טופס נייח

קורסים בתכנית

​תקצירי הקורסים תשפ"ב (2021-2022)
קורסי ליבה

ד"ר ד"ר סאוסן תאברי-עואד
1 ש"ש

"גרד את פני השטח של מוסד חינוכי מצטיין ותמצא מנהל מצטיין. הסתכל לתוך מוסד חינוכי כושל ותמצא מנהיגות חלשה וכושלת".
זוהי התפיסה הרווחתLethwood & Riehl, 2003) ). ההכרה בחשיבותה וחיוניותה של המנהיגות חינוכית להצלחתו של בית הספר והשפעתה על איכות בתי הספר הולכת וגדלה. מצטברות עדויות מחקריות לגבי המרכיבים המרכזיים של מנהיגות שתורמים ליצירת בתי ספר טובים יותר.
מטרת הקורס היא להקנות ללומדים בסיס תיאורטי להבנת תופעת המנהיגות בכלל ומנהיגות חינוכית בפרט. לבחון את ההבדלים בין מנהיגות לניהול ואת יחסי הגומלין בין המנהיג למונהגים בהקשר הבית ספרי. להבין את מקומה ותפקידה של מנהיגות חינוכית בהובלת מוסד חינוכי להצטיינות ולמימוש יעדיו. לבחון את השפעותיהן של מנהיגות מתגמלת ומנהיגות מעצבת על התהליך החינוכי ועל עבודתם של אנשי הסגל ובעלי התפקידים במוסד החינוכי, ולהכיר מגמות גלובליות בחקר מנהיגות חינוכית.

ד"ר ד"ר גילת כהן
1 ש"ש

מחקרים שונים מראים כי אחת הסיבות המרכזיות לכישלון מנהלים בתפקידיהם הוא היעדר יכולתם להבין את התנהגות עובדיהם ואת הכוחות הפוליטיים הפועלים בתוך הארגון. כמו בארגונים בכלל גם בארגון הבית ספרי, מנחים, מדריכים ומנהלים נדרשים להקדיש זמן ניכר בעבודתם לפתרון בעיות של התנהגות, מוטיבציה ומוקדי כוח בארגון. מטרת הקורס להגביר את המודעות לנושא ההתנהגות של מנהלים ומורים בארגון הבית ספרי, לזהות ולטפח את הגורמים המשמעותיים בבית הספר ולגייסם. בקורס יידונו נושאים כמו הנעת מורים, עמדות, שביעות רצון, שיתוף מורים בניהול, ניהול קונפליקטים ועוד. יעשה שימוש בניתוחי אירועים הלקוחים מחיי היום-יום בארגוני חינוך. הקורס ייתן בידי המשתתפים כלים תיאורטיים ומעשיים להבנה ולהתייחסות לנושא התנהגות אנשים ובעלי תפקידים בארגון הבית ספרי ולהנעתם כשותפים בגיבוש מדיניות הארגון.

ד"ר איריס גרשגורן וד"ר גבי אוסם
2.5 ש"ש

מידע יפורסם בקרובד"ר ניבי גל-אריאלי
1 ש"ש

הקורס עוסק בחינוך בישראל דרך הסוגיות האידיאולוגיות המרכיבות אותו. מוצגות שאלות המעסיקות את קברניטי המערכת, את הפוליטיקאים ואת השחקנים הראשיים – מורים, הורים ותלמידים. במהלך הקורס יוצגו נקודות מפתח בהיסטוריה של החינוך בישראל וייבחנו  הרעיונות שהשפיעו על עיצוב השלבים השונים. זהו קורס מקוון, הכולל שמונה יחידות לימוד. כל יחידה נלמדת באמצעות טקסט מרכזי. בנוסף למטלת החובה הבוחנת בקיאות בטקסט שנלמד, הלומדים מוזמנים להרהור עצמאי נוסף המשלב את ניסיונם והשקפתם על הסוגיות השונות, באמצעות שלוש מטלות פתוחות, לבחירה מתוך שמונה המטלות המופיעות ביחידות.

