Contact Form

מלגות הצטיינות על שם ריינשטיין בנושאי תרבות יהודית

תואר שני בחיוך - מילגת ריינשטיין

התכנית הרב תחומית להוראת מדעי הרוח והאומנויות מעניקה  עד חמש מלגות על שם מר מרווין ריינשטיין ז"ל לעידוד העיון , היצירה והמחקר של תרבות יהודית-ישראלית. המלגות יוענקו לסטודנטים ולסטודנטיות על כתיבת עבודות מחקריות, מהסוגים: סמינריון / גמר / מאמר, וליוצרות וליוצרים על יצירות  בספרות ובתחומי אמנות שונים. הן העבודות המחקריות והן יצירות האומנות והספרות תהיינה בתחומים של תרבות יהודית-ישראלית ושיח בין-תרבותי ובין-דתי בישראל. לפרטים עיינו בתקנון המלגה.

לחצו לתקניון המלגה >>
Footer Mobile