוח השפה האישית של הסטודנט/ית והבשלת המהלך האמנותי לקראת תערוכת הגמר. כמו כן, הסדנה תכלול דיון במגוון נושאים הקושרים בין מרחב הסטודיו למרחב התצוגה. סמסטר ב' יוקדש לדיון בכלים מקצועיים לפעולה בשדה האמנות, כגון: הכנת פורטפוליו, גיבוש הצעה לתערוכה, פרזנטציה ועוד. בתום הסמסטר הראשון תתקיים הגשת ביניים ובתום הסמסטר השני תתקיים הגשה של תערוכת הגמר.

2 ש"ש
ד"ר שחר מרנין דיסטפלד
 
הקורס ילווה את הסטודנטיות והסטודנטים המתעתדים לכתוב עבודת גמר במתודולוגיה של מחקר מבוסס יצירה בכל שלבי המחקר: בחירת הנושא, גיבוש השאלה, ניסוח והגשה של הצעת המחקר, כתיבה והגשת עבודת גמר בתום שנת הלימודים. במהלך הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יקבלו הנחיה פרטנית-אינדיבידואלית, יודרכו  כקבוצה, ויהיו שותפים פעילים בדיונים הכיתתיים ובפורום בMOODLE. לשיתוף בתהליכי המחקר ברמה הקבוצתית ישנה חשיבות רבה בתוך המתודולוגיה של ABR, מאחר והנחת היסוד היא שהשיתוף מוביל לתרומה הדדית ולהעשרת מהלך היצירה והמחקר.
(ART BASED RESEARCH) ABR, "מחקר מבוסס יצירה" היא מתודולוגיה הכוללת שיטות מגוונות הרואות בתהליך האמנותי כמרחב של חקירה. האמנות, על תחומיה ומגמותיה, נתפסת  כדרך/מרחב  לאיסוף  וניתוח "נתונים", אשר מתגבשים באמצעות תהליכי יצירה לכדי ידע חדש (Leavy, 2009).  במחקר מסוג  ABR, ליצירת האמנות תפקיד ביצירת ידע חדש. עם זאת, "יצירת  האמנות לא מסבירה עצמה: היא דורשת  תיאור לשוני המתייחס לתהליך הפיתוח של הרעיון ולשאלת המחקר המגולמת בו; הטקסט מתאר את החדשנות הגלומה ביצירה, אבל לא יכול להיות מובן במלואו ללא התייחסות וללא התבוננות ביצירה" (Candy, 2006). על-כן, עבודת הגמר שלנו תכלול גוף יצירה שיוצג בתערוכה ומסמך מילולי מלווה.

רותי הלביץ-כהן
 
מידע יפורסם בהמשך


  סמינריונים ( חובת בחירה):

ד"ר אריאל פרידמן וד"ר אוהד אופז

מידע יפורסם בהמשך


קורסי בחירה- רב שנתיים

לפרופ' איילת שמיר

מידע יפורסם בהמשך

Footer Mobile