Contact Form

מלגות הצטיינות על שם ריינשטיין בנושאי תרבות יהודית

פרס על שם ריינשטיין לעידוד המחקר, העיון והיצירה
בתרבות יהודית-ישראלית ושיח בין-תרבותי ובין-דתי בישראל

מר מרווין ריינשטיין ז"ל היה נדבן יהודי-אמריקאי, שעסק בסוציולוגיה ובחינוך וביקש להנציח את שמו בתמיכה במורים שיעסקו בתרבות יהודית ובספרות יהודית, במטרה שילמדו אותה לתלמידיהם. במהלך עשרים השנים האחרונות, תכנית התואר השני בהוראה רב-תחומית במדעי הרוח והחברה העניקה על שם מרווין ריינשטיין פרסים על יצירה באמנות המילולית והחזותית וכן יוזמה יצירתית בחינוך.

התכנית להוראה רב תחומית במדעי הרוח והאומנויות תעניק בתשפ"ד שלושה פרסים על שם מר מרווין ריינשטיין ז"ל. הפרסים יוענקו לסטודנטים ולסטודנטיות על כתיבת עבודות מצטיינות מחקריות, מהסוגים: סמינריון / עבודת גמר / עבודת תזה/ מאמר, וליוצרות וליוצרים על יצירות אומנות וספרות ייחודיות. עבודות המחקר ויצירות האומנות והספרות תהיינה בתחומים של תרבות יהודית-ישראלית ושיח בין-תרבותי ובין-דתי בישראל.

ראשת התוכנית להוראה רב תחומית במדעי הרוח והאומנויות: ד"ר אריאל פרידמן
יו"ר ועדת המלגה: ד"ר אילת אטינגר 

קריטריונים לקבלת המלגה
שלוש/ה סטודנטיות וסטודנטים יכולות ויכולים לקבל מלגה בסך 2000 ₪, כל אחד/ת.
ניתן לקבל מלגה רק פעם אחת במהלך התואר. 

א. מלגה לעבודות סמינריון/גמר /תזה
המלגה תינתן עבור סמינריון או עבור עבודת גמר או עבור עבודת תזה

פירוט הקריטריונים לקבלת המלגה בתחום עבודות סמינריון/גמר
 • העבודות יוגשו על פי התקנון של עבודות סמינריון/גמר
 • שיפוט העבודות יתבצע לאחר קבלת הערכת המנחה ויכלול לפחות שני שופטים בנוסף ליו"ר הוועדה.
 • העבודות יוכיחו הלימה לתכני המלגה ויבטאו בחינה מעמיקה של נושאיהן.
​​
ב. מלגה ליצירה 
יצירה אמנותית במדיה מגוונים, תכלול סדרת עבודות (בין 3 5) או עבודה המקבילה בהיקפה לסדרת עבודות.

פירוט צורת ההגשה
 • ​יש לשלוח קבצי תמונה /יצירות בפורמט JPG ברזולוציה 300 DPI או כקובץ MP4 בצירוף טקסט קצר (500 מילים) המאיר את התאמת היצירות לתכני המלגה

יצירה ספרותית (פרוזה / מבחר שירים / מחזה קצר). אפשר לערב סוגות.

פירוט צורת ההגשה:
 • מסות וסיפורת: 6-5 עמודים מודפסים, 1500 - 2000 מילים, גופן דוד בגודל 12, רווח 1.5,שוליים 2.5 ס"מ מכל צד
 • ​שירה: בין 3 5 שירים. אפשר ללא ניקוד

פירוט הקריטריונים לקבלת המלגה בתחום היצירה:
 • הלימה לנושאי מלגה
 • מקוריות ויצירתיות
 • שימוש מקורי ומעניין בשפה בהתאם לסוג היצירה
 • ​השיפוט לאיכות היצירה והתאמתה למטרות המלגה יתבצע על שני שופטים מסגל    המכללה בנוסף ליו"ר הועדה

ג. מלגה למאמר מחקרי
ניתן להגיש בשנה א' או ב', על פרסום מאמר בכתב עת מוכר בארץ או בחו"ל. מינימום היקף המאמר הנדרש 3000 מילה.
אפשר לקבל מלגה גם על מאמר שנכתב בשיתוף עם כותב/ת נוסף/ת.

פירוט הקריטריונים לקבלת המלגה בתחום מאמר מחקרי:
 • הלימה לנושאי המלגה
 • תרומה לשדה של הוראת מדעי הרוח בגישה הרב תחומית
 • ​השיפוט יתבצע על ידי שני מרצים מסגל המכללה בנוסף ליו"ר הועדה

פרסום
 • ​תקצירי העבודות העיוניות, ותמונות העבודות החזותיות כולל מלל מלווה, יתפרסמו בעברית ובאנגלית באתר התוכנית להוראה רב תחומית, באתר אורנים ובאתר הפקולטה ללימודים מתקדמים

מועדי הגשה
בשנת הלימודים תשפ"ד, כל העבודות, בכל התחומים הכלולים במלגה יוגשו בין 10.8.2024 ל-30.8.2024.

 • מועמדים ומועמדות למלגה לעבודת סמינריון/ עבודת גמר / עבודת תזה יגישו את העבודות למרצה/ת הסמינריון, או ליחידה לעבודות גמר כמקובל. במקביל, יגישו מועמדות לקבלת המלגה, בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף הבא.
 • העבודות יוגשו לרכזת האקדמית גב' סמדר אליעז בדואר אלקטרוני: smadar.eliaz@oranim.ac.il​
 • מועד מתן תשובות ופרסום הזוכים והזוכות במהלך חודש דצמבר 2024.


Footer Mobile