Contact Form

חינוך מיוחד בגיל הרך

​​​​​​תואר: B.Ed בוגר הוראה בחינוך מיוחד לגיל הרך וחינוך לגיל הרך (גילאי 6-3)
בתכנית ההכשרה בחינוך מיוחד לגיל הרך
תעודה: תעודת הוראה בתוכנית ההכשרה להוראה בחינוך מיוחד לגיל הרך בהתמחויות:
חינוך מיוחד בגיל הרך וחינוך בגיל הרך​  ​ ​​
התכנית לחינוך מיוחד בגיל הרך, מיועדת להכשרת מחנכים ומחנכות בגילאי הילדות המוקדמת לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגן הרגיל, המשולב והמיוחד.

כל ילד זקוק לסביבה לימודית תומכת, המספקת מענה הולם לצרכיו. היכולת לזהות את צרכיו הייחודיים של הילד בגיל הרך ולבנות עבורו תכנית לימודים הולמת, חשובה במיוחד למהלך התפתחותו העתידית, שכן תקופה התפתחותית זו מהווה חלון הזדמנויות להגדלת הסיכוי להתפתחות מיטבית.
מסגרות החינוך המיוחד בגיל הגן מהוות הזדמנות ייחודית להתערב מוקדם, ככל האפשר, על מנת לקדם ילדים בעלי צרכים מיוחדים על רקע גנטי ו/או סביבתי.

מטרת התכנית הינה לפתח כוחות הוראה ומנהיגות מקצועית-חינוכית, שיוכלו להשפיע על קביעת סטנדרטים גבוהים של טיפול וחינוך איכותי לילדים צעירים במצבי סיכון הקשורים לבעיות ולקשיים בתחומי הלמידה וההתנהגות, ולילדים בעלי צרכים מיוחדים בתחום העיכובים ההתפתחותיים.

הלימודים בתכנית מקנים ידע עדכני, כלים לחשיבה שיטתית וכן כישורי תכנון, הפעלה והערכה של תכניות התערבות לגיל הגן. כמו כן התכנית מקנה מיומנויות לעבודת צוות ולהדרכת הורים לילדים צעירים. כלים אלו יאפשרו לבוגרי החוג לתת מענה לכל טווח החינוך המיוחד בגיל הרך ולכל טווח מסגרות הלימוד שבו.

ראש החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך 

Footer Mobile