טופס נייח

קורסים בתכנית

​תקצירי הקורסים תשפ"ד (2023-2024)
קורסי ליבה

ד"ר איריס גרשגורן, נירית קורן-לורנס
2.5 ש"ש

הובלה ומנהיגות של ארגונים ותהליכים חינוכיים דורשים הבנה, הכרות וקשר עם כלל מרחבי החינוך המקיפים את הפרט - השדה הפורמלי, השדה הבלתי פורמלי והשדה הא-פורמלי. מחקרים מראים כי תקשורת שוטפת וטובה והכרות עמוקה בין המרחבים השונים המקיפים את הילדים והנוער משפיעים לטובה על מגוון היבטים. ביניהם ניתן למנות: תחושת מסוגלות גבוהה, ביטחון עצמי, הישגים לימודיים, תחושת שייכות, בריאות פיזית ורגשית ועוד.
הקורס מבוסס על שני סיורים (אחד בכל סמסטר). הסיורים יתמקדו בלמידה מתוך התנסות וחוויה ובמפגש עם דמויות ומסגרות מעוררות השראה בהן נפגשים השדה הפורמלי והבלתי פורמלי.

ד"ר ניר מיכאלי
1 ש"ש

הקורס עוסק בחינוך בישראל דרך הסוגיות האידיאולוגיות המרכיבות אותו. מוצגות שאלות המעסיקות את קברניטי המערכת, את הפוליטיקאים ואת השחקנים הראשיים – מורים, הורים ותלמידים. במהלך הקורס יוצגו נקודות מפתח בהיסטוריה של החינוך בישראל וייבחנו  הרעיונות שהשפיעו על עיצוב השלבים השונים. זהו קורס מקוון, הכולל שמונה יחידות לימוד. כל יחידה נלמדת באמצעות טקסט מרכזי. בנוסף למטלת החובה הבוחנת בקיאות בטקסט שנלמד, הלומדים מוזמנים להרהור עצמאי נוסף המשלב את ניסיונם והשקפתם על הסוגיות השונות, באמצעות שלוש מטלות פתוחות, לבחירה מתוך שמונה המטלות המופיעות ביחידות.

ד"ר נורית קפלן תורן
1 ש"ש  

המחקר הכמותי במדעי החברה מבוסס על עקרונות ותהליכים המתווים דרכי חשיבה ופעולה.  מטרת הקורס היא לפתח אוריינות להתמצאות במאמרים המבוססים על מחקר כמותי – להנחיל את עקרונותיו ואת דרכי החשיבה האופייניים לו. במסגרת הקורס נלמד ונתרגל מיומנויות לקריאה ולניתוח של מאמרים מחקריים בחינוך. יושם דגש את המונח "תוקף" כבסיס לפיתוח חשיבה ביקורתית ויתורגלו מדדי מרכז ופיזור ומבחנים סטטיסטיים בסיסיים.

ד"ר ד"ר הלל וורמן
1 ש"ש

הקורס יעסוק בהכרת מאפייני המחקר האיכותני תוך כדי בחינת מחקרים איכותניים בתחום מדיניות החינוך וארגונו. יעשה לימוד ושימוש מושכל בכלי המחקר האיכותני (תצפית, ראיון וניתוח מסמכים). בקורס יוצגו שיטות לעיבוד נתונים על מנת שהסטודנט יוכל להתנסות באיסוף נתונים מהשדה וניתוחם. בקורס ילמדו דרכי תכנון מחקר איכותני, סוגיות אתיות הנובעות מהמחקר, שלבים בהגשת הצעת מחקר (הצעה מקדמית, בניית תכנית המחקר, כתיבה המחקרית).
הקורס יתבסס על הרצאות תיאורטיות, דיון במאמרים, הדרכה בביצוע פעילות מחקרית: תצפיות, ראיונות וניתוחי מסמכים, דיון על הנתונים והממצאים, בניית כלים וקטגוריות לניתוח הממצאים ופירושם, סיוע בבניית הצעת מחקר והצגת ההתנסויות המחקריות הראשוניות.


