Contact Form

חבר מביא חבר

#

כיצד משתתפים?
לומדים לתואר ראשון או תואר שני באורנים
ממליצים לחברים שיבואו ללמוד כאן גם (עד 18.10.2020)
מסיימים ללמוד את סמסטר א' תשפ"א לפחות (גם הממליצים וגם החברים)
ומקבלים הטבה בשכר הלימוד:
הממליץ יקבל – 1000 ₪ הנחה
המומלץ יקבל – 500 ₪ הנחה

פרטי המבצע:
  • משך המבצע - מ - 23.2.2020 עד ה- 18.10.2020
  • משתתפים: סטודנטים סדירים הלומדים לתואר ראשון או תואר שני באורנים
  • זכאים למענק: מי שהחברים, עליהם הם המליצו, ילמדו עד סוף סמסטר א' תשפ"א לפחות
  • המענק ניתן עבור כל חבר בנפרד. ככל שיותר חברים יצטרפו, כך יהיה המענק גבוה יותר.

Footer Mobile