Contact Form

קורסים בתכנית

​תקצירי הקורסים תשפ"א (2020-2021)
קורסי חובה
שנה א'

ד"ר קובי אסולין

הקורס יעסוק בתולדות ההרמנויטיקה המסורתית כפי שמתבטאת בטקסטים מן העת העתיקה ומימי הביניים (במיוחד מקורות יהודיים ממחשבת חז"ל ומן הפילוסופיה והמיסטיקה של ימי הביניים), מחד, ובתיאוריות מודרניות של תורת הפרשנות (הרמנויטיקה תיאורטית, פילוסופית, פנומנולוגית, סטרוקטואליזם ועוד), מאידך. נקודת המפגש בין שני ההיבטים הנזכרים תיעשה באמצעות בחינת יישומן של תיאוריות מודרניות של תורת הפרשנות על תולדות הפרשנות המסורתית.

ד"ר אילה צור

העידן המודרני הביא עימו לבתי הספר שתי תופעות מרכזיות. התופעה הראשונה קשורה לארגון המרחב הפיזי והסדירויות על יסודות המטפורה של פס ייצור. בתי הספר, בהשראת המהפכה התעשייתית, התמקדו במטרה להכין תלמידים ביעילות לתפקד כבוגרים המשרתים את צורכי החברה. הם צמחו כבניינים עם מסדרונות ארוכים המחברים בין כיתות מרובעות אשר בהם מורה אחד מלמד תלמידים רבים בפרקי זמן מחזוריים וקצובים. התופעה השנייה קשורה לפיצול הידע לדיסציפלינות אשר הגיע לשיאו בתחילת המאה ה-20. הפיצול אמנם תרם להתמחות ולגילויים מדעיים חשובים, אולם במקביל אבדה החשיבה המאחדת והפרספקטיבה הרחבה.
קורס זה מציע חלופה לתכנון המסורתי באמצעות חשיבה על החינוך במונחים של מרחבים פיזיים ומרחבי ידע שגבולותיהם גמישים.
במסגרת הקורס הסטודנטים יחשפו לאפשרויות שונות לקיום תהליכי למידה והוראה רב-תחומיים ויפתחו יחידות לימוד המותאמות למגוון הקשרים.

ד"ר איריס גרשגורן

הקורס יעסוק בהכרת מאפייני המחקר האיכותני תוך כדי בחינת מחקרים איכותניים בתחום מדיניות החינוך וארגונו. יעשה לימוד ושימוש מושכל בכלי המחקר האיכותני (תצפית, ראיון וניתוח מסמכים). בקורס יוצגו שיטות לעיבוד נתונים על מנת שהסטודנט יוכל להתנסות באיסוף נתונים מהשדה וניתוחם. בקורס ילמדו דרכי תכנון מחקר איכותני, סוגיות אתיות הנובעות מהמחקר, שלבים בהגשת הצעת מחקר (הצעה מקדמית, בניית תכנית המחקר, כתיבה המחקרית).
הקורס יתבסס על הרצאות תיאורטיות, דיון במאמרים, הדרכה בביצוע פעילות מחקרית: תצפיות, ראיונות וניתוחי מסמכים, דיון על הנתונים והממצאים, בניית כלים וקטגוריות לניתוח הממצאים ופירושם, סיוע בבניית הצעת מחקר הצגת ההתנסויות המחקריות הראשונית.

ד"ר קובי אסולין

מידע יפורסם בקרוב


שנה ב'

ד"ר יעל גילעת וד"ר אלה קריגר

מטרות הקורס הן להעמיק את הידע ולפתח מיומנויות מחקר במתודולוגיות איכותניות. להבין סוגיות אתיות במחקר איכותני-פרשני והשלכתן על המחקר, איסוף הנתונים וניתוחם. לחזק מיומנויות של פרשנות נתונים איכותניים וניתוח טקסטים לאור גישות תרבותיות-פרשניות שונות. לסייע בגיבוש רעיונות למחקר לקראת התקשרות עם מנחים. להוות קבוצת לימוד לדיון על רעיונות וכיווני מחקר שמתגבשים במהלך השנה.