ד"ר מילה שוורץ
1 ש"ש  

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים להבנת ההליך המחקרי בייעוץ החינוכי, המתבצע בגישה כמותית, כפי שבא לידי ביטוי במאמרים מדעיים. לשם כך נלמד כיצד לכתוב עבודה מדעית תוך שילוב בין מושגים תיאורטיים ואמפיריים. הקורס כולל פיתוח מיומנויות להתבססות על סקירת ספרות מדעית לשם ביצוע מחקר. כמו כן, הקורס עוסק בפיתוח מיומנויות להצגת שאלות מחקר והשערות; בחירה בשיטות מדידה ואיסוף נתונים; הבנה ויישום של מונחים בסטטיסטיקה תיאורית. בנוסף, ילמדו המשתתפים שיטות כמותיות לאיסוף נתונים (סקר, ראיון, שאלון ועוד), בניית כלי מחקר ושאלונים.
ניתוח הנתונים יעשה בעזרת תוכנת SPSS . לבסוף תתבצע כתיבה של עבודת סיכום המיישמת את הכלים שנלמדו בקורס.

ד"ר ד"ר הלל וורמן
1 ש"ש

הקורס יעסוק בהכרת מאפייני המחקר האיכותני תוך כדי בחינת מחקרים איכותניים בתחום מדיניות החינוך וארגונו. יעשה לימוד ושימוש מושכל בכלי המחקר האיכותני (תצפית, ראיון וניתוח מסמכים). בקורס יוצגו שיטות לעיבוד נתונים על מנת שהסטודנט יוכל להתנסות באיסוף נתונים מהשדה וניתוחם. בקורס ילמדו דרכי תכנון מחקר איכותני, סוגיות אתיות הנובעות מהמחקר, שלבים בהגשת הצעת מחקר (הצעה מקדמית, בניית תכנית המחקר, כתיבה המחקרית).
הקורס יתבסס על הרצאות תיאורטיות, דיון במאמרים, הדרכה בביצוע פעילות מחקרית: תצפיות, ראיונות וניתוחי מסמכים, דיון על הנתונים והממצאים, בניית כלים וקטגוריות לניתוח הממצאים ופירושם, סיוע בבניית הצעת מחקר והצגת ההתנסויות המחקריות הראשוניות.


קורסים בהתמחויות השונות

ד"ר סמדר גלעד חי
2.5 ש"ש

מהי מנהיגות?
מהם מרכיביה?
האם היא נרכשת או מולדת? ואם נרכשת איך ניתן לשכלל מיומנויות מנהיגותיות?
האם גלום בי פוטנציאל מנהיגותי? איך אממש אותו? מי/מהו ה- 'אני' המנהיגותי שלי?
שאלות ודילמות אלה ונוספות הן בליבת הקורס- מנהיגות אישית בתפקיד.
הקורס הינו אקדמי וסדנאי ומציע 'מסע של גילוי אישי'  בהקשר מנהיגותי ומנקודת מבט אישית של פרח המנהיגות. במובן של מיקוד בזיהוי ופיתוח סגנון מנהיגות אישית ובהקשר התפקדי של כל אחד מהמשתתפים ביחס לסביבה בה הוא מתנהל. נעסוק תוך התבוננות רפלקטיבית, ביקורתית ודיון פתוח בסגנונות מנהיגות, בגישות ניהול והובלת תהליכים מורכבים בדגש על פיתוח וחיזוק מיומנויות של הובלה, חשיבה גבוהה ועשיית מעשי מנהיגות בשדה. לשם כך, נעורר ונדון בשאלות, דילמות וקונפליקטים, אף נגבש דרכי התמודדות ועמדות מנומקות ביחס למנהיגות, תפקיד ותפקוד תלויי אקוסיסטם ארגוני סביבתי על מאפייניו, ציפיותיו ודרישותיו מחברי הקהילה בארגון החינוכי. לשם כך, נרחיב את הידע התיאורטי הקיים, נעשה שימוש בדרכי הוראה- למידה קונסטרוקטיביסטיות ובייצוגים מוחשיים מתחומי דעת שונים.

