טופס נייח

קורסים בתכנית

​תקצירי הקורסים תשפ"ב (2021-2022)
שנה א'

ד"ר שירלי מידז'נסקי
2 ש"ש

המידע יפורסם בקרוב

ד"ר איילה צור
1 ש"ש

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים מיומנויות בעריכת מחקר המתבצע בגישה כמותית, על כל שלביו ומרכיביו, כמקובל במאמרים מדעיים. לשם כך יעסוק הקורס בהכנת עבודה מדעית תוך שילוב בין מושגים תאורטיים ואמפיריים. במושגים אלה יכללו: פיתוח יכולות סקירת ספרות מדעית ממצה ועדכנית, מיקוד והצגת שאלות מחקר והשערות, בחירה בשיטות מדידה ואיסוף נתונים, הבנת מונחים סטטיסטיים תאוריים וניתוח נתונים באמצעות תכנת SPSS. לבסוף תתבצע כתיבה של עבודת סיכום המשלבת גם הסקת מסקנות ביקורתית.

ד"ר שירלי מידז'נסקי
1 ש"ש  

הקורס יעסוק בחשיפה תיאורטית מחקרית לתחום של חינוך מחוננים ותלמידים מצטיינים כפי שקיים ברמה לאומית ובינלאומית. נלמד מיהו הילד המחונן, נחשף להיבטים של מגדר ומחוננות בהקשר של לימודי מדעים ומתמטיקה ולדרכי פיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות בקרב תלמידים מוכשרים ומחוננים. בקורס ילמדו מודלים להוראה ופיתוח תוכניות לימודים במדעים, במתמטיקה ובלמידה בין תחומית עבור תלמידים מוכשרים וייבחנו דרכי הערכה מותאמות.
בקורס נדרשים לפיתוח פעולות העשרה ובניית יחידות לימוד עבור תלמידים מוכשרים ומחוננים.

ד"ר תקווה עובדיה
1 ש"ש

הקורס יעסוק בהגדרות של קשיי למידה לעומת ליקויי למידה, המשותף והייחודיות עם דגש על מטרות התערבות. נדון בהגדרה הקלאסית של לקות למידה שמציין פער בין מנת משקל והישגים והספרות שמבקרת אותה. נדון בהטרוגניות של המושג לקות למידה שלא חופף את הקטגוריה קשיי למידה. לעומת זאת, נדון בגורמים הקשורים לקשיי למידה: לקויי חושים, בעיות רגשיות ו/או התנהגות, השפעת רקע סוציו-אקונומית, תרבותית ו/או הוראה לקויה. נדון בהשפעת הגורמים האלה על התפתחות הקוגניציה והשפה והשפעת הדו-לשוניות על קשיי ו/או לקויי למידה. נשוחח על דרכים למפות קשיי לעומת לקויי למידה ודרכי התערבות.

ד"ר שירלי מידז'נסקי
1 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

ד"ר הלל וורמן
1 ש"ש
 
הקורס צומח מתחום חקר הקוריקולום ומציג את התיאוריות הבסיסיות, עקרונות היסוד ושיקולי הדעת העומדים בבסיס פיתוח יחידות לימוד והוראה. היבטים אלה יוצגו בזיקה לפרדיגמות מתחלפות בתחום הקוריקולום ושיקולים במדיניות החינוך בישראל.
מטרת הקורס היא להרחיב ולהעמיק את הידע הקוריקולארי של המורים כחלק מידע התוכן הפדגוגי. הקורס יעמוד על שיקולי הדעת המנחים מפתחי יחידות לימוד בתוך תכניות הלימודים אל מול שיקולי הדעת של מורים מהשטח העוסקים בתכנון יחידות לימוד והוראה בהקשרים קונקרטיים.
כמו כן יוצגו עקרונות יסוד בפיתוח יחידות לימוד והוראה. מבנה הקורס מתחקה אחר סדר ההיסטורי של השינויים שהתרחשו בתפיסת מהותו ומאפייניו של מרכיב "הקוריקולום" בעשייה החינוכית.
חלק ראשון של הקורס יתמקד בניסיונות לגבש עקרונות אוניברסליים מופשטים ומדעיים של ביצוע תכנון החינוך; עקרונות הניתנים ליישום בכל הקשר חינוכי ומהווים כלים שיטתיים, עקביים ומנוסים לכל מורה בכל סיטואציה חינוכית.
חלק שני של הקורס יציג את הגישה שתכנון חינוך היא מלאכה בעלת אופי פרקטי, והיא מחייבת התייחסות להקשרים קונקרטיים (כיתה מסוימת, מורים מסוימים, קבוצה סוציולוגית מסוימת, תת תרבות מסוימת, וכו').