קורסים בהתמחויות השונות

פרופ' ענבר לבקוביץ' וד"ר סאוסן עוואד-תבארי
2 ש"ש, 4 נ"ז


מטרת הקורס הסדנאי לאפשר למשתתפים לחוות תהליכים קבוצתיים משמעותיים כבסיס ללמידה של בנייה ופיתוח של קבוצות וצוותים. עבודת הקבוצה הלומדת תתבסס בחלקים מרכזיים על עבודותיהם של ביון, קליין ופוקס, ותשלב חשיבה פסיכואנליטית עם תפיסת "תיאורית המערכות" הרואה את הארגון כמערכת פתוחה. כלומר – לארגון/קבוצה יש תכונות כשל אורגניזם חי, והוא מתקיים כל עוד נשמרים יחסי הגומלין שלו עם הסביבה. בתוך הארגון/קבוצה מתקיים מבנה של תפקידים ומטלות הקשורים בהתמודדות עם הסביבה החיצונית. כשל בהתמודדות עם מטלות אלה קשור לא פעם להגדרת הגבולות, לקונפליקטים ולתהליכים הלא-מודעים המתרחשים בארגון/קבוצה, בסביבה, או בגבול שביניהם. בסדנה יתקיימו תהליכי עיבוד ויישום של תיאוריות אלה למערכת החינוכית ולבית הספר תוך שימוש בתהליכים ש
ל רפלקציה ומשוב.    

ד"ר אילה צור​
1 ש"ש

העידן המודרני, שהחל עם פרוץ המהפכה התעשייתית, הביא עימו דימוי חרושתי לבתי הספר. בהשראת פס הייצור, נקבעו הסדירויות של בתי הספר ותוכננו המבנים, כך שיתמכו בתהליכי למידה והוראה המכוונים להקנייה של מיומנויות, אשר נתפסו כחיוניות להשתלבות הצעירים בחיי הכלכלה בעתיד.
לשם היעילות, בתי הספר נבנו כמרחבים עם מסדרונות ארוכים המחברים בין כיתות מרובעות, עם מורה אחד המלמד תלמידים רבים בפרקי זמן מחזוריים וקצובים. בעשורים האחרונים, עם עלייתה של ההשקפה הפוסט-מודרנית, נחלש מעמדן של תפיסות הוראה ולמידה ביהביוריסטיות וקוגניטיביסטיות, אשר משלו בכיפה בתקופה המודרנית. בהדרגה מחלחלת למערכות החינוך ההשקפה הקונסטרוקטיביסטית ועימה ההעדפה לסביבות למידה גמישות. כחלק ממגמה זו, מערכות החינוך בארץ ובעולם מקדמות שינויים בסביבה הפיזית של בתי הספר. הניסיון מלמד, שחלק מהשינויים מתורגמים למעשה חינוכי חדשני וראוי, ואחרים אינם מחוללים שינוי ואפילו גורמים לנזק לרווחה הנפשית של קהילת בית הספר ולתהליכי הלמידה. בצומת קריטית זו של הצלחה או כישלון מצוי המנהיג החינוכי.

הקורס מתמקד במבנה בית הספר כמהות שמאפשרת או בולמת תהליכים פדגוגיים ראויים ומענה לצרכים פסיכולוגיים של תלמידים ומורים בקהילת בית הספר. נדון במקרים של יישום מרחבים חדשים, וננתח את תפקידה של  המנהיגות הבית ספרית בהטמעה כוללת של שינויים פדגוגיים וחברתיים בבית ספר. העיסוק במאפייני המרחב הפיזי יסייע לרענן את המחשבה של המשתתפים והמשתתפות אודות האני המאמין החינוכי שלהם/ן ולהגביר את המודעות להשפעות של הסביבה הפיזית על אוכלוסיות שונות במרחב הבית ספרי.

ד"ר אריה הרשקוביץ 
1 ש"ש

הקורס יציג בפני הסטודנטים את הקשרים ההדדיים בין חינוך וכלכלה, ברמת המיקרו וברמת המאקרו. ברמת המאקרו נציג את המאפיינים של החינוך כמוצר בו מתקיימים כשלי שוק המחייבים את התערבות המדינה, את השפעתה של מערכת החינוך על צמיחה כלכלית והשתלבות במערכת הגלובלית ואת המאפיינים של ישראל בהקשרים אלו. ברמת המיקרו, נבחן את התקציב הבית ספרי ואת ניהולו הכספי של בית הספר בניהול עצמי.

ד"ר שרה שדמי​
1 ש"ש

במסגרת הקורס יילמדו מושגי יסוד וכן תיאוריות ותפיסות הקשורות בזיקה שבין מערכות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות לבין הקהילה בתוכם הם פועלים.
מטרת הקורס הינה רכישת ידע מקצועי הקשור במערכת החינוך ומקומה בקהילה, בייחודיות הקהילה ומקומה של מערכת החינוך בתוכה. היכולת לנתח ולפעול במימוש הזיקה המכריעה הזו הן עבור הקהילה והן עבור מערכות החינוך בתוכה.