ד"ר איריס גרשגורן
1 ש"ש

מציאות החיים סביבנו גולשת לממדים שאופיינו בזמנו כממדים עתידניים: "הקרוב והרחוק" הסדר והמקריות בעולם פלורליסטי ודינמי שוכנים בכפיפה אחת. הלמידה מתרחשת בכל מקום, בכל עת ועל-ידי כל אחד, כאשר מערכת היחסים בין בני האדם ובין תוכני המרחב הם מורכבים ורב ממדיים וכאשר רכישת הידע מתרחשת מעבר ללמידה אקדמית ממוסדת (לוין, 1996, אבירם 2000).
הידע הפך לעוצמה (טופלר, 1992). מהפכת התקשות והמהפכות הכלכליות והארגוניות המאפיינות את הפוסטמודרניזם יצרה שינוי בתפיסות הידיעה והלמידה – מתפיסות של למידה פסיבית של ידע סטטי לתפיסות של למידה תוך-פעולה של ידע מעשי משתנה תדיר (אבירם, 2000).
מטרת קורס זה לבחון את תהליכי ההוראה-למידה במציאות משתנה תלוית הקשרים תרבותיים ואינטלקטואליים רחבים ותוך זיקה לרלוונטיות שלהם, ולנתח את השפעת המציאות המשתנה על תהליכי ההוראה-למידה והנגזר מהם.

ד"ר אריה הרשקוביץ 
1 ש"ש

הקורס יתבונן במערכת החינוך במונחים כלכליים. מבחינה כלכלית החינוך הוא סוג של טובין ציבוריים, בכך מכירה תורת הכלכלה בחובתה של המדינה לספק חינוך לאזרחיה ולווסת גם את היצע החינוך על ידי גורמים עסקיים והמגזר השלישי. התמהיל הנכון בין שלושת הספקים הללו של החינוך מצוי במחלוקת בין המחייבים שליטה רבה של המדינה לבין המעדיפים התערבות הכרחית בלבד על ידה.
הגדרת החינוך כטובין ציבוריים מחייבת הגדרה של אופן הקצאתו על מנת לספק חינוך באופן מיטבי לשם הגדלת המשאבים העומדים לרשותה של החברה וההוגנות החברתית. לשם כך יוצגו בפני הסטודנטים מונחים ומושגים מאקרו-כלכליים רלוונטיים, אמצעים להתערבות של המדינה ופרמטרים להערכת ההתערבות. בהמשך יעסוק הקורס בתהליכי תקצוב, ברמת המדינה וברמת בית הספר, בהתאם לעקרונות שנסקרו לעיל.

ד"ר אריה הרשקוביץ
1 ש"ש

הקורס עוסק בבחינה ופיתוח מיומנויות ניהול מתקדמות של הסטודנטים (המשמשים בתפקידי ניהול במערכת החינוך) על מנת לסייע להם בפיתוח ניהול אפקטיבי שיוביל לשיפור ההישגים הלימודיים והחינוכיים של התלמידים וצוות המורים. הקורס יציג גישות ניהוליות שונות שרובן פותחו במגזר העסקי.  הגישות הללו מיועדות לסייע במאבק על משאבים מוגבלים, וביכולת לעמוד בדרישה להשגת מטרות סותרות. הן מציעות כלים אפקטיביים לפתרונות דינאמיים וחשיבה חינוכית ארוכת טווח, נוכח המציאות החינוכית המורכבת ורבת הפנים בישראל.  הקורס יביא לידי ביטוי את ניסיונם הניהולי של המשתתפים, ויבחן דרכי התמודדות המשמשות את המנהלים להתמודד עם את השינויים החברתיים המשפיעים על מערכת החינוך, הלכה למעשה.