שנה א' ושנה ב'

ד"ר יורם גרשמן
1 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב


ד"ר אנה פרוסק
2 ש"ש

מטרת הקורס היא לפתוח מבט רחב על תחום הגיאומטריה האנליטית והערכה כלפי היופי המתמטי הטמון בו, כן להעמיק את הידע המתמטי בתחום. במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים אסטרטגיות לשימוש בכלים של הגיאומטריה האנליטית לצורך פתרון בעיות בתחומים מתמטיים אחרים, ולצורך יישומם בבעיות הלקוחות מתוך חיי יום היום. ההוראה והלמידה יתבצעו במתכונת של הרצאות, דיונים, ולימוד תוך כדי המחשה, תוך שימוש בדפי עבודה ותרגילים לא שגרתיים.

ד"ר אליק פלוטניק
2 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

ד"ר רונית קלוסקה
2 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

ד"ר שירלי מידז'נסקי
2 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

פרופ' יאיר קארו
2 ש"ש

הקומבינטוריקה היא ענף חדש יחסית במתמטיקה שעולה ומתפתח מאמצע המאה ה – 20 תוך  שנגלים קשרים מרתקים לתחומים כמו הסתברות, מודלים, אלגברה, תורת המספרים ומדעי המחשב. פרקים יסודיים ומשפטים חשובים בעלי השלכה ליום יום ניתן להדגים בפני מורי ומורות המתמטיקה לביה"ס העל –יסודי זאת תוך שימוש בכלים פדגוגיים הכוללים התנסות ולמידת חקר של תכני המשפטים המתמטיים, הרעיונות וצורת החשיבה הקומבינטורית . כל זאת כאשר במקביל נשמרת בתהליך הלמידה תחושת ההנאה האסתטית המפתיעה שיוצרים משפטים אלו כדוגמת משפט RAMSEY, משפט הסדרות המונוטוניות של  ERDOS-SZEKERES   ועקרון "שובך יונים".  מטרת הקורס היא לחשוף את המורים המלמדים מתמטיקה בבית הספר העל-יסודי לבעיות בסיסיות ודרכי חשיבה קומבינטוריות ואלגוריתמיות, להתחיל מבעיה פשוטה הקשורה למושג ממוצע  ולהתפתח ולפתור בעיות מתקדמות יותר אשר מובילות לבעיות מתמטיות ידועות, לעסוק במספר הוכחות לאותה בעיה, זאת תוך שילוב היבטים מההיסטוריה של המתמטיקה הקשורים לבעיות אלה.

ד"ר עידו יצחקי
2 ש"ש

ביולוגיה היא מדע המבוסס על ניסויים ותצפיות הנערכים על פי היפותזות והשערות מחקר. על מנת לבדוק האם התוצאות מאשרות או דוחות את השערת המחקר יש לערות להן מבחנים סטטיסטיים. מטרות הקורס הן: לימוד העקרונות של עריכת תצפיות ותכנון ניסויים מדעיים בהתאם להיפותזה והשערת המחקר; לימוד השיטות הסטטיסטיות הבסיסיות לניתוח תוצאות תוך שימוש בתכנה SPSS; לימוד הדרך המקובלת להצגה של תוצאות בכתבי עת ביולוגיים; הכשרה של הסטודנטים לתכנון ולהנחיה של פרויקטי מחקר לתלמיד תיכון.

ד"ר יהודה רוט
2 ש"ש

בקורס הסטודנטים ילמדו את תורת הכאוס. נראה שתורת הכאוס מהווה הרחבה טבעית למכאניקה הסטנדרטית הנלמדת בחטיבה העליונה. נדון ברגישות ואי רגישות של מערכות פיסיקליות לתנאי ההתחלה ונגדיר את הקשר שבין מספר קבועי התנועה לאופי המערכת: רגולרי או כאוטי.
נציג את הגיאומטריה הפרקטלית ואת שימושיה: תיאור ואפיון מערכות כאוטיות וכלי המשמש לתיאור צורות גיאומטריות מורכבות בטבע. המושגים שיוצגו בקורס: מרחב המופע, מערכות כאוטיות ורגולריות, חתכי פואנקרה, פרקטלים וגיאומטריה של מימד שבור, המעריך של ליופונוב.