במסגרת הקורס ירכשו הלומדות והלומדים את היכולת למפות את מערך הקשרים ואת הפוטנציאל בזירת הקשרים בין מערכות חינוך הקהילה בתוכם הם פועלים. כמו כן  ירכשו הלומדות והלומדים כלים ליישום הלכה למעשה ברמת הכיתה וכלל בית הספר. ומאידך יכולת להבין תהליכים קהילתיים והדרך לחזקן.

ד"ר סאוסן תאברי- עואד, ד"ר יפעת אושרת
2.5 ש"ש
מנהיג טוב חייב להעמיק את ההיכרות האישית שלו עם עצמו בתור בן-אדם ומנהיג כאחד בכדי לחזק את הזהות המקצועית שלו ולתכנן תהליך התפתחותו האישית ופיתוח מנהיגותו בתוך הקהילה.
הקורס מתמקד בארבעה היבטים עיקריים של נושא הקורס: פיתוח, מנהיגות, מנהיגות אישית, מנהיגות בתפקיד חינוכי בקהילה. הקורס יסייע בידי המשתתפים להעמיק ולחדד את המודעות העצמית לסגנון המנהיגות האישי שלהם, לערוך חשיבה רפלקטיבית וביקורתית על הזהות המקצועית ותהליך ההתפתחות האישית והמקצועית שלהם ולהצביע על הערכים והאני מאמין האישי שלהם.
הקורס ילווה את המשתתפים בתכנון כיוון ההתפתחות העתידית שלהם בהתאם לערכים אלו ולפוטנציאל הטמון בהם.
הקורס יאפשר מרחב מזמין חשיבה רפלקטיבית ושיתופית על המסע הפנימי והחיצוני שהמשתתפים חווים במהלך השנה ויאפשר תכנון, בקרה, וניטור של תהליך פיתוח המנהיגות האישי של המשתתפים בתפקידיהם השונים בקהילה.
לבסוף, הסטודנט יקבל מיומנויות אקדמיות הנדרשות לעריכת ראיונות איכותניים, סיכומם, והצגתם, תכנון יוזמות הקשורות לתפקידו ולקהילתו ע"מ למלא -בתור מנהיג בקהילה- צרכים הקיימים בסביבה שלו. המשתתפים יקבלו כלים מעשיים ליישום החומר הנלמד בסדנה במרחב של הקשבה, יצירתיות, שקיפות, ביקורתיות, ורפלקטיביות בתוך הכיתה ומחוצה לה. 

ד"ר ניבי גל-אריאלי,  ד"ר גילת כהן, ד"ר ניר מיכאלי, ד"ר ונירית קורן-לורנס
2 ש"ש
 
מטרת סדנה זו לכותבי עבודת גמר סמינריונית היא ללוות את הסטודנט בכל השלבים שבין הרעיון לעבודת הגמר, דרך תרגומו האופרטיבי, ועד להשלמת עבודת הגמר. נושאי הסדנא יכללו: פיתוח היכולת לשאלת שאלות ממוקדות עניין. איתור הסוגיה ההוראתית- חינוכית אתה יתמודד הסטודנט בעבודת הגמר; התווית קווי מתאר לרעיון המרכזי או לשאלת המחקר, ובהמשך הנחיית ולווי הסטודנט לאורך כל הדרך ועד להשלמתה של עבודת הגמר והגשתה.


סמינריונים

פרופ' לילך בן ארי
2 ש"ש

ישראל היא חברה מרובת תרבויות בה קיימות קבוצות אתניות שונות כולל קבוצות מיעוטים. ניהול בחברה כזו מורכב שכן עליו לכלול התייחסויות רב תרבותיות להפחתת ניכור בין הקבוצות השונות – בין אם הן מורכבות ממהגרים ובין אם מדובר ביחסי רוב ומיעוטים.
הסמינריון יתמקד במושג הרב-תרבותיות מול ריבוי תרבויות - תוך בחינת יחסי הגומלין בינו לבין מערכות חינוכיות וניהולן. מטרות הסמינריון בהקשר זה תהיינה: ניתוח מבנה החברה הישראלית ומערכת החינוך שלה לאור ריבוי תרבויות ורב תרבותיות; פיתוח יכולת הסטודנטים לאתר בעיות ולהתמודד עימן בניהול בית ספר בחברה מרובת תרבויות, והקשר בינם לבין גבולות חברתיים, שינוי חברתי ותרבותי, ערכים ונורמות בחברה הישראלית.
הקורס יעסוק בבחינה תאורטית של הובלת שינוי חברתי בהקשר הרב תרבותי, תוך שימת דגש על היתרונות של חינוך לרב תרבותיות, לעומת סגירות סקטוריאלית, בהפחתת קונפליקטים וניכור בין תרבויות משנה בתחומי בית הספר. בנוסף, יעסוק הקורס בקשר בין הרכב האוכלוסייה הבית-ספרית לבין רמת הניכור והאלימות - כחלק ממרכיבי האקלים בבית הספר ויוצגו מודלים של בתי ספר המתמודדים עם הסוגיה ברמת התלמידים והצוות החינוכי.

