Contact Form

תואר שני בחינוך - מייצרים ידע

תואר שני בהשראה עדיין לא המציאו, אבל באורנים זה הכי קרוב לזה...
התוכנית הרב-תחומית להוראת מדעי הרוח והאומנויות לתואר שני שמה במרכז שאלות, בעיות  ונושאים, שכמו החיים עצמם, הם רב-תחומיים.
משימתם העיקרית של מדעי הרוח אינה מסתכמת בידע תחומי בלבד, בשינון של ידע קודם או בטיפול בסימפטומים, אלא ביכולתם לפתח מבט פרשני וביקורתי על אודות המציאות ולהעניק לה משמעות,  ולשמור על חופש המחשבה והדמיון היוצר.

עלינו מוטלת החובה להשתמש בידע התחומי כדי להאיר תחומים נוספים, ובשיתוף פעולה בין-תחומי לקדם תובנות המכוונות חזרה לחיים. הכלי המרכזי של מדעי הרוח הוא הפרשנות, כזאת שמחוללת פעולה במציאות והוא משמש לה מצפן אתי.
בעידן סוער שכזה, המשתנה במהירות ומציב אתגרים ערכיים ומוסריים.

לתערוכות בוגרי מסלול אמן-מורה

Footer Mobile