טופס לידים

קורסים בתכנית

​תקצירי הקורסים תשפ"ב (2021-2022)
שנה א' - קורסי חובה

ד"ר דבורה דובינר
1 ש"ש

הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות בתיאוריה ובמחקר אודות רכישת שפות נוספות, וביישומים הפדגוגיים של הידע הקיים בתחום זה. 
נושאי הקורס יידונו לאור המחקר הקיים וכן מזווית מעשית.  משתתפי הקורס יפתחו גוף ידע ומודעות ביקורתית לגבי נושאים מרכזיים ברכישת שפות נוספות והוראתן. בנוסף, יוכלו הסטודנטים ליישם את הידע הנרכש להתבוננות מחודשת על דרכי ההוראה שלהם עד כה.

ד"ר רות הלפרין
1 ש"ש

הקורס יעסוק בהכרת מאפייני המחקר האיכותני תוך כדי בחינת מחקרים איכותניים בתחום מדיניות החינוך וארגונו. יעשה לימוד ושימוש מושכל בכלי המחקר האיכותני (תצפית, ראיון וניתוח מסמכים). בקורס יוצגו שיטות לעיבוד נתונים על מנת שהסטודנט יוכל להתנסות באיסוף נתונים מהשדה וניתוחם. בקורס ילמדו דרכי תכנון מחקר איכותני, סוגיות אתיות הנובעות מהמחקר, שלבים בהגשת הצעת מחקר (הצעה מקדמית, בניית תכנית המחקר, כתיבה המחקרית).
הקורס יתבסס על הרצאות תיאורטיות, דיון במאמרים, הדרכה בביצוע פעילות מחקרית: תצפיות, ראיונות וניתוחי מסמכים, דיון על הנתונים והממצאים, בניית כלים וקטגוריות לניתוח הממצאים ופירושם, סיוע בבניית הצעת מחקר הצגת ההתנסויות המחקריות הראשונית.

ד"ר מילה שוורץ
1 ש"ש

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים להבנת ההליך המחקרי בחינוך, המתבצע בגישה כמותית, על כל שלביו ומרכיביו כפי שבא לידי ביטוי במאמרים מדעיים. לשם כך נלמד כיצד לכתוב עבודה מדעית תוך שילוב בין מושגים תיאורטיים ואמפיריים. במושגים אלה יכללו פיתוח יכולות להתבסס על סקירת ספרות מדעית, הצגת שאלות המחקר וההשערות, בחירה בשיטות מדידה ואיסוף נתונים, הבנת מונחים סטטיסטיים תיאוריים וניתוח נתונים. ילמדו שיטות כמותיות לאיסוף נתונים (סקר, ראיון, שאלון ועוד), בניית כלי מחקר ושאלונים. ניתוח הנתונים יעשה בעזרת SPSS   לחלונות. לבסוף תתבצע כתיבה של עבודת סיכום המשלבת גם הסקת מסקנות ביקורתית.

ד"ר סוזן יופה
1 ש"ש  

מדוע אסור לאישה נשואה לבטא צלילים מסוימים במספר קהילות אפריקאיות?
כיצד התרבות היפנית משפיעה על השפה היפנית?
מה צריכה להיות שפת ההוראה בבתי הספר הישראלים?
קורס זה יעסוק בקשרי הגומלין הקיימים בין שפה, חברה וחינוך בישראל ובעולם. נסקור תופעות לשוניות המשקפות תרבויות שונות בעולם ומלמדות אודותיהן. נחקור כיצד החינוך והחברה משקפים את המציאות הלשונית והתרבותית בחברות שונות בעולם. נבחן את האופן שבו החברה והחינוך משפיעים על (ומושפעים על ידי) השפה.  נושאי הקורס יידונו מזווית מחקרית וכן מזווית מעשית. כאנשי חינוך וכאזרחים נחקור ונעצב  את היישום של הידע הנרכש, בחברה הישראלית בכלל ובקהילותיה השונות בפרט.


