Contact Form

תנאי קבלה והרשמה

תנאי קבלה כלליים
  • ציון בבחינה הפסיכומטרית 580 ומעלה
  • תעודת בגרות ( או תעודה שוות ערך לה כגון תעודת מכינה)
  1. 8 יחידות ראליות בתעודת בגרות
  2. ​ציון בשפה האנגלית
  • ציון בבחינת ידע בעברית המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית (יע"ל 110)
  • ​ראיון אישי

עדכון לתקופת הקורונה - תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות*
  • המועמדים ידרשו לעמוד במבחן קבלה חוגי וראיון ראש חוג.
  • מבחן הקבלה החוגי הינו מבחן ידע בכימיה המבוסס על מכינה מקוונת של 60 שעות שתתקיים  לפחות בשני מועדים שונים . לעוברים את מבחן הקבלה בציון 75-100 -קבלה לחוג כתלמיד "מן המניין". לעוברים את מבחן הקבלה בציון 56-74 - יתבצע ראיון ראש חוג על-פיו יוחלט אם ישולבו בתוכנית המלאה  כתלמיד "מן המניין" או כתלמיד במעמד של "קדם לימודים" בו תלמד תכנית לימודים חלקית בסמסטר א' וציוניו יקבעו את יכולת השתלבותו כתלמיד "מן המניין" בסמסטר שלאחר מכן.

הרשמה מקוונת
הרישום למחלקה להוראת המדעים - ביולוגיה נעשה דרך מחלקת ההרשמה של אוניברסיטת חיפה.
את טופסי הרשמה ניתן לרכוש בחנויות אקדמון. לחצו להרשמה מקוונת​

מכללת אורנים מאפשרת הגשת מועמדות ללימודים למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים, לשם כך יש לפנות - למרכז המידע וההרשמה בטלפון 3678* או להשאיר פרטים בטופס​ ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות או יהיו שינויים הקשורים במשבר הקורונה והיציאה ממנו.

​​
Footer Mobile