קרן שכ"ל -הסדרים לפריסת שכר הלימוד

סטודנטים יקרים,

מכללת אורנים בשיתוף קרן שכ"ל (שקט כלכלי לסטודנט) מציעה לסטודנטים מהפכה בהסדרי מימון לתשלום שכר הלימוד.
במסגרת התוכנית יוצעו לסטודנטים מן המניין בתואר ראשן ושני, הסדרי מימון לתשלום שכר הלימוד השנתי בפריסת תשלומים ארוכת טווח, נוחה וכדאית.
להלן שני הסדרים אפשריים:
 • הסדר מימון בגובה של עד 10,000 ש"ח בפריסה של עד 24 תשלומים הריבית על חשבון אורנים! 
 • הסדר מימון בגובה של עד 20,000 ש"ח בפריסה ארוכה של עד 60 תשלומים בתנאים אטרקטיביים וללא הצמדה.
מספר המכסות מוגבל!!
הסדר המימון בכפוף לנוהל ולתקנון המופיעים באתר ובאישור המכללה והמוסד הפיננסי.
​נוהל הסדר מימון ריבית בהלוואה לשכר לימוד הניתנת על ידי קרן שכ"ל

1.    מטרת הנוהל
להסדיר זכאות להסדר מימון הריבית בהלוואה לשכר לימוד הניתנת על ידי קרן שכ"ל.

2.    הגדרות
מכללת אורנים מסייעת לסטודנטים מן המניין לתואר ראשון ושני, במימון הריבית בהלוואות לשכר לימוד הניתנות על ידי קרן שכ"ל.

3.    סמכות ואחריות
 • דיקן הסטודנטים ימליץ על תקציב שנתי למימון הריבית בהסדרים הניתנים על ידי קרן שכ"ל.
 • היקף סכום הסדרי המימון שיינתנו בשנה אקדמית, לרבות סדרי העדיפויות בין מקבלי ההסדר ייקבעו אחת לשנה אקדמית על ידי המכללה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מספר הזכאים לקבלת הסדר המימון לשכ'"ל בשנה אקדמית ייקבע על ידי המכללה על פי שיקול דעתה.
 • מכללת אורנים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדית להפסיק, לשנות לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את התוכנית למתן הסדרי מימון לשכר לימוד וזאת בכל עת וללא שניתנה הודעה על כך מראש. כל שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו באתר.

4.    פרטי הנוהל
 • סיוע הדיקנאט במימון הריבית יותנה בכך שהסטודנט ילמד בפועל.
 • גובה ההלוואה עד 10,000 ₪ בפרישה של עד 24 תשלומים.
 •  הסטודנט יפנה עצמאית לקרן שכ"ל לבקשת הלוואה.
 • קרן שכ"ל תפנה לדיקנאט על מנת לאשר מתן הסדר לסטודנט.
 • היה ואושרה הבקשה, יתנהל הסטודנט מול קרן שכ"ל בהתאם לתקנון הקרן.
 • הכספים יועברו במלואם ישירות לחשבון המכללה.
 • יתרת החוב תשולם על ידי הסטודנט באמצעות שוברים / בכרטיס אשראי בהתאם לתקנון שכ"ל של אורנים.
 • סטודנט שלימודיו הופסקו ו/או ביקש למשוך את כספי הסדר המימון ממדור שכר לימוד לפני תום שנת הלימודים בה בוצע ההסדר, יוכל למשוך רק את היתרה המגיעה לו עפ"י מועד הפסקת הלימודים בהתאם לתקנון שכר לימוד של אורנים. כמו-כן, יהיה עליו לשלם למכללה את סכומי הריבית ששילמה לגוף הפיננסי נותן ההלוואה בגין הסדר המימון. תחשיב עלויות הריבית ייעשה ע"י המכללה והוא יהיה סופי ומחייב.
 • למען הסר ספק, בקבלת הסדר מימון בשנה אקדמית אחת אין כדי ליצור מצג ו/או התחייבות ו/או ערובה למתן הסדר מימון בשנה אקדמית אחרת.
 • מכללת אורנים שומרת לעצמה את הזכות להשעות, להפסיק, לבטל או לסרב לאשר את הבקשה להסדר מימון, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הגשת הבקשה או לאחריה, או אם יש למכללה יסוד סביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת. במקרה שכזה יידרש הסטודנט להשיב את כל הסכומים ששולמו על ידי המכללה בגין הסדר המימון, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של המכללה לכל תרופה ו/או סעד אחר העומדים לזכותה על פי כל דין.
 • הסטודנט פוטר את מכללת אורנים מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לסטודנט, במישרין או בעקיפין כתוצאה מאחד המקרים המפורטים להלן:
1. כתוצאה ממידע לא נכון ו/או לא מדויק ו/או שגוי אשר יימסר או נמסר על ידי הסטודנט.
2. כתוצאה מנסיבות שעליהן אין למכללה שליטה, לרבות כתוצאה משביתה, מלחמה וכדומה.
3. כתוצאה משיבוש באמצעי תקשורת שונים כגון דואר, טלפון, פקסימיליה, תקשורת בין מחשבים או כל שיטת תקשורת או הובלה אחרות, בין פרטיים ובין ציבוריים.
4. כתוצאה מכל אובדן, עיכוב, אי הבנה, השחתה או קלקול שנעשו בתום לב.

נוהל זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה והאמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים

לפרטים נוספים​

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
Footer Mobile