שירות מילואים

מכללת אורנים מסייעת לסטודנטים המשרתים במילואים להשתלב בלימודים עם שובם מהשירות, באמצעות
אישור לכרטיס צילום (50 צילומים ליום מילואים).
על מנת לקבל אישור להטענת כרטיס הצילום, יש לפנות לברכי והב מזכירת דיקן הסטודנטים.
נוהל התאמות בגין שירות מילואים ניתן לקרוא בנספח 4​ לתקנון הלימודים (נספח 4)

נוהל אישור צילומים לזכאים

Footer Mobile