טופס נייח

ק.מ.ה - בית הספר לבינוי קהילה

ק.מ.ה - בית הספר לבינוי קהילה
שדמות פועלת בקרב רשויות, ארגונים ומקבלי החלטות באמצעות תהליכי התערבות, הכשרות וקורסים, הנחייה וליווי של קהילות וצוותים.
חוסן חברתי וקהילתי הנם מרכיבים חיוניים באיכות החיים של הפרט וחשובים גם לחוסנה של המדינה. החשיבות נובעת מתהליכים של שינוי פיזי וחברתי בישראל ובעולם, המביאים להחלשת הקהילה ומגבירים קונפליקטים בין ובתוך קבוצות באוכלוסייה.
בצד אלה קיים צורך עז של הפרט לחוש שייך, מעורב, משמעותי ומשפיע בחברה בה הוא חי.
קהילות, ארגונים, רשויות מקומיות והשלטון המרכזי, מתמודדים עם השלכות תהליכים אלו, כגון: חוסר אמון, אלימות, ניכור, עזיבת תושבים ועוד, המשפיעים על היכולת לבצע פעולות ולהשיג מטרות בתחומים הכלכליים והחברתיים ומעלים צורך בכלים ותהליכים שיסייעו לפעולה במציאות משתנה.
 ייחודו של בית הספר לבינוי קהילה
שדמות הוקמה על מנת לתת מענה לאתגרים הקהילתיים העומדים מול רשויות וארגונים. היא מקדמת ומובילה פעולות להעלאת החוסן החברתי באמצעות תהליכי בינוי קהילה למימוש הון חברתי, המבטא את איכות ואינטנסיביות הקשרים בקהילה. פעולת שדמות מאופיינת בקשר חזק בין תהליך לתוכן, במודלים מדגימים ובבניית רשת של קשרים.

 פעילויות בבית הספר לבינוי קהילה

 

 

Footer Mobile