טופס נייח

פעילות התוכנית - מבט על

על כל סטודנט בתכנית המצטיינים לראות עצמו קודם כל כתלמיד רגיל במסלול אליו נרשם. במקביל, תתקיים מסגרת זמן מחייבת הנקראת 'זמן מצטיינים''. 
בזמן המצטיינים ילמדו קורסים ייחודיים לתוכנית, תתקיים פעילות קבוצתית ופעילות של מעורבות חברתית שהן חלק בלתי נפרד מהתוכנית.

במסגרת זמן מצטיינים כל שנתון יפיק וינחה ערב שנתונים לכל הסטודנטים בתוכנית. ההפקה תכלול נושא חינוכי ופעילות תוכן מונחית ערכית וחברתית. במהלך השנה יתקיימו כשלושה ערבי שנתונים.


 • זמן המצטיינים נקבע
לימי ראשון  בין 15:45 עד 19:00 לאורך כל שנת הלימודים
וימי רביעי בין 15:45 עד 19:00 לאורך כל שנת הלימודים.

 • פעילויות נוספות והבהרות 
"אוטובוס ישראלי"  - במהלך השנה יתקיים קורס (חובה) בן שלושה ימים שבמהלכו יצאו הסטודנטים בתוכנית לסיור והכרות עם פנים שונות של החברה הישראלית.

 • סמינריון משותף 
במסגרת התוכנית ילמדו כלל הסטודנטים בתוכנית סמינריון אחד משותף. 
הסמינריון יעסוק בחקר החלום החינוכי האישי וילווה ע"י ד"ר הלל וורמן.
קורס סמינריוני זה מבקש מסטודנט לתאר מאפיינים של החינוך האידאלי בעניו, להביא התייחסויות מהספרות המקצועית, לתאר מרחבים ואישים בעולם ובישראל העוסקים בקידומו, ולהציע שיח ביקורתי לגביו. על המחקר לכלול שלושה מרכיבים: אישי, תיאורטי ואמפירי.

 • התנסות ייחודית
כל סטודנט ישתלב בתכנית/פעולה ייחודית פדגוגית בה יעסוק בתכנים ופעילות פדגוגיה מתקדמת 

 • התנסות משותפת 
הסטודנטים יעסקו בהתנסות מעשית משותפת באזור גיאוגרפי זהה לפי קהלי היעד השונים,  יחד עם ליווי ופיקוח צמוד מטעם המועצה המקומית. הלל וורמן הציעה לבחון את הפעילות במסגרת הסמינריון
הילל פוגש את שנים ב ן ג לסמינריון ביום רביעי אחה"צ
בתוך הקובצה של הלל  יש לנו סטודנטים שעובדים כקבוצה במגדל העמק. שאר הסטודנטים יעשו התנסות ייחודית באותו יום במקומות שונים  במסגרות ההתנסות הרגילות שלהם – כרגע לא ידוע מה הם יעשו בהתנסות. הילל יבנה איתם את המחקר.
ההתנסות המשותפת תתקיים באורט רוגוזין מגדל העמק כחלק מהרצון להטמעת מורים מובילים בפריפריה. במהלך ההתנסות יקבלו הסטודנטים ליווי ופיקוח צמוד מטעם המועצה המקומי מטעם מדפית ראשית ומטעם מנהלת יחידת השדה במכללת אורנים. ההתנסות תקביל לעבודה כקבוצה שיתופית המתנסה בארגון זהה וככזו תוביל דרך ייחודית כקבוצה בתוך ארגון ולהיפך. כהמשך להתנסות הקבוצתית יחקרו הסט במסגרת הסמינריון המשותף את הפעילות וכיצד ניתן להפיק מתפיסה קבוצית זו את הערכים עליהם מושתת תוכנית רג"ב.
הסטודנטים שיעסקו בהתנסות המשותפת הינם סטודנטים במסלול על יסודי בשנתונים ב+ג.
סטודנטים שלא יעשו התנסות במגדל העמק, יעשו התנסות בהקשר לסמינריון.
הרציונל הוא שילוב אלמנטים של פדגוגיה בלתי פורמאלית בישוב כחלק ממערך הוראה יישובי. קיים קורס מלווה (סמינריון) עם שאלות מחקר (פעולה איכותני וכמותי). 

 • ​מנטורינג
במסגרת התוכנית יקבלו הסטודנטים אפשרות לליווי מנטורינג אישי. מטרת המנטורינג הנה פיתוח מנהיגות אישית בהתאם למטרות התוכנית. כל סטודנט יחקור ויתקדם בציר ההתפתחות האישית שלו כחלק מיישום מטרות התוכנית.
כל סטודנט זכאי ל6  שעות רבעוניות.  ​

 • מעורבות חברתית  - במסגרת פעילות עם מפעל הפייס כל סטודנט יהיה מחויב ב40 שעות פעילות לשנה.
כל סטודנט מחויב בפעילות חברתית במהלך שנתיים מהתוארפעילות זו תנתן במסגרת שיתוף פעולה עם מרכז צוויג, בהרחבת הפעילות עם EDGE או במסגרות חינוך וחברה באזור טבעון.

 • כנסים
במהלך השנה יצא כל סטודנט לכנס של תוכנית המצטיינים הארצית (רג"ב).

 • אקרדיטציה  (הכרה בקורסים של תוכנית המצטיינים) 
חלק מהקורסים הייחודיים לתוכנית המצטיינים יוכרו כקורסים בדיספלינה (כקורסי תשתית או בחירה). ההמרה של קורס ייחודי לתוכנית לקורס רגיל תעשה מול המזכירויות האקדמיות בחוגים והמסלולים השונים. סטודנט הלומד בתוכנית המצטיינים ילמד עד 15 נקודות מעבר לנדרש להשלמת התואר.

 • ממוצע
כל הקורסים בתוכנית המצטיינים יחושבו בממוצע. על הסטודנט לשמור על ממוצע ציונים סמסטריאלי של 90.

 • פעילות קבוצתית ומעורבות חברתית - על הפעילות הקבוצתית והמעורבות החברתית יינתן ציון עובר/לא עובר מידי שנה.

 • ​קורס ללא חובת נוכחות
לסטודנטים בתוכנית יתאפשר ללמוד קורסים במתכונת לח"ן (קורס ללא חובת נוכחות) זאת על סמך פניה בכתב לראש התכנית.
קישור לאתר רג"ב הארצי 

Footer Mobile