טופס נייח

מדיניות

סמינריון בתחום סוציולוגיה - פרופ' לילך לב ארי
הגירה, זהות והשתלבות בחברה רבת-תרבויות - סמינריון

הסמינריון עוסק בהגירה בת זמננו לישראל ולמדינות אחרות ובדפוסי השתלבותם של מהגרים מדור ראשון ושני.
הקורס עוסק בהגירה כתופעה כלל-עולמית לצד החוויות הפרטיות הכרוכות בהשתלבות ובקליטה על רצף הזמן של מהגרים וצאצאיהם, בחברות מרובות תרבויות - בכלל ובישראל - בפרט. בחלקו הראשון של הקורס נבחן את מושג ההגירה בהקשר לדמוגרפיה ותיאוריות לחקר התופעה.

נבחנים קווי מדיניות בהגירה בת-זמננו, ננתח את מניעי ההגירה ותרומתה לניעות (מוביליות) חברתית לגברים ולנשים. בהמשך נדון במושגים כמו: דפוסי קליטה ושילוב של מהגרים בהקשר כלכלי וחברתי וכן ביחס לזהות ולהזדהות אתנית וחברתית. לבסוף נבחן את תופעת ההגירה מישראל. בחלקו השני של הקורס נקשר את המושגים שנלמדו עד כה באמצעות תיאוריות מרכזיות בסוציולוגיה, בכל הקשור במאפיינים תרבותיים וקהילתיים הנלווים להגירה גלובלית ולקליטה.

ננתח גם תהליכי הבניית זהות והזדהות אתנית בחברות מרובות תרבויות. לבסוף, נסכם את מקומה של ההגירה מישראל ואליה על החברה הישראלית ודפוסי הצלחה בהשתלבות מהגרים לצד אתגרים בהווה ובעתיד
קראו עוד >>


סמינריון בתחום אזרחות - ד"ר עופר קצ'רגין
הקורס עוסק בתהליכים וקונפליקטים חברתיים ערכיים הקיימים בחברה הישראלית, תוך מתן רקע סוציולוגי והיסטורי, ובביטויים העכשוויים של הקונפליקטים.

במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים כלים לניתוח והבנת סיבות העומק לתופעות המתרחשות ויוצרות שסעים בין הקבוצות השונות בחברה. בשלב מוקדם של הקורס נעמיק בחקר של קונפליקטים הרלוונטיים לעבודות הסמינריון של הסטודנטים לפי בחירתם (לאומיים, אתניים, מעמדיים, מגדריים, דתיים ואחרים).
בנוסף, נכיר מגוון מתודולוגיות רלוונטיות לעבודות אלו ונשכלל את ארגז הכלים המתודולוגי והמושגי לצורך הכנת העבודות.
קראו עוד >>

Footer Mobile