מלגות לחיילים משוחררים

היחידה להכוונת חיילים משוחררים מעניקה מגוון מלגות ללימודים, מתוך הכרה בחשיבות ההשכלה בשילובו של האדם בחברה וביצירת שוויון הזדמנויות.
מקור המלגות הוא תרומות שניתנות על ידי אנשים פרטיים או גופים שהקדישו מכספם לטובת החיילים המשוחררים. 
הקצאת המלגות מתבצעת על פי הנחיית התורמים אשר מגדירים את סוג השירות הנדרש 
(לוחמים/תומכי לחימה/אחרים), יעוד המלגות וסכומן. 
בקשות למלגות חיילים משוחררים יש להגיש באמצעות היחידה להכוונת חיילים משוחררים. 

מלגת סיוע ללימודים בפריפריה ​​ ​ 
​סטודנטים במכללת אורנים, שהינם חיילים משוחררים/ שרתו בשירות לאומי/ אזרחי, העומדים בתנאי הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה, זכאים למלגת ההשתתפות בשכר לימוד לשנת הלימודים הראשונה לתואר הראשון בגובה שכ"ל בסיסי. 
הזכאות למלגת ההשתתפות בשכר הלימוד בשנה א' נקבעת על ידי הקרן לעידוד השכלה גבוהה בלבד.
המלגה משולמת על ידי הקרן לחשבון הפיקדון האישי של הזכאים, בהתאם להוראות החוק לקליטת חיילים משוחררים והתקנות.

תנאי הקרן:
 • בוגרי שרות סדיר בצה"ל/ שירות לאומי/ שירות אזרחי
 • ביום פתיחת שנת הלימודים טרם מלאו 5 שנים מיום סיום שירות החובה
 • חיילים וחיילות ששוחררו בכבוד
 • לוחמות ותומכות לחימה ששירתו 22 חודשים, אחרת – 23 חודשים
 • לוחמים ותומכי לחימה ששירתו 34 חודשים, אחר – 35 חודשים
 • ​בוגרי שירות לאומי/ אזרחי ששירתו לפחות במשך 23 חודשים

אופן מימוש ההטבה
בתחילת שנת הלימודים האקדמית מעבירה מכללת אורנים את רשימת הסטודנטים שהתקבלו ללימודים וסכום שכר הלימוד שעליהם לשלם, לענף לעידוד לימודי השכלה גבוהה בקרן והיחידה לחיילים משוחררים.
קביעת הזכאות למלגת ההשתתפות בשכר הלימוד נעשית על ידי הקרן, ללא מעורבות של המכללה.
הענף ממפה את הזכאים ושולח הודעה אישית לאתר הקרן והיחידה עם כתב התחייבות דיגיטלי עליו נדרש הסטודנט לחתום. 
מודגש כי רק מי שזכאי להטבה זו מקבל את ההודעה ואת כתב ההתחייבות הדיגיטלי.
סטודנט שנמצא זכאי למלגת ההשתתפות בשכר הלימוד ומבקש לממש זכאותו, ישלם למכללה את מלוא שכר הלימוד של שנה א' ויקיים את כל התחייבויותיו כלפי המכללה, בהתאם לתקנון המכללה.
לאחר קבלת תשלום שכר הלימוד, תעביר המכללה אישור לקרן על ביצוע התשלום והקרן תעביר לחשבון הפיקדון של הסטודנט את סכום המלגה, שאושר לו לפי התקנון, לצורך מימון ההשתתפות בשכר הלימוד לשנה א' במכללה.
זכאי שקיבל מלגת ההשתתפות בשכר הלימוד בשנה א' כאמור ולא השלים את לימודיו לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה תוך חמש שנים מיום תחילת לימודיו לתואר, יחויב על פי חוק להחזיר את סכום מלגת ההשתתפות בשכר הלימוד.
האמור לעיל הינו הדרכה כללית בלבד, ובכל מקרה של סתירה קובע רק האמור בחוק ובתקנות.

  
​ממדים ללימודים​ ​​ ​ 
תוכנית ממדים ללימודים מוקירה את החיילים המשוחררים על שירותם ותרומתם למדינה ומאפשרת ללמוד תואר אקדמי ולרכוש השכלה אקדמית, שתשלבם באופן טוב ויעיל יותר בחיים האזרחיים.
התוכנית מממנת שני שליש משכר הלימוד השנתי, לפי עלות שנת לימודים אקדמית במכללה והיתרה בגובה שליש, תשולם ע"י החייל מהפיקדון האישי.

 • ההטבה תינתן עבור 3 שנות לימוד בלבד.
 • סטודנטים באורנים הזכאים לחוק הפריפריה, יקבלו בשנה הראשונה ללימודיהם מימון במסגרת חוק הפריפריה, כלומר בשנה הראשונה ילמדו ללא השתתפות עצמית של שליש מהפיקדון. המימון לשתי שנות לימוד נוספות, יינתן ממלגת "ממדים ללימודים".
 • בעלי תואר ראשון העומדים בתנאי התכנית, זכאים למימון עבור 2 שנות לימוד של התואר השני.

זכאים להתקבל לתוכנית:
 • חיילים לוחמים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013  ואילך, ששרתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב
 • חיילים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013 ואילך, ששרתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב/כסף/ארד), השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ"ש-הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים, ובני מיעוטים
הזכאות נקבעת ע"י צה"ל לאחר סיום שירות החובה! 
הזכאות הנה למשך 3 שנים מיום השחרור (משירות החובה) ועד לסוף השנה  הקלנדרית (31.12) השלישית מהשחרור, ובתנאי שסיום הלימודים לתואר יושלם תוך 5 שנים, מתחילת הלימודים
זכאים שחתמו קבע - זכאותם תוארך בפרק הזמן של החתימה לקבע ובכפוף לכך שבמועד תחילת הלימודים עדיין יהיו חיילים משוחררים עפ"י הקבוע בחוק (5 שנים מסיום שירות החובה)

חשוב:
 • על פי התוכנית אין כפל מלגות. יחד עם זאת, פרויקט פר"ח, הנחות בשכ"ל מטעם המכללה ומלגות הצטיינות לא יילקחו בחשבון לקיזוז.


תכנית המלגות IMPACT של ארגון ידידי צה"ל FIDF ​​ ​ 

המלגה מיועדת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בעלי תעודת שחרור בצבע זהב או כסף, על בסיס מצב סוציו-אקונומי.
גובה המלגה 4000$ לכל שנת לימוד ועד 4 שנים.
ההרשמה למלגה פתוחה (גם טרם הרישום למוסד הלימודים) החל מה 1.3 בכל שנה ונסגרת ב- 31.5.
טל. 03-9698855
לחצו לפרטים
​​​

Footer Mobile