ד"ר גילת כהן
1 ש"ש

מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים הבנה של מערך משאבי אנוש בארגון מנקודת מבט אסטרטגית, תוך התייחסות לאתגרים הניהוליים כפי שהם באים לידי ביטוי בניהול המשאב האנושי בביה"ס ובארגוני חינוך אחרים. במהלך הקורס נסקור היבטים שונים של ניהול המשאב האנושי: גיוס, מיון וקליטת עובדים חדשים, תכנון קרירה וניהול קריירה של העובדים בארגון, ניתוח והערכת עיסוקים, הערכת עובדים ניהול ביצועים ואסטרטגיות תגמול, הדרכה אימון ופיתוח של עובדים, ועוד. נעשה שימוש בדוגמאות הלקוחות מעולם הארגונים הציבוריים והעסקיים, ונבחן את הרלבנטיות והישימות של הידע הרב שנאסף שם בניהול המשאב האנושי לארגונים חינוכיים. 

ד"ר הלל וורמן
1 ש"ש

הקורס מכוון להכרות עם ארגוני החינוך ועם מערכת החינוך  הבלתי פורמאלית בישראל, מתוך ראיה ביקורתית, לבחינת הנחות היסוד, הפילוסופיה הארגונית והחזון. כמו כן מיועד הקורס  ללמידה של  היבטים ניהוליים  ותהליכים חברתיים בארגון הבלתי פורמאלי, היסטוריה עם מבט לעתיד ולאפיון הקשר בין מערכת החינוך הפורמאלי  לחינוך הבלתי פורמאלי  על מכלול ההיבטים הסותרים והמשלימים. הניהול בחינוך הבלתי פורמאלי, אשר יוצג כתפקיד מורכב ותובעני הנשען על מיומנויות תיאורטיות ופרקטיות ייחודיות, יידון בקונטקסט של זירות ארגוניות שונות:
א. החינוך החברתי בבתי"ס מסוגים שונים – עיוניים, ניסויים, עמלניים-חקלאים, פנימייתים
ב. תנועות נוער
ג. עמותות חינוכיות
ד. מערכות חינוך של נוער בסיכון 
ה. מוסדות תרבות 
ו. מתנ"סים
ז. חינוך צבאי "בלתי פורמאלי – הגדנ"ע והתנדבות של תלמידי בתי"ס בבסיסים וימ"חים 
ח. קרנות פילנתרופיות
ט. מכוני מחקר 
י. ארגוני מתנדבים.

ד"ר נירית קורן-לורנס
1 ש"ש

הכרות עם הקהילה ומאפייניה והבנה בחשיבות הקהילה כזירה חינוכית משמעותית לקידום יוזמות ושינויים

הנושאים (תוכנית הקורס)

 • ממקבץ לקבוצה

 • קהילה  - מבנה, הגדרות

 • גבולות הקהילה

 • שחקנים

 • פונקציות

  הקורס יתבסס על הוראה, עבודה בקבוצות קטנות שבהם יתנהלו שיחות ,החלפת חוויות , שיתוף בידע ובתובנות בין התלמידים ובינם לבין המרצה.