ד"ר אהוד רביב
1 ש"ש

בקורס נלמד כיצד להשתמש במחשבים ובטלפונים סלולריים כדי ללמד שפות בצורה אפקטיבית.
הקורס יהיה קורס מקוון (on-line). במהלך הקורס יקבלו הסטודנטים משימות לביצוע בבית בנושאים כגון:

  • הכנת מצגת לימודית אפקטיבית

  • עבודה טקסטואלית בעזרת כלים ממוחשבים

  • כלים להערכת הלמידה: לפני-בזמן-ואחרי השעור

  • שימוש בסרטי וידיאו (כולל צילום עצמי) ללמידה

  • הכנת חומרים ללמידה עצמית בעזרת הנייד (Nearpod, Edpuzzle)

  • הכרת אתרי אינטרנט מרכזיים בתחום המקצועי

ד"ר מילה שוורץ
1 ש"ש

מטרת הקורס לתרום להבנה עמוקה של תהליכי רכישת השפות בגיל הרך והוראתן לילדים. בקורס נתמקד בהצגת מאפיינים עיקריים בהתפתחות וחינוך ילדים דו-לשוניים ובפיתוח מודעות לקשר בין ההתפתחות הדו-לשונית לבין הגורמים הסביבתיים שמשפיעים על ההתפתחות הזאת כמו משפחה וקהילה.
בנוסף, בקורס נדון במודלים לשוניים חינוכיים שעומדים בבסיס לחינוך לשוני בגיל הרך ובאסטרטגיות הוראת שפה שנייה בגיל הרך.
לבסוף, נכיר את המאפיינים של גנים דו-לשוניים בארץ ובעולם. הקורס יכלול הרצאות, ודיונים בממצאי המחקרים בנושאי הקורס. כמו כן, במהלך הקורס סטודנטים יקראו וידונו במאמרים הרלוונטיים ליעדי הקורס. 


אנגלית

ד"ר ג'נינה קהן הורוביץ
2 ש"ש
 

This seminar course will investigate the intricacies of the complex English orthography and the challenges arising as a result of this complexity for the English foreign language teacher and for pupils acquiring English reading and spelling. Students will engage in evaluation of theories of the learning and instruction of English orthography. Students will critically read and discuss topics related to implications of teacher knowledge of English orthography, orthographic depth, orthographic and phonological proximity, English graphemes, syllabic complexity, and interaction between spelling and other language components, such as morphology and semantics. At the start of the course, each participant will choose a seminar paper topic related to English orthography. They will be guided in locating updated and relevant readings and in the writing of their seminar paper in a step by step manner throughout the year, culminating in timely submission of their final paper.

ד"ר ריצל בק
1 ש"ש

This single semester course aims to (re)acquaint the graduate English student students with forms and techniques of poetry, and to teach him/her strategies for poetry instruction in the EFL classroom. In addition, the course will investigate the uses of poetry as a tool for enhancing second language acquisition. Course subjects will include, but not be limited to: figurative devices, traditional forms, sound patterns and poetic lineation. Students completing this course should be able to identify the central attributes and forms of poetry, articulate the effect of such poetic attributes and forms, and offer methods for integrating poetry effectively into the EFL classroom. 

ד"ר פני אור
2 ש"ש

This seminar course covers both theoretical and practical pedagogical aspects of the topic of vocabulary in general, and English vocabulary in particular. The first semester will be devoted to linguistic topics such as morphology, etymology, semantics, the use of corpora, dictionaries and lexicology, contrastive analysis. Sessions in the second semester will focus on vocabulary teaching and learning in the classroom: the number of items to be taught, frequency and selection, vocabulary expansion and review, effective techniques of presentation, practice and assessment.

ד"ר ריצ'ל בק
1 ש"ש

This semester-long course aims to acquaint the graduate English student with general knowledge about the history and development of the English language, from its beginning until today. Central topics of the course will include, but not be limited to, the main stages in English language development (OE, ME, Early Modern English, PDE); distinctive characteristics of English; processes of convergence & divergence in the development of English today; English as a lingua franca. Upon completion of the course, students should be able to articulate the main moments in the trajectory of the English language from its beginnings until today, and apply and utilize the historical knowledge of English language development in their own EFL teaching practices

ד"ר דבורה דובינר
2 ש"ש


This course is intended for graduate students in the Language Teaching program in preparation for their active upcoming empirical or theoretical research leading to the writing of their final seminar paper. Research design will focus on quantitative methods, mixed methods or action research.  At the end of the first semester the students will be expected to submit the proposal and in the end of the school year students will be expected to submit the first draft of the final paper.


