טופס נייח

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

​​קהל היעד
התכנית מיועדת למורים בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה המוסמכים להוראת מדע וטכנולוגיה, או הוראת מתמטיקה, כימיה, פיזיקה וביולוגיה בבתי הספר העל-יסודיים.
 
לימודי קדם
קורס מקוון בכתיבה אקדמית.
 
לימודי השלמה
הרקע האקדמי של המועמדים ייבחן בהתאם לתחום ההתמחות של המועמד בתכנית. בהתאם לכך יידרשו במקרים מסוימים השלמות בתכנית אישית בהתאם להיקף ההתמחות שנלמדה בתואר הראשון. השלמות אלו יתבצעו במכללת אורנים או במוסד אוניברסיטאי אחר בארץ ולא ייכללו במניין שעות הלימוד לתואר השני.
מועמדים להתמחות במדע וטכנולוגיה שיידרשו להיקף השלמות רחב, יידרשו לפרוש לימודיהם לשלוש שנים כאשר שנת הלימודים הראשונה תוקדש להשלמות ולפרקי התכנית שאינם בתחומי הדיסציפלינה.
 
היקף הלימודים
שתי שנות לימוד להשלמת הקורסים. במקרים מסוימים יתאפשר לפרוש את הלימודים על פני שלוש שנים. את עבודת הגמר יש להשלים בשנת הלימודים השלישית.
 
ימי הלימוד
יום שלישי – יום לימודים מלא.
בנוסף יילמדו קורסים מרוכזים ומקוונים. על מועדי מפגשים אלה תהיה הודעה מראש.
תיתכנה בחינות אחרי הצהרים בימים שאינם יום שלישי.
 
משך הלימודים
24 ש"ש  כולל לימודי חובה ורשות
עבודת גמר יישומית
 
מבנה הלימודים בתכנית להוראת המדעים​
לימודים כלליים בפיתוח ההוראה והלמידה - חובה: 6 ש"ש, 14 נקודות
לימודי חינוך בהוראת המדעים - חובה: 1 ש"ש, 2 נקודות
לימודי התמחות בהוראת הדיסציפלינה - חובה: ש"ש, 8 נקודות
הרחבה בלימודים כלליים, חינוך והוראת הדיסציפלינה - בחירה: ש"ש, 8 נקודות
הרחבה דיסציפלינארית -  בחירה: ש"ש, 16 נקודות
כתיבת עבודת גמר יישומית - חובה: 2ש"ש, נקודות

סה"כ: 24 ש"ש, 52​ נקודות
מאפייני תכנית הלימודים
​פרקי התכנית משלבים שתי מטרות מרכזיות: פיתוח מקצועי של המורה והכשרתו כרכז וכמוביל המקצוע או התחום בבית הספר. בסיס רחב של 13 ש"ש המשותף לכל ההתמחויות כולל לימודים כלליים בפיתוח ההוראה והלמידה ולימודי חינוך בהוראת המדעים. 
תכנית הלימודים מחולקת לשלושה מקבצים ועבודת גמר יישומית.
 
לימודים כלליים בפיתוח הוראה ולמידה
למידה של תיאוריות קוגניטיביות והשפעתן על הוראה ולמידה; למידה והתנסות בתחומי מחקר איכותני וכמותי; נושאים המקנים ידע ותובנות על יחסי הגומלין בין חינוך לסוגיות חברתיות מרכזיות בישראל לבין פיתוח צוות.
 
לימודי חובה ובחירה במקבץ לימודי חינוך בהוראת המדעים
לימודים אלה משותפים לארבע ההתמחויות ומכוונים לפיתוח המתמחה כמורה מוביל המכיר תיאוריות חדשניות בהוראה ובלמידה, הלומד שיטות הערכה של תהליכים ותוצרים לימודיים וגישות מתקדמות בהוראת מדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה.
 
התמחויות
שיעורי ההתמחות בכל אחת מן ההתמחויות כוללים העמקה במתודולוגיה מכוונת תחום דעת ושיעורים דיסציפלינאריים המיועדים לפיתוח מקצועי של המורה כלומד עצמאי. השיעורים המתודולוגיים בכל התמחות יילמדו לאחר השלמת הלימודים בשיעורים המתודולוגיים במקבץ "חינוך מדעי-טכנולוגי-מתמטי". השיעורים המוצעים בתחומי התוכן מכוונים להעשרה הידע ולהעמקתו מתוך זיקה לתכניות הלימודים הגילאיות הקיימות. 
 
במהלך הלימודים יגישו הסטודנטים תרגילים, עבודות ועבודות סמינריוניות, בהתאם למפורט בסילבוס הקורס. בשיעורים ובמיוחד בתהליכי היישום, בקורסים השונים, מושם דגש על פיתוח עצמי של הלומד, חקירה, מודעות עצמית, הצבת מטרות ומימושן, רפלקציה וקבלת החלטות הנובעות מהערכה מעצבת ומסכמת. דרישות הלימודים כוללות שתי עבודות סמינריוניות שיבוצעו במסגרת הקורסים המתודולוגיים – דיסציפלינאריים. בשנה הראשונה הסטודנטים יוכלו לבחור בין שתי אפשרויות של עבודה סמינריונית עם דגש עיוני: במסגרת הקורס  סוגיות בהדרכת מורים, או במסגרת הקורס תפיסות וגישות עכשוויות בהוראת המדעים. בשנה השנייה הסטודנטים יוכלו לבחור בין שתי אפשרויות של עבודה סמינריונית עם דגש יישומי: בקורס תכנון ובניית יחידות לימוד, או בקורס מחקרים בהוראה ויישומם בכיתה. המטלות בשיעורי התכנית, הדרישות בעבודות הסמינריוניות ואפיון עבודת הגמר היישומית מכוונים לשילוב אפקטיבי של העיון התיאורטי והיישום ההוראתי-חינוכי.​

Footer Mobile