ד"ר סאוסן תאברי- עואד
2.5 ש"ש
מנהיג טוב חייב להעמיק את ההיכרות האישית שלו עם עצמו בתור בן-אדם ומנהיג כאחד בכדי לחזק את הזהות המקצועית שלו ולתכנן תהליך התפתחותו האישית ופיתוח מנהיגותו בתוך הקהילה.
הקורס מתמקד בארבעה היבטים עיקריים של נושא הקורס: פיתוח, מנהיגות, מנהיגות אישית, מנהיגות בתפקיד חינוכי בקהילה. הקורס יסייע בידי המשתתפים להעמיק ולחדד את המודעות העצמית לסגנון המנהיגות האישי שלהם, לערוך חשיבה רפלקטיבית וביקורתית על הזהות המקצועית ותהליך ההתפתחות האישית והמקצועית שלהם ולהצביע על הערכים והאני מאמין האישי שלהם.
הקורס ילווה את המשתתפים בתכנון כיוון ההתפתחות העתידית שלהם בהתאם לערכים אלו ולפוטנציאל הטמון בהם.
הקורס יאפשר מרחב מזמין חשיבה רפלקטיבית ושיתופית על המסע הפנימי והחיצוני שהמשתתפים חווים במהלך השנה ויאפשר תכנון, בקרה, וניטור של תהליך פיתוח המנהיגות האישי של המשתתפים בתפקידיהם השונים בקהילה.
לבסוף, הסטודנט יקבל מיומנויות אקדמיות הנדרשות לעריכת ראיונות איכותניים, סיכומם, והצגתם, תכנון יוזמות הקשורות לתפקידו ולקהילתו ע"מ למלא -בתור מנהיג בקהילה- צרכים הקיימים בסביבה שלו. המשתתפים יקבלו כלים מעשיים ליישום החומר הנלמד בסדנה במרחב של הקשבה, יצירתיות, שקיפות, ביקורתיות, ורפלקטיביות בתוך הכיתה ומחוצה לה. 

ד"ר איריס גרשגורן
2 ש"ש

מטרתה של ההערכה הבית- ספרית היא שיפור מתמיד של ההישגים הלימודיים והחינוכיים על כל היבטיהם כנובעת מתפיסת האחריותיות כעקרון מנהיגותי וניהולי. מטרות סמינריון זה הוא לפתח תפיסת הוליסטית של הערכה בית ספרית, דהיינו לגבש מדדים של הערכה ומדידה  בהסתמך על הקשרים והזיקות בין מרכיבי המערכת הבית ספרית לבין תהליכי הערכה מובנים  לשיפור בית הספר.
מתוך כך מיועד הסמינריון לניתוח גישות ומודלים להערכה בית ספרית, לפיתוח גישה ביקורתית לגבי הגורמים המשפעים על הערכה בית ספרית ולהקניית כלים לשימוש בהערכה ככלי ניהולי.
העבודה הסמינריונית תעסוק באבחון יחסי גומלין בין התפיסה החינוכית של מוסד חינוכי ויעדיו לבין תכנון וביצוע  של תהליך הערכה מעצבת.

ד"ר סאוסן תאברי-עואד
2.5 ש"ש

סוגיית האפקטיביות של ארגונים, בחינת "תוצריהם", "תפוקותיהם", ו"יעילותם", מעסיקה רבים: אנשי ציבור, קהילות, אנשי חינוך, הורים ולומדים. חקר האפקטיביות של ארגונים מורכב ורב ממדי היום יותר מתמיד. הסביבה החינוכית השתנתה ומשתנה במהירות עקב השינויים וההתפתחויות המהירות בטכנולוגיה, בכלכלה ובאקלים החברתי והפוליטי. היעדים החינוכיים מורכבים יותר, המשימות החינוכיות תובעניות יותר, הציפיות החינוכיות של הציבור מגוונות יותר ואחריות בית הספר והקהילה כבדה משהייתה אי פעם בעבר.
היכולת להסתגל ולהתאים עצמם לשינויים, כרוכה ביכולת הובלה לשיפור מתמשך ולמידה ארגונית של מנהיגות בית הספר והקהילה ובעלי התפקידים בהם. קורס זה מזמן לכל אחת ואחד באופן אישי וכקבוצה, לעקוב, לנתח, ללמוד ולשפר את האפקטיביות של ההובלה שלו/שלה בארגון החינוכי בו הוא פועל, לצורך השגת מטרות שנגזרות מחזון אישי וארגוני.
במסגרת הקורס נעבוד בקבוצות קטנות. העבודה הקבוצתית תאפשר לנו להבין טוב יותר את ממדי האפקטיביות וליצור כלי אבחוני שמורכב מהגדרות לממדי האפקטיביות, מתיאור חשיבותם, ומשאלות שיש לשאול כדי לבחון האם מרכיבי כל אחד מהממדים אכן קיים בתכנית האישית של כל אחד ואחת מחברי וחברות הקבוצה. ניתוח וחשיפת הקשרים והתלות ההדדית בין הממדים ותרומתם לרמת האפקטיביות תחזק את הראייה המערכתית ואת הבנת חשיבותם של ההקשרים הללו.

