external studies Contact

הוראה מותאמת, מתקנת – דרכי הערכה והתערבות בכיתה, בעברית ובחשבון - התמקצעות

הרשמה מקוונת תשפ"א
רכזת התכנית: טלי אילון
taliayalon@gmail.com

סמל התכנית: 10800
תכנית שנתית
168 שעות לימוד אקדמיות

מהי הוראה מותאמת?
הוראה מותאמת הינה התאמת תכנית לימודים באופן אישי לכל תלמיד בהתאם לקשייו ויכולותיו, בעזרת מגוון שיטות ואסטרטגיות להוראה ולהערכה.
ההוראה המותאמת נוגעת לתחומי כתיבה, קריאה וחשיבה מתמטית, תוך דגש על היבטים רגשיים, יצירתיות והוראה דיפרנציאלית.

בוגרי תכניות להוראה מותאמת יכולים לסייע לתלמידים במסגרת השיעורים הרגילים שלהם, ובעיקר במסגרת שעות פרטניות (למשל, בשעות אופק חדש או עוז לתמורה, או בכל מסגרת פרטנית אחרת שקיימת בבית הספר) או לשמש כמורים להוראה מתקנת במסגרת פרטית.

מטרות הלימודים
בוגרי התכנית ילמדו אסטרטגיות לזיהוי קשיים ואתגרי למידה וילמדו להשתמש בראייה רחבה של התלמיד תוך העמקת ההבנה של תחומי הדעת השונים ושימוש בדרכי הוראה והערכה מגוונות.

קהל היעד
  • מורים בבתי ספר יסודיים
  • מורים מדרגי חינוך נוספים יתקבלו בתיאום עם רכז התכנית

תנאי קבלה
  • תואר ראשון ותעודת הוראה
  • ראיון אישי

מועד הלימודים
יום ג', 08:15 – 13:30 (6 ש"ש) , סה"כ 168 שעות

נושאי הלימוד
  • קריאה וכתיבה: היבטים תיאורטיים ויישומיים. הכרת כלי הערכה ומתן כלים לבניית תוכנית מותאמת תוך שימוש באסטרטגיות למידה מגוונות.
  • מתמטיקה: היבטים תיאורטיים ויישומיים. כלים להערכת קשיים והבנת מקורם ומתן אסטרטגיות להוראה ולהערכה.

שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה

חובות הסטודנט
התנסות בשימוש בכלי הוראה והערכה ובניית תכנית להתערבות מותאמת.

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית הוראה מותאמת – דרכי הוראה והערכה, בקריאה, כתיבה ומתמטיקה - התמקצעות, מטעם מכללת אורנים.

הרשמה מקוונת תשפ"א
Footer Mobile