טופס נייח

קורסים בתכנית

​תקצירי הקורסים 
שנה א'

1 ש"ש

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים מיומנויות בעריכת מחקר המתבצע בגישה כמותית, על כל שלביו ומרכיביו, כמקובל במאמרים מדעיים. לשם כך יעסוק הקורס בהכנת עבודה מדעית תוך שילוב בין מושגים תאורטיים ואמפיריים. במושגים אלה יכללו: פיתוח יכולות סקירת ספרות מדעית ממצה ועדכנית, מיקוד והצגת שאלות מחקר והשערות, בחירה בשיטות מדידה ואיסוף נתונים, הבנת מונחים סטטיסטיים תאוריים וניתוח נתונים באמצעות תכנת SPSS. לבסוף תתבצע כתיבה של עבודת סיכום המשלבת גם הסקת מסקנות ביקורתית.

ד"ר שירלי מידז'נסקי
1 ש"ש

הקורס יעסוק בחשיפה תיאורטית מחקרית לתחום של חינוך מחוננים ותלמידים מצטיינים כפי שקיים ברמה לאומית ובינלאומית. נלמד מיהו הילד המחונן, נחשף להיבטים של מגדר ומחוננות בהקשר של לימודי מדעים ומתמטיקה ולדרכי פיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות בקרב תלמידים מוכשרים ומחוננים. בקורס ילמדו מודלים להוראה ופיתוח תוכניות לימודים במדעים, במתמטיקה ובלמידה בין תחומית עבור תלמידים מוכשרים וייבחנו דרכי הערכה מותאמות.
בקורס נדרשים לפיתוח פעולות העשרה ובניית יחידות לימוד עבור תלמידים מוכשרים ומחוננים.

ד"ר שירלי מידז'נסקי
1 ש"ש  

מטרות הקורס: 1. סקירת פרדיגמות מחקר. 2. חשיפה לפרדיגמות מחקר כמותי, איכותני ושילוב שיטות מחקר. 3. הכרות בחשיבות ביצוע מחקר בתחום החינוך המדעי והמתמטי. 4. בחינת מאפיינים ייחודיים של מחקר איכותני בתחום החינוך המדעי והמתמטי. 5. הכרות עם כלי מחקר איכותניים: תצפית, ראיונות ומסמכים. 6. חשיפה למודלים שונים של ניתוח נתונים במחקר איכותני. 7. התנסות בביצוע תרגיל מחקר זוטא – בדגש על ניתוח נתונים והצגת ממצאים ראשוניים. 8. טיפוח חשיבה ביקורתית.

ד"ר הלל וורמן
1 ש"ש

הקורס צומח מתחום חקר הקוריקולום ומציג את התיאוריות הבסיסיות, עקרונות היסוד ושיקולי הדעת העומדים בבסיס פיתוח יחידות לימוד והוראה. היבטים אלה יוצגו בזיקה לפרדיגמות מתחלפות בתחום הקוריקולום ושיקולים במדיניות החינוך בישראל.
מטרת הקורס היא להרחיב ולהעמיק את הידע הקוריקולארי של המורים כחלק מידע התוכן הפדגוגי. הקורס יעמוד על שיקולי הדעת המנחים מפתחי יחידות לימוד בתוך תכניות הלימודים אל מול שיקולי הדעת של מורים מהשטח העוסקים בתכנון יחידות לימוד והוראה בהקשרים קונקרטיים.
כמו כן יוצגו עקרונות יסוד בפיתוח יחידות לימוד והוראה. מבנה הקורס מתחקה אחר סדר ההיסטורי של השינויים שהתרחשו בתפיסת מהותו ומאפייניו של מרכיב "הקוריקולום" בעשייה החינוכית.
חלק ראשון של הקורס יתמקד בניסיונות לגבש עקרונות אוניברסליים מופשטים ומדעיים של ביצוע תכנון החינוך; עקרונות הניתנים ליישום בכל הקשר חינוכי ומהווים כלים שיטתיים, עקביים ומנוסים לכל מורה בכל סיטואציה חינוכית.
חלק שני של הקורס יציג את הגישה שתכנון חינוך היא מלאכה בעלת אופי פרקטי, והיא מחייבת התייחסות להקשרים קונקרטיים (כיתה מסוימת, מורים מסוימים, קבוצה סוציולוגית מסוימת, תת תרבות מסוימת, וכו').