ד"ר ניבי גל-אריאלי, ד"רעמנואל תמיר, ד"ר גילת כהן, ד"ר גבי אוסם
2 ש"ש
 
מטרת סדנה זו לכותבי עבודת גמר סמינריונית היא ללוות את הסטודנט בכל השלבים שבין הרעיון לעבודת הגמר, דרך תרגומו האופרטיבי, ועד להשלמת עבודת הגמר. נושאי הסדנא יכללו: פיתוח היכולת לשאלת שאלות ממוקדות עניין. איתור הסוגיה ההוראתית- חינוכית אתה יתמודד הסטודנט בעבודת הגמר; התווית קווי מתאר לרעיון המרכזי או לשאלת המחקר, ובהמשך הנחיית ולווי הסטודנט לאורך כל הדרך ועד להשלמתה של עבודת הגמר והגשתה.


סמינריונים

פרופ' לילך בן ארי
2 ש"ש

ישראל היא חברה מרובת תרבויות בה קיימות קבוצות אתניות שונות כולל קבוצות מיעוטים. ניהול בחברה כזו מורכב שכן עליו לכלול התייחסויות רב תרבותיות להפחתת ניכור בין הקבוצות השונות – בין אם הן מורכבות ממהגרים ובין אם מדובר ביחסי רוב ומיעוטים.
הסמינריון יתמקד במושג הרב-תרבותיות מול ריבוי תרבויות - תוך בחינת יחסי הגומלין בינו לבין מערכות חינוכיות וניהולן. מטרות הסמינריון בהקשר זה תהיינה: ניתוח מבנה החברה הישראלית ומערכת החינוך שלה לאור ריבוי תרבויות ורב תרבותיות; פיתוח יכולת הסטודנטים לאתר בעיות ולהתמודד עימן בניהול בית ספר בחברה מרובת תרבויות, והקשר בינם לבין גבולות חברתיים, שינוי חברתי ותרבותי, ערכים ונורמות בחברה הישראלית.
הקורס יעסוק בבחינה תאורטית של הובלת שינוי חברתי בהקשר הרב תרבותי, תוך שימת דגש על היתרונות של חינוך לרב תרבותיות, לעומת סגירות סקטוריאלית, בהפחתת קונפליקטים וניכור בין תרבויות משנה בתחומי בית הספר. בנוסף, יעסוק הקורס בקשר בין הרכב האוכלוסייה הבית-ספרית לבין רמת הניכור והאלימות - כחלק ממרכיבי האקלים בבית הספר ויוצגו מודלים של בתי ספר המתמודדים עם הסוגיה ברמת התלמידים והצוות החינוכי.

ד"ר גילת כהן
2 ש"ש
 
השינויים בסביבה בה פועלת מערכת החינוך, הפורמאלית והבלתי פורמאלית והשינויים המתחוללים במערכות אלה כעת ובעתיד הקרוב, מחייבים ידע רחב ועדכני בתחום ההתמודדות עם שינויים והובלת שינויים על מנת לעמוד בהצלחה באתגרים ששינויים אלו מעמידים בפנינו.

מטרות הקורס ותפוקות הלמידה:  

 • ידע תיאורטי עדכני מהמחקר והספרות המקצועית על תהליכי שינוי בארגונים בכלל ובמערכות חינוך בפרט.
 • העמקת התובנות של משתתפי הקורס לגבי יכולתם האישית להוביל שינוי, ועל התמודדות אפקטיבית עם שינויים.
 • פיתוח יכולת ההתבוננות והניתוח בנוגע להנהגת תהליכי שינוי ולהתפתחותם.
 • יכולת  לתכנן ולערוך מחקר בנושא, ולכתוב עבודת סמינריון באיכות טובה.


