Contact Form

חבר מביא חבר

#
כיצד משתתפים?
לומדים לתואר ראשון או תואר שני באורנים
ממליצים לחברים שיבואו ללמוד כאן גם (עד 10.11.22)
מסיימים ללמוד את סמסטר א' תשפ"ג לפחות (גם הממליצים וגם החברים)
וכולם מקבלים הטבה בשכר הלימוד:
הממליץ יקבל - 1,000 ₪ הנחה
המומלץ יקבל - 500 ₪ הנחה

פרטי המבצע:
  • משך המבצע: מ - 1.1.2022 עד ה- 10.11.2022
  • משתתפים: סטודנטים סדירים הלומדים לתואר ראשון או תואר שני באורנים אשר ימליצו על חברים.
  • זכאים למענק: מי שמילאו את טופס ההמלצה והם והחברים עליהם הם המליצו, ילמדו עד סוף סמסטר א' תשפ"ג לפחות.
  • המענק ניתן עבור כל חבר בנפרד. ככל שיותר חברים יצטרפו, כך יהיה המענק גבוה יותר! 

אז למה אתם מחכים?
להמלצה על חברים

Footer Mobile