Contact Form

תכנית הלימודים

​מספר קורסים מתוך מגוון רחב של קורסים בתכנית

במסגרת אינטימית של סדנה שבה הלמידה נעשית בעיקר בדרך של דיונים פתוחים, נברר שאלות כמו:

 • למה באתי ללמוד חינוך והוראה?
 • מהו "חינוך", מהי "הוראה", מה בין חינוך והוראה?
 • מיהי "מורה טובה"? האם אני יכול להיות מורה טוב?
 • המורה כמנהיג: מה זה אומר?
 • היכרות עם גישות חינוכיות שונות, עם בתי-ספר שונים

סדנה של התנסות פעילה בהוראה – בסביבה המוגנת של קבוצת-העמיתים.

 • מבנה שיעור בסיסי
 • עמידה בפני קהל
 • כלים בסיסיים בהוראה: מצגת, סרטון, דף-עבודה, ניהול דיון...
 • שיטות הוראה: הרצאה, עבודה בקבוצות, מישחוק בלמידה...

*הקורסים שלהלן מתחברים להתנסות המעשית בבית-הספר באמצעות ניתוח-אירועים, סימולציות, קישור תיאוריות למציאות שחווים הסטודנטים

 • הבנת תהליכים קבוצתיים
 • יצירת אקלים חברתי ולימודי טוב
 • התמודדות עם בעיות משמעת
 • גיבוש הכיתה כקבוצה
 • שיעורי חינוך
 • סגנונות למידה אישיים
 • ליקויי למידה
 • מוטיבציה
 • יצירת קשר אשי מקדם
 • השפעות הבית והרקע התרבותי על התלמיד

 • חוזקות וחולשות שלי בהתמודדות עם תלמידים, הורים, מורים-עמיתים
 • "אני מאמין" חינוכי: מה באתי לעשות?
 • התבוננות פנימית ומודעות עצמית לדרכי פעולה שלי
 • בניית סמכות מגדלת ותומכת

 • תכנית הלימודים בתחום שלי
 • תכנון ההוראה – משיעור בודד ליחידות לימוד
 • שיטות הוראה מגוונות
 • כלים טכנולוגיים בהוראה
 • שיטות הערכה
Footer Mobile