ד"ר יפעת אשרת

2 ש"ש

שיפור בית הספר והישגי תלמידים מצריך הכוונה, הדרכה, הכשרה או שינוי דרכי הוראה של מורים. פן מרכזי בעבודת המנהל הוא הנחייה והדרכה של מורים והערכת הביצועים שלהם באמצעות רכיבים ניהוליים המאפיינים את התפקיד, כמו: ניהול צוותים וישיבות, ראיונות אישיים, טיפול במשברים, ועוד. בד בבד, נדרשת הנהגה פדגוגית של תהליכי התפתחות מקצועית המתבססת על תפיסה ניהולית בהירה. ראייה מערכתית והוליסטית שכזו, מצריכה את המנהל התפתחות מקצועית אישית מתמדת הכוללת בירור הייעוד בניהול, גיבוש חזון ערכי חברתי והגדרת מטרות מנהיגותיות הנוגעות לליבת העבודה בבית הספר, למידה וליטוש פרקטיקות ניהוליות, גיבוש דרכי ההערכה ועוד.

מטרת סמינר זה היא לפתח ראייה הוליסטית של המשתתפים באשר למנהיגותם הפדגוגית כמנהלים, להבין ולהכיר את המשמעויות הפדגוגיות העומדות בבסיס התפקיד ולדון ברכיבים פדגוגיים בליבת העבודה בבית הספר כמו: תכנית הלימודים ככלי משמעותי לקידום ההוראה והלמידה, האקלים הבית ספרי, העצמה ופיתוח מקצועי של הצוות החינוכי וביסוס מבנים ומנגנונים בית ספריים התומכים בכיוונים אלו.

בקורס זה, תיפרש היריעה באשר למגוון התחומים וההיבטים הנכללים תחת האמירה "פדגוגיה", וידונו שאלות מפתח: מה היא כוללת, כיצד יודעים שמרכז הכובד בעשייה מוקדש לקידום פדגוגי ובאלו אופנים וסגנונות ניהוליים ניתן לעשות זאת. יעשה ניסיון לחקור מה מייחד מנהלים שהם מנהיגים פדגוגיים, באלו סדירויות ופרקטיקות הם משתמשים ומה המשמעויות שיש לדרך זו בקידום והעצמה של הסגל החינוכי. הלמידה תעשה הן באמצעות היכרות תיאוריות ומחקרים על נחיצות המנהיגות הפדגוגית והן באמצעות חקר דוגמאות של מנהיגים שעושים זאת הלכה למעשה.


ד"ר מרב סולומון
2 ש"ש

הסמינריון נועד לאפשר לסטודנטים/יות לנתח באופן מעמיק תופעות שונות בשדה החינוכי-קהילתי. במהלך הסמינריון ירכשו המשתפים והמשתתפות ידע ומושגי בסיס מהזירה החינוכית -קהילתית וכן ירכשו יסודות ומאפייני הובלת תהליכי שינוי והתערבות בזירות אלו לאור אבחון קהילתי. עבודות החקר יבחנו תהליכים וסוגי התערבויות חינוכיים-קהילתיים ואת הגורמים הקשורים או משפיעים עליהם.     

נושאי הלימוד :

 • הקהילה והזירה הקהילתית
 • תהליכי התערבות והובלה בקהילה
 • חוסן קהילתי- מרכיביו והשפעותיו
 • תהליכי שינוי והובלתם-תיאוריות בשינוי ארגוני
 • עשייה ופדגוגיה חינוכית בזירה הקהילתית-כלי עבודהד"ר זאביק גרינברג
2 ש"ש