 סמינריונים ( חובת בחירה):

אוהד אופז וד"ר קובי אסולין

ענינו של הקורס הוא לקשר בין השאלות התאורטיות לפרקסיס התיעודי, משמע לאפשר לתאורטי לחבור אל הפרקטי, לבחון הרמנויטית ורפלקטיבית יחסי גומלין אלו באופן שבו האחד משליך על האחר, מעצב אותו.
הקורס יישען בעיקרו על בחינת עדויות ביחס לקטסטרופות המוניות ואזורי סכנה עכשוויים בוודאי השואה אבל לאו דווקא השואה, גם אם זו הייתה בחינת אבן דרך ראשונה בדיון. הקורס גם מעוניין לבחון את מקומה של העדות לא רק כטראומה היסטורית אלא האופן  בו היא משמשת בבחינת תמרור אזהרה עכשווי, ביחס לאפשרות חזרתו של העבר, וגם ביחס לעדות העכשווית. 

ד"ר משה שנר

עבודת החינוך הנה אחת המשימות המרכזיות שנוטלת על עצמה החברה ויחד עם זאת אחת השנויות ביותר במחלוקת. מערכת הכשרת המורים מתקשה לתת למורים תשתית פילוסופית לעבודתם, הקשר רעיוני ומענה לשאלה המרכזית מיהו המחנך ומהי השליחות שהם נוטלים על עצמם? מטרת הקורס לסייע לסטודנטים לגבש לעצמם השקפת עולם חינוכית ולתת כיוון עשיר משלהם לדרך החינוך בה הם מבקשים ללכת. באתונה, לפני 2400 שנה, דנו האתונאים את המורה שלהם למוות מכיוון שהוא שאל שאלות נוקבות ומערערות – מה אנו מצפים מהמורה היום? האם גם הוא מהווה איום על סדרי החברה, או אולי הוא משרתם הנאמן והשתקן? האם המורה שלנו, כמו סוקרטס, יודע שהוא לא יודע. הפרספקטיבה החשיבתית שמציע הקורס למשתתפיו היא המחשבה ההומניסטית, שראשי תה מחד במחשבה המקראית על צלם אלוהים שבאדם ומאידך בדמותו של המורה הקלאסי, שצעירים נהו אחריו, והיא נמשכת עד ל פילוסופיה ההומניסטית בת זמננו . הקורס מ תבסס על הרצאות פתיחה של המורה ומעודד שיח פילוסופי , קריאה וכתיבה של טקסטים פילוסופיים. לא נדרש ידע מוקדם, אולם נדרשת פתיחות ומעורבות בשיח הכיתתי. בקורס הזה אין "זכות שתיקה"

ד"ר אילת אטינגר-סלמה

במהלך ימי-הביניים הספרות העברית שימשה מבע עקבי, חי ותוסס לרחשי העם והיחיד. היא לוותה את האדם היהודי המשכיל כחלק מהכשרתו התרבותית, ומצאה ביטוי הן בבתי-הכנסת והן במשתאות החצר. בתקופה זו קמו ענקי ספרות ורוח, ונוצרה תשתית ממנה יונקים רבים מכותבי הספרות העברית החדשה עד ימינו.
במהלך הקורס נתמקד ביצירה העברית שפרחה ב"שני תורי הזהב" בימי הביניים: "תור הזהב הראשון" יכלול את שירת החול, שצמחה באנדלוסיה כפלא מהמאה התשיעית ועד אמצע המאה ה-12, על תפיסת העולם החצרנית-הנהנתנית אותה היא משקפת וממנה צמחה. "תור הזהב השני" (כן כן, לא גילו לנו אבל יש אחד כזה) יתמקד בספרות הפרוזה החרוזה, המשעשעת אך הסטירית, שפרחה בצפון הנוצרי, בין המאות ה-12 ל-14.
העם היהודי ישב בתקופה זו תחת שלטון האסלאם והנצרות, הושפע מתרבותם אך השכיל לשמור על ייחודו. במסגרת הקורס נבחן חיקוי ובחירה אלו, הניכרים ביצירה העברית בת הזמן. נתוודע לתפיסות עולם שרווחו אז (ונוגעות בנו עד היום), נכיר יצירתם של משוררים (שעד כה הכרנו בעיקר כ"שמות של רחובות"), נגדיר את גבולות היצירה ונחקור את תכונותיה הייחודיות.


קורסי בחירה- רב שנתיים

ד"ר יעל אברהמי

הקורס עוסק במושג ה"מיתוס" על מובניו השונים. נלמד על שרידי מיתוס מרובה אלים והתנגדות למיתוס  זה בתנ"ך. ההגדרות האנתרופולוגיות של המושג "מיתוס" ישמשו אותנו לבחינת דוגמאות נבחרות של סיפורים מקראיים שהפכו למיתוסים
מכוננים בתרבויות המונותאיסטיו: בריאת האדם, יציאת מצרים, מגדל בבל, עקידת יצחק, וסיפור עמלק. על בסיס דוגמאות אלה נלמד הסטודנטים להבחין בפרשנות של מיתוסים באמנות ובספרות ובשימוש במיתוסים בשפת העיתונות והפוליטיקה.