עברית

ד"ר יעל פויס
2 ש"ש

במהלך לימודי העברית מקדישים מורים זמן רב להוראת טקסטים מידעיים (אינפורמטיביים) מתוך כוונה לשפר ולחזק את הבנת הנקרא בקרב תלמידיהם. בצד אלה יש מורים המביאים לכיתותיהם טקסטים ספרותיים כדי לגוון ולהעשיר את חווית הלמידה ויש המלמדים את היחידה החמישית הממוקדת בספרות עברית. בקורס נעסוק בנושאים הבאים: "הבנת הנקרא"; מאפייני הטקסט המידעי ותהליכי קריאתו לעומת מאפייני הטקסט הספרותיות הליכי קריאתו; עמדות וגישות שונות להוראת הטקסטים הללו במסגרת לימודי שפה שנייה/זרה.
הלומדים יתבקשו לקרוא מאמרים בנושאים הנלמדים ולהציג במליאת הקורס את דרכי ההוראה בהן הם נוקטים בכיתותיהם לשם דיון משותף. הערכת הלומדים תתבסס על העבודה הסמינריונית המסכמת שתתמקד בחקר דרכי ההוראה שמורים מפעילים בשדה, ועל מעורבות בדיוני הכיתה, בקריאה ובהצגת דילמות או סוגיות לדיון.

ד"ר אסתר גורדון גינזבורג
2 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

ד"ר עמנואל תמיר
1 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב


ערבית

ד"ר רימא בראנסה
2 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

ד"ר ראויה ברבארה 
1 ש"ש

מידע יפורסם ברובד"ר רימא בראנסה 
1 ש"ש
 
מידע יפורסם בקרוב.


שנה ב'

ד"ר מילה שוורץ
2 ש"ש

הקורס יעסוק בהיבטים מרכזיים במחקר בתחום הוראת השפות עם דגש על הכנה לכתיבת הצעת תזה. נעמוד על התהליך של הכנה לכתיבת ההצעה ונדון בכל הרכיבים שלה.
נקדיש תשומת לב להיבטים וסוגיות תיאורטיים ומתודולוגיים של מחקר מגוון בתחום הוראת השפות.
עם סיום הקורס בהצלחה יהיו הסטודנטים מסוגלים:
1) להתמצא בגישות שונות לאיסוף הנתונים וניתוחם
2) לנסח שאלות המחקר ולהכין את סקירת הספרות
3) לתכנן עבודת התזה על כל שלביה בליווי מנחה.


אנגלית
ד"ר ריצ'ל בק

1 ש"ש

This single semester course aims to (re)acquaint the graduate English student students with forms and techniques of poetry, and to teach him/her strategies for poetry instruction in the EFL classroom. In addition, the course will investigate the uses of poetry as a tool for enhancing second language acquisition. Course subjects will include, but not be limited to: figurative devices, traditional forms, sound patterns and poetic lineation. Students completing this course should be able to identify the central attributes and forms of poetry, articulate the effect of such poetic attributes and forms, and offer methods for integrating poetry effectively into the EFL classroom.


ד"ר פרנסיס הייזל סוקל
1 ש"ש

This course focuses on issues relating to English language teaching in a local context, whereby the issues have been identified as being central to the concerns of English teachers by the course participants themselves. In doing so, theoretical insights will serve as a basis for practical application thus providing participants with opportunities to consider their own classroom practice. A rich selection of relevant literature will serve as a basis for discussion throughout the course. Assessment for the course is based on:

Active participation

The presentation of a research article that focuses on one of the issues discussed and offers valuable insight for professional practice.

A final paper relating to one of the issues discussed in the course that is of particular interest.

ד"ר אסתר גורדון גינזבורג
1 ש"ש

מידע יפורסם בקרובדע  

ד"ר סוזן יופה
1 ש"ש

The course will teach a variety of approaches to evaluating EFL curricula and teaching/learning materials. Students will have opportunities to analyze a variety of EFL curricula, apply critical approaches of evaluation to their classes, and to create curricula and teaching materials that incorporate what they learn in the course.


עברית

ד"ר ברק אוירבך
2 ש"ש

This course is intended for graduate students in the Language Teaching program in preparation for their active upcoming empirical or theoretical research leading to the writing of their final seminar paper. Research design will focus on quantitative methods, mixed methods or action research.  Students who complete this seminar are expected to be well equipped to carry out, and write, research in their field.  In the end of the first semester the students will be expected to submit the proposal and in the end of the school year students will be expected to submit the first draft of the final paper.

ד"ר עמנואל אלון
1 ש"ש

דיון במטרות הגדולות של הוראת עברית בבתי ספר ערביים וגיבוש מטרה/ מטרות אישיות
דיון בעקרונות ערכיים ופרקטיים של הוראת שפה שניה בכלל, ושל עברית כשפה שניה לדוברי ערבית בישראל 2017.
בחינת חומרי הוראה למידה והערכה אל מול המטרות והעקרונות דלעייל.


ערבית

ד"ר רימא בראנסה
1 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

ד"ר בהאא מח'ול
2 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

ד"ר בהאא מח'ול 
2 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

Footer Mobile