מערכות חינוך נתפסת כאחד מהשירותים המשמעותיים לקידום הון חברתי ובניית קהילה, בקורס נבחן את הקשר שבין קהילה ומערכות החינוך שבה ובניסיון להבין את המודלים של שיתופי הפעולה בין הקהילה לבין מערכות אלו.
בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בקהילה כמושג תיאורטי, נבחן גישות שונות להגדרת קהילה, מאפייני קהילות בעידן הניאו-ליבראלי, את תופעת ה'שיבה' לקהילתיות. ואת היחסים המתקיימים בין מערכות החינוך לבין הקהילה על מרכיביה השונים. הקורס ישלב בין למידה של תכנים הקשורים לקהילה ולמערכות החינוך תוך הדגמת המושגים התיאורטיים וביטויים במציאות דרך שימוש במקרי חקר שיוצגו בכיתה.
חלקו השני של הקורס יוקדש לליווי מחקר השדה ויכלול קריאת ספרות, בניית טיעון, הצגת הנחות ובניית השערות העוסקות ביחסי קהילה ומערכות החינוך. הסטודנטים יתנסו במחקר שדה, איסוף ממצאים, כתיבת פרק ממצאים והגשת דו"ח סיכום מחקר- עבודת הסמינריון.

ד"ר ענבר לבקוביץ
2 ש"ש

קורס זה מבוסס על התנסות אישית חווייתית בתהליך קבוצתי כחלק מרכזי בלמידה של בנייה ופיתוח של קבוצות וצוותים. מסגרת זו של מפגשים קבוצתיים מעודדת חקירה, התבוננות ולמידה על תהליכים קבוצתיים ותהליכים בין-אישיים. הקורס מאפשר למשתתפים ללמוד על עצמם, על האחר ועל דרכים בהם היחידים מגיבים ונתפסים בסיטואציות חברתיות קבוצתיות.
הלמידה בקורס תהיה 'למידה דרך התנסות', שתתקיים בצומת המפגיש שלושה מרחבים בו-זמנית: התוך-אישי, הבין-אישי, והמרחב של הלא-מודע החברתי, המצוי מעבר ליחיד ושייך לקבוצה כמכלול. במפגשים תתקיים עבודה סדנאית, כאשר התהליכים הקבוצתיים יעובדו בגישה פסיכולוגית דינאמית. מטרת ההפעלות לעורר בקרב המשתתפים אסוציאציות וזיכרונות לגבי תפקידם במקומות עבודתם/משפחתם, ולגבי תהליכים המתרחשים במסגרות אלה, וכן ליצור סימולציה של מצבי נטילת תפקיד, קונפליקטים בין קבוצות, עבודת צוות, תפקיד המנחה ועוד.

ד"ר יפעת אשרת
1 ש"ש

ההתפתחות המקצועית של מורים מורכבת משלבים אשר במהלכם הם חווים שינויים בסוג הצרכים שיש להם ובעמדותיהם כלפי המקצוע וכלפי מקום עבודתם. הידע המעשי והתיאורטי מצביע על הבדלים משמעותיים בדרגת תפקודם של מורים הנמצאים בשלבים שונים של התפתחותם המקצועית.
הבדלים אלו משפיעים על האינטרס והעניין של המורה בהפעלת שינוי במוסד החינוכי ועל מידת מעורבותו בו. ניתן לומר שהתפתחות מקצועית של מורים שונה אצל מורים שונים מבחינה פסיכולוגית, אינטלקטואלית, אתית ומוסרית ושהיא תוצאה של תהליך למידה המכוון על-ידי רכישת ידע, תובנות, עמדות ורפרטואר של מיומנויות שהמורה זקוק להן בעשייה היומיומית שלו.
מטרת שיעור זה הוא לבחון את המושגים המגדירים התפתחות מקצועית, לנתח מודלים ושלבים שונים של התפתחות מקצועית של מורים, לבחון את משמעותם למעורבות של מורים בחיי בית הספר, ועקב כך להכיר בחשיבות הלמידה המתמשכת להתפתחותם המקצועית של המורים ולאיכות עבודתם.

ד"ר יפעת אשרת
1 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

טרם נקבע
1 ש"ש

מידע יפורסם בקרובם. 

טרם נקבע
2 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב

Footer Mobile