ד"ר יפעת אושרת
2 ש"ש
 
השינויים בסביבה בה פועלת מערכת החינוך, הפורמאלית והבלתי פורמאלית והשינויים המתחוללים במערכות אלה כעת ובעתיד הקרוב, מחייבים ידע רחב ועדכני בתחום ההתמודדות עם שינויים והובלת שינויים על מנת לעמוד בהצלחה באתגרים ששינויים אלו מעמידים בפנינו.

מטרות הקורס ותפוקות הלמידה:  

  • ידע תיאורטי עדכני מהמחקר והספרות המקצועית על תהליכי שינוי בארגונים בכלל ובמערכות חינוך בפרט.
  • העמקת התובנות של משתתפי הקורס לגבי יכולתם האישית להוביל שינוי, ועל התמודדות אפקטיבית עם שינויים.
  • פיתוח יכולת ההתבוננות והניתוח בנוגע להנהגת תהליכי שינוי ולהתפתחותם.
  • יכולת  לתכנן ולערוך מחקר בנושא, ולכתוב עבודת סמינריון באיכות טובה.


ד"ר גילת כהן

2 ש"ש

שיפור בית הספר והישגי תלמידים מצריך הכוונה, הדרכה, הכשרה או שינוי דרכי הוראה של מורים. פן מרכזי בעבודת המנהל הוא הנחייה והדרכה של מורים והערכת הביצועים שלהם באמצעות רכיבים ניהוליים המאפיינים את התפקיד, כמו: ניהול צוותים וישיבות, ראיונות אישיים, טיפול במשברים, ועוד. בד בבד, נדרשת הנהגה פדגוגית של תהליכי התפתחות מקצועית המתבססת על תפיסה ניהולית בהירה. ראייה מערכתית והוליסטית שכזו, מצריכה את המנהל התפתחות מקצועית אישית מתמדת הכוללת בירור הייעוד בניהול, גיבוש חזון ערכי חברתי והגדרת מטרות מנהיגותיות הנוגעות לליבת העבודה בבית הספר, למידה וליטוש פרקטיקות ניהוליות, גיבוש דרכי ההערכה ועוד.

מטרת סמינר זה היא לפתח ראייה הוליסטית של המשתתפים באשר למנהיגותם הפדגוגית כמנהלים, להבין ולהכיר את המשמעויות הפדגוגיות העומדות בבסיס התפקיד ולדון ברכיבים פדגוגיים בליבת העבודה בבית הספר כמו: תכנית הלימודים ככלי משמעותי לקידום ההוראה והלמידה, האקלים הבית ספרי, העצמה ופיתוח מקצועי של הצוות החינוכי וביסוס מבנים ומנגנונים בית ספריים התומכים בכיוונים אלו.

בקורס זה, תיפרש היריעה באשר למגוון התחומים וההיבטים הנכללים תחת האמירה "פדגוגיה", וידונו שאלות מפתח: מה היא כוללת, כיצד יודעים שמרכז הכובד בעשייה מוקדש לקידום פדגוגי ובאלו אופנים וסגנונות ניהוליים ניתן לעשות זאת. יעשה ניסיון לחקור מה מייחד מנהלים שהם מנהיגים פדגוגיים, באלו סדירויות ופרקטיקות הם משתמשים ומה המשמעויות שיש לדרך זו בקידום והעצמה של הסגל החינוכי. הלמידה תעשה הן באמצעות היכרות תיאוריות ומחקרים על נחיצות המנהיגות הפדגוגית והן באמצעות חקר דוגמאות של מנהיגים שעושים זאת הלכה למעשה.