ד"ר רונן ברגר 

הקורס יחקור ויפתח את האמן הפנימי כמשאב ומקור להשראה ולעבודת המחנך והמורה היצירתי. באמצעות הכרות עם תיאוריה ומודלים נבחרים מתחום הטיפול באמנויות והתנסות בדרמה, תנועה, אמנות פלסטית וסיפור הוא יאפשר למשתתפים לבטא את עצמם ולפתח מיומנויות יצירתיות לקידום תהליכי למידה והתפתחות בחינוך.
הקורס יועבר כסדנה, יתמקד בתהליך וביצירה האישית-קבוצתית ויסתיים בפרזנטציות במדיומים השונים של האמנותיות.
מומלץ להצטייד בסקרנות יצירתית, תעוזה, רוח שטות ובגדים נוחים לתנועה ויצירה...

פרופ' רפי ויכטר

הקורס מתבסס בעיקרו של דבר על טקסטים קצרים שנכתבים במהלכו בידי הלומדים עצמם תוך שימת דגש על עולמם ועיצובם לשוני. בשיעורים נלמד למצוא בסיס חוויתי, רגשי ומילולי שממנו מתחיל תהליך הכתיבה עד להשלמת היצירה ועריכתה. קריאת טקסטים קצרים, בעיקר שירים, של יוצרים מן הארץ ומן העולם, תוך עיון ודיון בדגמי כתיבה מגוונים, מאפשרת ללמוד כלי הביטוי היצירתיים שלהם ולתת ביטוי לשלל אירועים חשובים בחייהם.


עבודה שיתופית- עבודה במשותף (אמן-מורה בקהילה)

ד"ר ישראל קורן

הקורס "קבלה, מיסטיקה וחינוך" עוסק בזיקה שבין מקורות קבליים ומיסטיים לתחום ההוראה והחינוך. על פי קו מנחה זה יתחלק הקורס לשני חלקים: בחלק ראשון של הקורס יידונו הקבלה (והחסידות כהמשכה של הקבלה) בפרט והמיסטיקה בכלל כתופעות ייחודיות, ובחלקו השני של הקורס יוצגו מקורות הקושרים בין הקבלה, החסידות והמיסטיקה להוראה ולחינוך. מטרת הקורס העיקרית תהיה הרחבת אופק הדעת והעשייה החינוכית ומתן השראה לעשייה זו באמצעות המקורות הנלמדים.

פרופ' אילת שמיר

מאז נוסחה ב"המשתה" לאפלטון, אדם וחווה המקראיים, האוהבים בשיר השירים, עוסקת הספרות והשירה באהבה על ריבוי פניה, רגעיה הנשגבים, מכאוביה, תהומותיה וטלטלותיה.
בקורס זה נעקוב אחר מופעיה השונים והמרהיבים בספרות, ונבחן חלקים מהגותם הפילוסופית המודרנית והביקורתית של ז.פרויד("מיניות ואהבה"), אורטגה אי-גאסט ("מסות על אהבה"), אריך פרום ("אמנות האהבה"), רולאן בארת' ("שיח אהבה"), והשיחה פסיכו-סוציולוגי ביקורתי של ימינו אנו. קריאה ביצירות אלו תאפשר התבוננות משווה ברעיון האהבה, כתֵּמה תרבותית וחברתית, כפי היא מגולמת ביצירות הספרות מהעת העתיקה –ומהעת בת-זמננו.

פרופ' אילת שמיר

במהלך קורס זה נקרא ונשוחח על השינוי המחשבתי והאמנותי שחוללוכמה מיצירות המופת של המאה העשרים, נעסוק במעבר של הטקסט הכתוב למדיומים אחרים שליצירה כמו קולנוע ותאטרון, ונעמיק בהקשרים התרבותיים, האמנותיים והסוציו-היסטוריים שבתוכן נוצרויצירות כגון:
"הקול והזעם", "אור באוגוסט" ו"בשוכבי גוועת" מאת ויליאם פוקנר
"אל המגדלור" ו"גברת דאלווי "מאת וירג'יניה וולף
"דיוקנו של האמן כאיש צעיר" ו"המתים" מאת ג'יימס ג'ויס
"המשפט" ו"הגלגול" מאת פרנץ קפקא
"הזקן והים" ו"הרוצחים" מאת א.המינגווי
"התפסן בשדה השיפון" ו"יום נפלא לדגי הבננה" מאת ד.ג'.סאלינג'ר
"מחכים לגודו" מאת ס.בקט
"הזר" ו"הדבר" ו"האורח" מאת אלבר קאמי
"אינטימיות", "אולי תרקדו" וסיפורים אחרים של ריימונד קרבר

