מלגות הצטיינות

מכללת אורנים מכירה בהצטיינות אקדמית וחברתית כיעד שברצונה לעודד ולטפח, על כן היא מייעדת תקציב מיוחד עבור מלגות הצטיינות לסטודנטים. המלגות יחולקו על פי תקנוני ההצטיינות שמופיעים בתקנוני הסטודנטים לתואר ראשון ושני.

מלגות הצטיינות בתואר הראשון​ ​​ ​ 
מלגות הצטיינות יוענקו לסטודנטים לתואר ראשון בשנה ג' על הישגיהם בשנה ב'.
מדי שנה תוענק מלגה לסטודנט.ית אחד.ת בכל חוג/ תוכנית הכשרה.
מלגות הצטיינות יינתנו לסטודנטים סדירים, לא כולל משלימי תואר והסבות למיניהן. 
במלגות הצטיינות בתואר הראשון יזכו רק מצטיינים (שעמדו בדרישות הסף של ההצטיינות) שלומדים גם לתעודת הוראה. 
סטודנטים בתוכנית המצטיינים של משרד החינוך אינם זכאים למלגת הצטיינות. 
הקריטריונים לקבלת מלגת הצטיינות הם:
 • סיום לא פחות מ-24 ש"ש בשנה הקודמת לשנה בה ניתנת המלגה.
 • לא נמצאה האשמה בהתנהגות בלתי ראויה.
 • ציון ממוצע של 93 ומעלה
 • המלצה של ראש החוג/ תכנית ההכשרה 
 • דירוג בחוג/ תכנית ההכשרה 
מספר המלגות ייקבע בהתאם להקצאת אורנים מדי שנה. 
המלגאים נבחרים כל שנה, ע"י הפקולטות, על סמך ציוני השנה הקודמת.
ניתן לקבל מלגה פעם אחת במהלך שנות הלימוד. 


מלגות הצטיינות בתואר השני ​​ ​​ ​ 
מלגות הצטיינות יוענקו לשני סטודנטים או סטודנטיות מכל תוכנית שיעמדו בתנאים הבאים (כפוף להחלטת הנהלת אורנים המתעדכנת מעת לעת(:
 • מי שציוניהם הגבוהים ביותר בתוכנית וסיימו לפחות 50% מכלל הקורסים בתוכנית.
 • מי שסיימו את כל חובות הקדם שלהם, או לימודי השלמה.
 • מי ששמרו על יושרה אקדמית.
 • ראשי.ות התכניות רשאים להמליץ על סטודנטים שרף הציונים שלהם אינו הגבוה ביותר אך הם בלטו במצוינות או יזמות ראויה לציון במהלך הלימודים (החלטה על סטודנטים אלה תתקבל בהנהלת הפקולטה).
 • המלגות יוענקו מתוך התחשבות בציונים, אך גם באיזון בין מגמות/התמחויות ובהמלצת
ראש.ת התוכנית.
 • ניתן לקבל מלגה פעם אחת בלבד במהלך הלימודים.
 
ההחלטה סופית על זכאות לקבלת מלגה תתקיים לאחר סיכום דברים ששותפים להם דיקן.ית הפקולטה, ראש.ת התכנית ודיקנ.ית הסטודנטים.

Footer Mobile