ד"ר ניר מיכאלי​
2 ש"ש

הקורס ילווה את הלומדים לאורך שנת הלימודים בכתיבת סמינריון צומח ועבודת גמר מחקרית.
הקורס יתמקד במושג ה"פדגוגיה החברתית" כתפישה חינוכית המחברת בין הזירה החינוכית הבלתי פורמלית, הפורמלית והא-פורמלית. נעסוק במפגש שבין התיאוריה לשדה בתחום הפדגוגיה החברתית, כיצד התפתחה התפישה, ומה תפקידה היום כמסגרת תיאורטית וככלי להובלת שינוי במערכת החינוך, בקהילות מקומיות ובחברה הישראלית.

שיעורי הקורס יוקדשו לשלושה מרחבי תוכן:
  • היכרות עם התפישה התיאורטית ועם יישומים מגוונים שלה בשדה;
  • בניית תוכניות מחקר אישיות והתקדמות ביישומן בהתאם לאבני דרך מוגדרים;
  • הצגת תוצרי מחקרים אישיים לאורך תחנות ההתקדמות.
הקורס יכלול מפגשים קבוצתיים, מפגשי הנחייה אישיים ותהליכי עבודה עצמית.

חלקו הראשון של הקורס (סמסטר א)  מתמקד בעבודת הסמינריון, ועיקרו הוא בחירת נושא למחקר, גיבוש הבסיס התיאורטי שלו וכתיבת סקירת ספרות.
חלקו השני של הקורס (סמסטר ב) מתמקד בעבודת הגמר, ועיקרו הוא ביצוע המחקר, ניתוח הממצאים וכתיבת העבודה המסכמת..​

קורסים מקוונים

ד"ר גילת כהן​​
2 ש"ש

במסגרת הקורס נציג היבטים אישיים מערכתיים וטכנולוגיים היוצרים ומקדמים תנאים לזום של שינויים פדגוגיים וטכנולוגיים ולהטמעה מיטבית שלהם בארגונים. יוצג ידע מהמחקר ומהספרות המקצועית אודות הובלת שינוי בארגונים ובמערכות חינוך בפרט, כולל הטמעה של טכנולוגיה ופדגוגיה חדשנית. מטרות הקורס הן: 
להעמיק את התובנות של משתתפי הקורס עצמם לגבי יכולותיהם, תפיסותיהם והתנהלותם בהובלת שינוי, ובהתמודדות עם שינויים- תוך מיקוד באתגרים הנוגעים לסביבת עבודתם, ולפתח את החוללות של המשתתפים בהובלה ובהטמעת שינויים. במסגרת הקורס נתייחס לסוגיות כמו: שלבים בהובלת שינוי והטמעתו, יזום ויצירת מוכנות לשינוי, מניעת התנגדויות והתמודדות עימן, גמישות, היבטים אישיים ויכולות, אתגרי המנהיגות בהובלת רפורמות ושינויים כפויים, הדרכה וחניכה, קהילות לומדות, שינוי בתרבות הארגונית. נחקור במשותף אתגרים והזדמנויות התמודדויות ושינויים המתהווים עקב החשיפה והנגישות הגוברת ל-AI.

ד"ר איריס גרשגורן
2 ש"ש

מידע יפורסם בהמשך

ד"ר נירית קורן לורנס ​
2 ש"ש

ההכרה בחשיבותה וחיוניותה של מנהיגות חינוכית להצלחתו של כל ארגון/קהילה ובית הספר והשפעתה על ההצלחה והאיכות של תהליכים חינוכיים, הולכת וגדלה.  מצטברות עדויות מחקריות לגבי מרכיבי מנהיגות מרכזיים התורמים ליצירת ארגונים, בתי ספר וקהילות טובים ואפקטיביים. מטרת הקורס היא להקנות ללומדים בסיס תיאורטי להבנת תופעת המנהיגות בכלל ומנהיגות חינוכית – בפרט. לבחון את ההבדלים בין מנהיגות לניהול, ואת יחסי הגומלין בין המנהיגים למונהגים בהקשר חינוכי. הקורס יבחן את תופעת המנהיגות באמצעות למידה של תיאוריות ומודלים מובילים, בחינת סגנונות מנהיגות שונים וביטוייהם בעבודה החינוכית.
הקורס הינו קורס מקוון. לצד משימות בלמידה עצמית, יתקיימו  2-3 מפגשים קבוצתיים בזום אחרי שעות הלימודים, וכן פגישות אישיות.​​​​​
Footer Mobile