שנה ב'

ד"ר ראיד מועלם
1 ש"ש

קורס זה מהווה חלק ממערך של שני סמינריונים בהם נושא הייצוגים בטבע נלמד בתחומי המדע השונים. בקורס המקביל, נושא הייצוגים נלמד כחלק מלימודי המתמטיקה, פיזיקה וכימיה. בקורס הנוכחי הוא ישולב בלימודי הביולוגיה. בסוף השנה ייערך כנס בו סטודנטים מכל הדיסציפלינות יציגו את עבודתם בנושא.
קורס זה יציג לסטודנטים את החדשנות המדעית בתחום הביולוגיה מרמת התא ועד רמת האורגניזם השלם. הקורס יציג את הרקע המדעי  למשמעות של הגודל, הצורה בעולם היצורים החיים וכן יעורר שאלות מדעיות לתהליכי חקר בכיתה בנושאים הקשורים למבנה, גודל  וצורה הן ברמה של התא ועד האורגניזם השלם, משמעות של צבעים, הסוואה וחיקוי בעולם החי עם הקשרים התנהגותיים והצגות בטבע. כמו כן יתקיים דיון במשמעות של הגודל והצורה שהתפתחו כהתאמה והישרדות בבית הגידול הטבעי. זאת ועוד,  הסטודנטים יחשפו לכלים טכנולוגיים של שימוש בחיישנים לאיסוף מידע והצגתם במחשב למטרות מחקר בשדה.  במהלך הקורס כל יבוצע מחקר על ידי סטודנטים בזוגות תוך שימוש בכלים הטכנולוגיים של חיישנים ובמעבדה לביולוגיה במטרה להציג את ממצאי המחקר במלאה.  הסטודנטים יעברו תהליך של איתור וחיפוש חומרים אקדמיים למטרת המחקר שיבצעו, כמו כן יקבלו כלים לניתוח וקראה ביקורתית למאמר אקדמי ועד כתיבת תקציר אקדמי של המחקר והצגתו במלאה.  

ד"ר יהודה רוט
2 ש"ש

נושא זה משלב בין הדיסציפלינות השונות. מההיבט המתמטי נלמד על אופרטורים כמו אופרטור סיבוב ועל ההצגות השונות לאותו האופרטור.
לתורת האופרטורים יש שימוש נרחב בתורת הקוונטים בה ההצגות השונות משויכות לתורת המדידה. מכיוון שתורת הקוונטים היא הבסיס הן של הכימיה והן של הפיזיקה בהיבט המודרני, יוכלו סטודנטים בשתי הדיסציפלינות להעשיר את ההבנה שלהם בתחום הידע, כל אחד בתחומו.
במקביל נערך סמינריון דומה בו אותו הנושא מועבר לסטודנטים בביולוגיה. בתום השנה ייערך כנס בו יציגו הסטודנטים משתי הקבוצות את נושא הייצוגים בהיבט הרב תחומי. 

ד"ר שירלי מידז'נסקי, ד"ר אליק פלטניק
2 ש"ש
 
מטרת הקורס ללוות את תהליך כתיבתה של עבודת הגמר היישומית בתכנית להוראת מדעים על יסודי. הקורס יבהיר את מטרותיה של עבודת הגמר והשלבים בכתיבתה: בחירת נושא והגדרת שאלה למחקר או דיון, חיפוש מידע וכתיבת סקירת ספרות, תכנון כלי המחקר אן העיון, ביצוע המחקר או העיון וכתיבת הממצאים והמסקנות בהתאם למתודולוגיה שנבחרה.

ד"ר איריס גרשגורן
1 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

ד"ר איריס גרשגורן

1 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

ד"ר עטרה שריקי
1 ש"ש

הקורס מיועד להעניק כלים להבנת המשמעות והחשיבות של ביצוע מחקר בחינוך המתמטי, תוך היכרות עם שיטות מחקר וכלי מחקר מקובלים בחינוך מתמטי. הסטודנטים יתנסו בקריאה ביקורתית של מאמרים מחקריים וניתוחם, יחד עם היכרות עם תיאוריות למידה המקובלות בחינוך המתמטי והתנסות בתכנון וביצוע מחקר פעולה.

ד"ר איריס גרשגורן
1 ש"ש

הקורס יעסוק בהטמעת המחקר החינוכי כתהליך חיוני בפיתוח גוף הידע הפדגוגי של מורה הביולוגיה, כחלק מהתפתחותו המקצועית.
הקורס יכלול רענון בהליך המחקרי, היכרות עם ספרות מחקרית בתחום הוראת הביולוגיה וניתוח ביקורתי של מאמרים עדכניים בתחום. מעבר לכך הסטודנטים יתנסו בתכנון ובביצוע של מחקר פעולה על בסיס דילמה מקצועית שיבחרו מסביבת הלמידה-הוראה שלהם (על יוזמה, פרויקט, בעיה משדה הוראת הביולוגיה), לקראת הסקת מסקנות פדגוגיות בונות, והמלצות לשיפור. 

Footer Mobile