Contact Form

תואר ראשון

​החוג למתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב הנו חלק מהפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה, וממוקם בקמפוס מכללת אורנים ליד קריית-טבעון.
החוג מציע לימודים לתואר ראשון בהוראת מדעים (.B.A. ,B.Sc) במספר מסלולים.

כל התארים הם תארים של אוניברסיטת חיפה.

בכל המסלולים משולבים לימודים לתעודת הוראה של משרד החינוך.
​​משך הלימודים
משך הלימודים לקבלת תואר בוגר (B.A/B.Sc.) ותעודת הוראה הינו ארבע שנים. תואר זה מאפשר המשך ישיר ללימודי תואר שני או שלישי בכל אוניברסיטה.
לימודים לקראת קבלת תעודת הוראה יתקיימו ביחידה להכשרת מורים לביה"ס העל-יסודי החל משנת הלימודים הראשונה. משך הלימודים לקבלת תואר בוגר עם תעודת הוראה הינו ארבע שנים.

למסלול מתמטיקה-פיזיקה מתקבלים תלמידים אשר בנוסף לתנאים המפורטים לעיל נבחנו בבחינת הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יחידות וקבלו ציון 65 ומעלה. במקרים מיוחדים יתקבלו גם תלמידים אשר למדו מקצועות ראליים (כגון כימיה, חשמל, אלקטרוניקה), ברמה של 5 יחידות לפחות, בבתי ספר עיוניים או מקצועיים או הנדסיים, בהתאם לציונם במקצועות אלה ובהתאם לשיקולי החוג.

תנאי הקבלה והרשמה
יצירת קשר
לקבלת פרטים נוספים או הבהרות ניתן לפנות למזכירות החוג: 
ראש החוג למתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב: ד"ר אייל אקרמן
רכזת החוג למתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב: דורית ארד, טל' 9838828 - 04.​

Footer Mobile