Contact Form

טפסים ובקשות

כל סטודנט הלומד הוראה מחויב במילוי שאלון עו"ה בשנה שלפני הסטאז' בכדי לפתוח תיק במשרד החינוך ולעשות את הסטאז'. סטודנט שלא עושה זאת במועד שיפורסם, ייאלץ לעשות בעצמו מול משרד החינוך לאחר סיום לימודיו וקבלת הזכאות. יש להגיש למנהל הסטודנטים את שאלון עו"ה מלא וחתום, שאלון מידע פלילי מלא וחתום וצילום ת.ז. כולל ספח.
שאלון מידע פלילי
שאלון עובד הוראה

סטודנט הנקרא לשירות מילואים ואשר מעוניין להגיש בקשה לולת"ם יעשה זאת על-גבי טופס מתאים אותו ניתן להשיג בכתובת הבאה​

יש לצרף צילום צו המילואים לטופס המוגש. הבקשה חייבת להגיע למזכירות הולת"ם 40 יום לפני מועד תחילת שירות המילואים.
ערעור ניתן להגיש עד 7 ימים מיום הדיון. ​

סטודנטים הלומדים במכללות לחינוך זכאים להלוואה מותנית ממשרד החינוך. זו היא הלוואה שיש להחזירה, אולם יש בה יתרונות רבים יחסית לכל הלוואה אחרת
למידע נוסף

ניתן להגיש עבודה באיחור:
עד 3 חודשים- בתיאום ובאישור המרצה.
3-12 חודשים- מותנה באישור דיקן ולצורך כך יש להגיש את הטופס למזכירות הפקולטה.

לטופס הבקשה

ע"פ התקנון האקדמי של אורנים, ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד, ע"פ קריטריונים מוגדרים, המופיעים בטופס הבקשה המצורף.
בקשה למועד מיוחד יש להגיש דרך פורטל הסטודנט: שירותים נוספים- בקשה למועד מיוחד.
את הבקשה יש להגיע במועדים שיתפרסמו.

ניתן לקבל העתק של טופס בחינה, במידה והמרצה העביר את הבחינות למדור האחראי על הבחינות.
בקשה לסריקת מחברת בחינה יש להגיש דרך פורטל הסטודנט: שירותים נוספים- בקשה לסריקת מחברת בחינה.
בכדי לוודא שהמרצה אכן העביר את הבחינה במידה ולא, יש לפנות למרצה באופן ישיר לשם פתיחת מחברת בחינה. סריקת הבחינה תישלח עד 48 שעות מהגשת הבקשה. ניתן לערער על ציון הבחינה ע"פ הקריטריונים המופיעים בתקנון האקדמי של אורנים.

את הפרטים בנוגע לפעילויות ניתן לקבל דרך אגודת הסטודנטים.
על הסטודנט להגיש את הטופס לרכזת האקדמית לפני שהתחיל את הפעילות ההתנדבותית.
כל ראש חוג רשאי לאשר או שלא לאשר את ההכרה בפעילות.
במידה וראש החוג אישר יוכרו 1 ש"ש (2 נ"ז) מסך קורסי הבחירה.

* ניתן להכיר 1 ש"ש בכל חוג מקורסי בחירה, כלומר 2 נ"ז סך הכל וזאת בכפוף לאישור ראשי החוגים.

טופס להכרה אקדמית בפעילות התנדבותית

סטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו (זמנית או סופית) ביוזמתו נדרש לידע את ראש תכנית ההכשרה ואת ראשי החוגים ויפתח בקשה באמצעות פורטל הסטודנט (בקשות וערעורים - בקשה להפסקת לימודים)
בבקשה יש לציין את סיבת הפסקת הלימודים.
הפסקה זמנית הינה לתקופה של עד שנתיים בלבד.
תאריך קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים יהווה תאריך הפסקת הלימודים.
סטודנט שלא יפתח בקשה להפסקת לימודים, יחוייב בשכ"ל גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים.

  • גיליון ציונים ניתן להדפיס באופן עצמאי דרך פורטל הסטודנט - מבחנים וציונים- הציונים שלי –גרסת הדפסה (מצד שמאל למעלה).

ניתן לגשת עם המסמך המודפס למנהל הסטודנטים לצורך חתימה בחותמת מקורית.

  • אפשרות נוספת הכרוכה בתשלום על סך 20 ₪ היא הגשת בקשה דרך פורטל הסטודנט - בקשות וערעורים- בקשה לגיליון ציונים


Footer Mobile