טופס נייח

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

לימודי קדם
קורס מקוון בכתיבה אקדמית.

היקף ומשך הלימודים (החל משנת תשע"ז)
היקף הלימודים       
  • מסלול עם עבודת גמר יישומית - 21 ש"ש לימודי חובה ובחירה.
  • מסלול מחקרי עם תזה - 19 ש"ש לימודי חובה ובחירה.

ימי הלימוד       
יום שני בשבוע – יום לימודים מלא.
חלק מהקורסים נלמדים בימי לימוד מרוכזים או בהוראה מקוונת.
(על מועדי הקורסים נמסרת הודעה מראש)
מוקד אמן/ית - מורה - יוצר/ת: סדנאות אמנות יתקיימו בימים ראשון, שנישלישי.
*פתיחת המסלול מותנית במס' המשתתפים.

משך הלימודים
שתי שנות לימוד לסיום חובות השמיעה והעבודות הסמינריוניות. ניתן להשלים את עבודת הגמר המחקרית או היישומית בשנה השלישית.

בתכנית ארבעה מוקדים
  • מוקד רב - תחומי כללי
  • מוקד אמן/'ית - מורה – יוצר/ת
  • מוקד ולדורף*
  • מוקד לספרות ותרבות הילד והילדה*

*המוקד ייפתח בכפוף למספר נרשמים

מבנה הלימודים
מבנה הלימודים - רב תחומי כללי  -  21  ש"ש
לימודים  מתודולוגיים  (חובה) -  2 ש"ש
מחקר איכותני שלב א'     
סוגיות בפרשנות הטקסט     
לימודי חובה בהוראה רב-תחומית -  5 ש"ש
לימודי תרבות     
סמינר מחלקתי לשאלת הרב-תחומיות א' + ב'
הוראה רב-תחומית     
תכנון לימודים

סמינריונים  בגישה רב-תחומית (יש בחירה בין 4 קורסים) -  4 ש"ש
לימודי בחירה  -  8 ש"ש
כתיבת עבודת גמר  2 ש"ש:  קורסי כתיבת ע"ג: תוכניות לימודים /  מבוססת יצירה ABR
או קורס למחקר מתקדם לכתיבת תזה.**
  
כל הסטודנטים  יכתבו שני סמינריונים (אחד בכל שנה) ויגישו  עבודת גמר.
**הסטודנטים הכותבים תזה ילמדו רק 6 קורסי בחירה. סה"כ שעות 19 ש"ש.


מבנה הלימודים במסלול אמן/ית-מורה-יוצר/ת - 21 ש"ש
לימודים מתודולוגיים (חובה) -  2 ש"ש
סוגיות בפרשנות הטקסט     
מחקר איכותני שלב א'     
לימודי חובה בהוראה רב-תחומית - 5 ש"ש
לימודי תרבות     
סמינר מחלקתי לשאלת הרב-תחומית א' + ב'     
הוראה רב תחומית     
תכנון לימודים רב תחומי

סמינריון בגישה רב-תחומית -  2 ש"ש

לימודי בחירה –  2 ש"ש
לימודי חובה – מסלול אמן מורה  -  8 ש"ש (+ ע"ג 2  ש"ש)
תולדות האמנות + סיורי מוזיאונים  - 1 ש"ש
תולדות האמנות   - 1 ש"ש
הסדנה כמרחב של חקר – (סמינריון)  -2 ש"ש
תצוגה ודיון : סדנה לליווי תהליכי יצירה  -2 ש"ש
סדנאות יצירה**   -   2 ש"ש

סדנה לכתיבת עבודת גמר מבוססת יצירה - 2 ש"ש
ABR (כוללת תרגול מחקר איכותני)
הגשות תקופתיות ותערוכת סיום***     

*הסטודנטים יכתבו שני סמינריונים: אחד כמחקר מבוסס יצירה בליווי מנחה-אמן/ית ומנחי הקורס והשני מתוך כלל הסמינריונים של התכנית  ויגישו עבודת גמר מבוססת יצירה ABR (בליווי מנחה-אמן/ית ומנחה כתיבה).