ד"ר יעל גילעת

הקורס מעמיד לחשיבה ביקורתית את הסדר המגדרי ההגמוני, את היחסים החברתיים בין המינים, את מעמדן וכוחן של נשים בחברות שונות, את ייצוגן של נשים באמנות, ובכלל את כינונם של סובייקטים מגדריים.
לקורס שתי מטרות עיקריות :

  • פיתוח חשיבה מגדרית : הקורס מבקש למפות ולהציג את ההתפתחויות המרכזיות של החשיבה הפמיניסטית המודרנית והפוסטמודרנית, אשר באמצעותן נוכל להביט בצורה מצליבה ((Intersectional theory   על תולדות האמנות ובייחוד על זו המודרנית.
  • היכרות עם פועלן ויצירותיהן של נשים אמניות מזה ושל  יצירות מבוססות מגדר מזה באמנות משנות ה70 ואילך תוך חשיפת אמניות חלוצות בעולם וגם בארץ ישראל/פלסטין.

ד"ר אריאל פרידמן

הכרת היבטים תיאורטיים ומחקריים על צעירים וצעירות ועל פלטפורמות וטכנולוגיות התקשורת שהם מחוברים אליהם
בחינת היחסים בין תקשורת דיגיטלית לבין צעירים וצעירות בהיבטים של: זהויות, מרחבים, מיניות, מגדר, תפיסת מציאות ופרטיות
הבנת התרבות הדיגיטלית שנוצרת: תרבויות נוער גלובליות ולוקליות, תרבות של השתתפות, יצירת תכני תקשורת בידי צעירים, הצגה עצמית
בחינת הקשר בין ייצוג נוער בתקשורת לבין גיבוש זהות
להצטייד בכלים של "אוריינות דיגיטלית", כמיומנות וככלי להתמודדות עם המציאות התקשורתית העכשווית

ד"ר אלה קריגר וד"ר יהודה רוט

בעידן הפוסטמודרני, המתאפיין בספקנות כלפי האפשרות להכיר את העולם כפי שהוא, כמו גם בעולם של הפיזיקה הקוונטית, פיזיקאים ואומנים בוחנים מחדש את כלי המדידה ואופני הייצוג של המציאות. בקורס רב-תחומי זה, נתמקד ב"לידת הצופה" כפי שהיא באה לידי ביטוי בפיזיקה ובאמנות, ונצביע על פרדוקסים העולים מתוך הניסיון לפענח מצבים מורכבים דרך כלי הייצוג (המוגבלים) שברשותנו.
הקורס מקוון וכולל מספר מפגשים פנים-אל-פנים (או זום). ילמדו בו מרצים מהתוכנית הרב-תחומית להוראת מדעי הרוח והאומנויות ומהתוכנית להוראת המדעים.
התכנים נלמדים תחת המעטפת של הפקולטה ללימודים מתקדמים באורנים.


קורסי חובה מסלול אמן מורה
שנה א'

"ר יעל גילעת, ד"ר אלה קריגר

מידע יפורסם בקרוב

ד"ר יעל גילעת, ד"ר רותי הלביץ כהן, ד"ר אלה קריגר

הקורס ילווה את הסטודנטים במסע האישי בסטודיו- מרחב היצירה הפרטי ויעודד את המחקר דרך פרקטיקה אמנותית  במדיומים מגוונים. הקורס ישמש כמפגש- שיח דיאלוגי.
הסטודנטים יציגו במפגשים תהליכי יצירה הן דרך מצגות והן באמצעות עבודות(התנסויות, סקיצות, פיתוח חומרי ורעיוני) . 
על הסטודנטים יהיה לעבוד ולפתח גוף יצירה בשיעורי סדנא(בהדרכת אמן) ו/או בסדנאות הפתוחות (ללא הדרכה) במכון לאמנות ו/או בסטודיו הפרטי. עם כניסתם לתהליך הכנת הסמינריון יעבדו גם עם מנחה ובסופו של דבר יגישו סמינריון מבוסס יצירה על שני חלקוי (גוף יצירה ומסמך מלווה)

מטרות:

  • לעודד חזרה לסטודיו והעמדה של תהליכי יצירה אישיים  של הסטודנט  במרכז העניין, וזאת כחלק מייחודיות המסלול בתוך תכנית MED  בהוראה רב-תחומית.

