Contact Form

מבנה תכנית הלימודים

מבנה תכנית הלימודים לתעודת הוראה אחת
 מתמטיקה, מדעים, אנגלית
לימודי חינוך30 נ"ז
קורסי מחקר6 נ"ז
סמינריונים16 נ"ז
דידקטיקה בתחום הדעת4 נ"ז
התנסות מעשית14 נ"ז
סה"כ70 נ"ז


מבנה תכנית הלימודים לשתי תעודות הוראה
 מתמטיקה, מדעים, אנגלית
לימודי חינוך30 נ"ז
קורסי מחקר6 נ"ז
סמינריונים16 נ"ז
דידקטיקה בתחומי הדעת4 נ"ז + 4 נ"ז
התנסות מעשית18 נ"ז
סה"כ78 נ"ז

Footer Mobile