שנה  ב'

ד"ר אסנת אלדר
1 ש"ש

מטרות הקורס:

  • שימוש בתחום החלל להנגשה של מתמטיקה ומדעים לקהל הרחב.
  • הכרות עם תחום הוראת החלל והרלוונטיות לתחומי התוכן השונים (מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, טכנולוגיה והנדסה).
  • הכרות עם פעילויות חינוכיות בתחום החלל לאוכלוסיות מגוונות ברמות שונות.
  • התנסות בעיצוב ופיתוח פעילות קצרה בנושא חלל בתחומי המתמטיקה והמדעים.
  • הפעלה והערכה של פעילות חינוכית בבית הספר או במסגרות חוץ בית ספריות.
  • פיתוח יכולת מטה-קוגניטיבית הקשורה לעיצוב פיתוח והפעלה של פעילויות בתחום החלל 

2 ש"ש
 
מטרת הקורס ללוות את תהליך כתיבתה של עבודת הגמר היישומית בתוכנית להוראת מדעים על יסודי. הקורס יבהיר את מטרותיה של עבודת הגמר והשלבים בכתיבתה: בחירת נושא והגדרת שאלה למחקר או דיון, חיפוש מידע וכתיבת סקירת ספרות, תכנון כלי המחקר אן העיון, ביצוע המחקר או העיון וכתיבת הממצאים והמסקנות בהתאם למתודולוגיה שנבחרה.

ד"ר איריס גרשגורן
1 ש"ש

מידע יפורסם בקרובשנה א' ו-ב'

ד"ר יהודה רוט
1 ש"ש

קורס זה מיועד למורים שאינם פיזיקאים אך לעיתים מלמדים פיזיקה בחטיבות הביניים. מטרת הקורס היא להנגיש את הפיזיקה למורים שאינם בעלי הכשרה בפיזיקה.

ד"ר יהודה רוט
1 ש"ש

בקורס זה נראה הן למתמטיקאים והן לפיזיקאים כיצד ניתן לשלב בין הדיסציפלינות.
במרבית הקורס נעסוק בבעיות של מינימום ומקסימום ואם יותיר הזמן, בהכרת סימטריות דרך תורת החבורות.

מטרות הקורס:

  • הרחבת הידע של המורים
  • הדגמה למורים של לימוד אינטגרטיבי של תחומים שוני.

פרופ' יורם גרשמן
1 ש"ש

ביוכימיה עוסקת בתפר בין כימיה וביולוגיה ובהקשר הכימי של הביולוגיה וכך מכסה חלק נרחב משני עולמות הידע הללו. במסגרת הקורס נתנסה במגוון ניסויי מעבדה מותאמים לבית הספר העל יסודי תוך העמקה ברקע הביולוגי והכימי מאחורי הניסויים – מהן המולקולות המעורבות (לדוגמא, חלבונים, חומצות גרעין וחומרים פעילי שטח גם הם מולקולות), מה עומד מאחורי התהליכים אותם אנו עושים במעבדה ומה אפשר ללמוד מהתוצאות.

ד"ר אנה פרוסק
1 ש"ש

מטרת הקורס היא לפתוח מבט רחב על תחום הגיאומטריה האנליטית והערכה כלפי היופי המתמטי הטמון בו, כן להעמיק את הידע המתמטי בתחום. במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים אסטרטגיות לשימוש בכלים של הגיאומטריה האנליטית לצורך פתרון בעיות בתחומים מתמטיים אחרים, ולצורך יישומם בבעיות הלקוחות מתוך חיי יום היום. ההוראה והלמידה יתבצעו במתכונת של הרצאות, דיונים, ולימוד תוך כדי המחשה, תוך שימוש בדפי עבודה ותרגילים לא שגרתיים.

רונית קלוסקה
1 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

ד"ר עידו יצחקי
2 ש"ש

ביולוגיה היא מדע המבוסס על ניסויים ותצפיות הנערכים על פי היפותזות והשערות מחקר. על מנת לבדוק האם התוצאות מאשרות או דוחות את השערת המחקר יש לערות להן מבחנים סטטיסטיים. מטרות הקורס הן: לימוד העקרונות של עריכת תצפיות ותכנון ניסויים מדעיים בהתאם להיפותזה והשערת המחקר; לימוד השיטות הסטטיסטיות הבסיסיות לניתוח תוצאות תוך שימוש בתכנה SPSS; לימוד הדרך המקובלת להצגה של תוצאות בכתבי עת ביולוגיים; הכשרה של הסטודנטים לתכנון ולהנחיה של פרויקטי מחקר לתלמיד תיכון.

ד"ר רונית קלוסקה
2 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

ד"ר 
2 ש"ש

למושג 'סימטריה' משמעויות וביטויים בתחומים רבים – באמנות פלסטית, במוסיקה, במתמטיקה ובמדעי הטבע. הקורס מציע פורמליזציה מתמטית של המושג, ומציג נושאים במדעי הטבע שבהם מתגלה סימטריה בצורות שונות: כאמצעי לתיאור תופעות ולמיונן; כעיקרון להסבר תופעות ולחיזוי שלהן; וכשיקול מסייע בפתרון בעיות. הנושאים בקורס מובאים מתחומי המתמטיקה והכימיה. לפיכך יימצא הלומד עוסק בבעיות רב-תחומיות המקיפות מגוון של עצמים – החל במולקולות וכלה בגופים מופשטים.​

Footer Mobile