  • לקיים  מחקר רציף מבוסס אמנות ((ABR כחלק מהפרדיגמה איכותנית  תוך הדגשת היבטים רפלקטיביים, בהקשרים מדיומליים,  תרבותיים וחינוכיים.

  • להכיר ולתרגל כלים מתודיים במחקר איכותני רלוונטיים לABR

  • להצמיח מודל של פרקטיקה משולבת יצירה ומחקר סביב חומרי הסטודיו האישי, שעשוי    

    להוביל  לע"ג.


שנה ב'

ד"ר יעל גילעת וד"ר פריד אבו-שקרה מחאג'נה
 
מטרות הקורס
מטרת הסדנה היא ללוות את תהליכי היצירה האישית של הסטודנטים/יות לקראת תערוכת הגמר ולקראת פעילות מקצועית בשדה האמנות. בסדנה יינתנו כלים לפיתוח שפה אישית, פיתוח קשר מפרה בין תהליכי יצירה ומחקר, עיסוק בסוגיות של הצבה ותצוגה ושיכלול השיח אודות היצירה במסגרת דיון קבוצתי.

תוצרי למידה:

1. פיתוח ושכלול תהליכי יצירה
2 . ניסוח וגיבוש השפה והדרך האמנותית של כל סטודנט/ית
3. הכרות עם יצירות מהארץ והעולם, חללי תצוגה, אסטרטגיות הצבה ועוד
3. כלים מעשיים לקראת פעילות מקצועית בשדה האמנות כגון: תיק אמן, פרזנטציה, תערוכה וכד'

נושאי הקורס

ליווי תהליכי יצירה וריפלקסיה לעבודה בסטודיו הפרטי של כל הסטודנט/ית. תמיכה בפיתוח השפה האישית של הסטודנט/ית והבשלת המהלך האמנותי לקראת תערוכת הגמר. כמו כן, הסדנה תכלול דיון במגוון נושאים הקושרים בין מרחב הסטודיו למרחב התצוגה. סמסטר ב' יוקדש לדיון בכלים מקצועיים לפעולה בשדה האמנות, כגון: הכנת פורטפוליו, גיבוש הצעה לתערוכה, פרזנטציה ועוד. בתום הסמסטר הראשון תתקיים הגשת ביניים ובתום הסמסטר השני תתקיים הגשה של תערוכת הגמר.

ד"ר יעל גילעת, ד"ר אלה קריגר

הקורס ילווה את הסטודנטים המתעתדים לכתוב עבודת גמר במתודולוגיה מחקר מבוססת יצירה. 
תחת השם הכולל של אמנות  מבוססת מחקר ( ART BASED RESEARCH-ABR ) מכונסות  שיטות מגוונות של פרקטיות יצירה ומחקר המבקשות להתייחס  לתהליך האמנותי כמרחב של  חקירה. האמנות, על תחומיה ומגמותיה  נתפסת  כדרך/ מרחב  לאיסוף  וניתוח "נתונים", ולהמרתם בתהליכי יצירה לכדי  גיבוש  של  ידע חדש (Leavy, 2009 ).
במחקר מסוג  ABR , ליצירת האמנות תפקיד ביצירת ידע חדש. עם זאת, "יצירת  האמנות לא מסבירה עצמה: היא דורשת תיאור לשוני המתייחס לתהליך הפיתוח של הרעיון ולשאלת המחקר המגולמת בו; הטקסט מתאר את החדשנות הגלומה ביצירה, אבל לא יכול להיות מובן במלואו ללא התייחסות וללא התבוננות ביצירה" (Candy, 2006) . בתום התהליך יגובש גוף יצירה שיוצג בתערוכה וייכתב מסמך מילולי מלווה.
במהלך הקורס יעמיקו  הסטודנטים  את הידע התיאורטי בגישות השונות  הכלולות בשם בכללי ABR, ויזהו את התת-סוגה המתאימה  להם במיוחד. הסטודנטים יהיו שותפים  פעילים בדיונים הכיתתיים  ובפורום במודל. הסטודנטים יודרכו ככיתה ובאופן פרטני   דרך השלבים השונים של כתיבת ע"ג ABR: בחירת הנושא, גיבוש השאלה, ניסוח הגשת הצעת המחקר, כתיבה והגשת עבודת גמר בתום שנת הלימודים.

Footer Mobile