 ** במהלך הלימודים לתואר יוכלו הסטודנטים להשתתף בסדנאות הניתנות במכון לאמנות (על-פי הרשמה ותנאי סף של כל סדנה) ללא הגבלה וללא עלות נוספת. סדנאות היצירה  מתקיימות בימי ראשון', שני, חמשי.

***במהלך הלימודים יתקיימו הגשות של תהליכי מחקר מבוססי יצירה לפני מנחים ומרצי התוכנית  בתום כל סמסטר ווכן בתום שנת הלימודים הראשונה.  בתום שנת הלימודים השנייה תתקיים תערוכת סיום מלווה קטלוג.

הסטודנטים במסלול אמן-מורה ישלמו אגרת תצוגה ותערוכה בגובה 300 ₪ בשנה הראשונה ו-400 ₪ בשנה השנייה.
הסטודנטים שילמדו במסלול אישי מורה יוצר במדיה ישלמו אגרת סדנאות והפקה בגובה  300 ₪ בשנה הראשונה ו-400 ₪ בשנה השנייה.

מאפייני תכנית הלימודים הרב תחומית
לימודי החובה המתודולוגיים יעשירו את הסטודנט בידע עדכני בגישות ושיטות מחקר ובגישות לפרשנות הטקסט.

לימודי החובה בהוראה רב-תחומית יפגישו את הסטודנטים עם מושג הרב-תחומיות וביטויו בשדה החינוכי, עם מושג התרבות והקשריו לתחום החינוך וההוראה, עם היבטים בתכנון לימודים בגישות רב-תחומיות ועם תפיסות שונות בהערכה.

לימודי הסמינריון: יתרמו לחיזוק זהות המורה למדעי הרוח והאמנויות  כיוצר וחוקר הן בדיסציפלינה והן בהוראתה בגישה רב-תחומית.  
לימודי הבחירה : מאפשרים לסטודנט להרחיב את תחום הידע הדיסציפלינרי שרכש בלימודי התואר הראשון, תוך מפגש מתמיד עם תחומי דעת משיקים במדעי הרוח והאמנויות. היכרות זו  עם תחומי ידע נוספים תתבצע  בגישה רב-תחומית  ותעשיר את אופקיו ותשפר את יכולתו  של הסטודנט/מורה להתייחס באופן פתוח, גמיש ומושכל לזיקתו של תחום דעת זה לתחומי דעת נוספים.

לימודי הבחירה יפתחו בפני הסטודנטים מגוון של דילמות ונושאים שיידונו בגישה רב-תחומית וביניהם שאלות של רב-תרבותיות, מגדר, אמנויות  ותרבות היומיום . הלימודים יעשירו את ידיעותיו של הסטודנט ובו בזמן יאפשרו לו להתנסות בחוויות של למידה רב-תחומית, בדיון בסוגיות תרבותיות ובגיבוש עמדות ערכיות. חלק מקורסי בחירה משתנים משנה לשנה ואחרים נלמדים מדי כמה שנים.

הסדנאות לכתיבת עבודת גמר או תזה הן סדנאות מחקר שבהן הסטודנט יגיע לגיבוש עמדות וניסוחן בנושא המחקר שנבחר. בליווי צמוד של מנחה יציע פרשנות מחודשת לסוגיות שכבר נחקרו ו/או יחדש בתחום עיסוקו  ו/או יציע יחידות לימוד בתחומי התמחותו בגישה רב תחומית.

ימי עיון וסיורים לימודים בארץ ובחו"ל: יהוו הזדמנות להוראה חוץ כיתתית ולמפגש ודיאלוג פורה עם השטח, ועל מה שעולה ממנו בתחומי העניין של התכנית הרב-תחומית.

Footer Mobile