Contact Form

תהליך קבלה והרשמה לתואר ראשון

​​​​
​טופס הרשמה מקוון לתואר ראשון​
לחצו להרשמה

*לאחר הרשמתכם, תוכלו לקבל מידע ולהמשיך את תהליך ההרשמה ב - פורטל מועמד​​​​​​​​​​​​
 ​
מידע ופרטים על תהליך ההרשמה

שלב א': מילוי פרטי ההרשמה וצירוף פרטים חשובים להמשך
את פרטי ההרשמה ניתן למלא באמצעות פורטל המועמד.
כל מועמד לתואר ראשון חייב בהצגת המסמכים הבאים: 
  • טופס הרשמה מלא וחתום *
  • תעודת בגרות מלאה / זכאות לבגרות / אישור זכאות למכינה קדם אקדמית / זכאות לבגרות מחו"ל *
  • ציון מבחן פסיכומטרי - למי שנדרש ( נא ראה/י תנאי קבלה)
  • תשלום דמי הרשמה *
  • ציון יע"ל 130 – למי שנדרש *
  • אישורים על השכלה נוספת- אם קיימת.
  • 2 תמונות פספורט
  • אישור רפואי חתום ע"י רופא המשפחה
  • צילום תעודת שחרור מצה"ל/משירות לאומי לחייבים בשירות.
  • ​צילום תעודת זהות
* פרטים אלו הינם פרטי חובה להתחלת הליך ההרשמה ולהמשכו. את שאר הפריטים ניתן להשלים בשלב מאוחר יותר. 

שלב ב': בחינת נתוני הקבלה
לאחר שנתוני המועמד מתקבלים במנהל הסטודנטים, נבדקים ציוני הבגרות שלו, תוצאות מבחן הפסיכומטרי וכד'. 
במידה והמועמד עומד בקריטריונים /תנאי קבלה הוא מתקבל ללימודים. לאחר מכן, יוזמן לראיון קבלה.
מועמד שנרשם לחוג שיש בו מבחן חוגי כתנאי קבלה יוזמן למבחן בנוסף . 

שלב ג': זימון לראיון קבלה ולבחינה חוגית
כל המועמדים חייבים בראיון קבלה כתנאי קבלה. 
בחוגים הבאים מתקיימת כתנאי קבלה  בחינה חוגית:  אנגלית, לשון ( למועמדים ששפת אימם אינה עברית), חינוך מתמטי ,אמנות ערבית ומל"ח. 
הבחינה החוגית הנה אישית.    
לאחר עמידה בהצלחה בראיון הקבלה ובמבחן החוגי ( במידת הצורך) ובמידה והמועמד עומד בשאר תנאי הקבלה, יקבל הודעת קבלה .. 

שלב ד': הודעה על קבלה /אי קבלה ללימודים והמשך הרשמה
  מועמד אשר חייב בציוני בגרות/פסיכומטרי/ מכינה קדם אקדמית / קורס הכנה "אקדמה" /ציון יע"ל , ימשיך להיות בהליך הרשמה עד אשר ימציא את הנדרש. 

שלב ה': קבלת שובר תשלום מקדמת שכר לימוד והזמנה לבניית מערכת 
מועמד אשר התקבל סופית יידרש לתשלום מקדמה של שכר הלימוד, ובהמשך הודעה מפורטת על בניית המערכת לשנת הלימודים.    
​​​​
​טופס הרשמה מקוון לתואר ראשון​
לחצו להרשמה

*לאחר הרשמתכם, תוכלו לקבל מידע ולהמשיך את תהליך ההרשמה ב - פורטל מועמד​​​​​​​​​​​​
 
מינהל סטודנטים מטפל בהרשמת המועמדים למכללת אורנים ומודיעה למועמדים על קבלתם או אי קבלתם ללימודים.   
Footer Mobile