Contact Form

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

הלימודים בתכנית מקנים תואר שני בהוראה ותעודת הוראה (לכיתות ז'-י') בתחום אותו למד הסטודנט בלימודי התואר הראשון, ומאפשרת לבוגריה ללמד בכל הרמות, עד 5 יח"ל לבגרות.

התכנית פונה למי שסיימו את לימודי התואר הראשון באחד מתחומי הדעת הנלמדים בבית הספר העל-יסודי, ושהגיעו למסקנה שעתידם והתפתחותם המקצועית טמונים בשדה החינוך. היא עונה על הצורך לגייס לשורות המורים במדינת ישראל אנשים בעלי יכולת גבוהה ובעלי הישגים אקדמיים מוכחים שמבינים את החשיבות הרבה של איכות המורים למען שיפור פני החינוך. כמו כן, מכוונת התכנית לגייס לשורות המחנכים אקדמאים המבקשים להתחיל קריירה שנייה בשדה החינוך מתוך בשלות ומחויבות לנושא.

התכנית שמה דגש על הרחבת ידע ומתן הזדמנויות לחשיבה ודיון בתחומים השונים המשיקים, בונים ומעורבים בשדה החינוך. בצד אלה מוקנים כישורי הוראה וניתנת הזדמנות להכיר את בית הספר על מכלול פעילויותיו ומרכיביו. לשם כך יש בתכנית מגוון קורסים עיוניים המציגים את השדה החינוכי לגווניו והיבטיו וקבוצת קורסים המעבדים את ההתנסות בשדה ומלווים אותה.
  
היקף הלימודים
הלימודים פרושים על פני שנתיים. ניתן ללמוד במסלול לתעודת הוראה אחת ובמסלול לשתי תעודות הוראה.
המסלול לשתי תעודות הוראה מתאים למועמדים שלמדו בתואר הראשון מסלול דו-חוגי של תחומי דעת הנלמדים בבית הספר (או קרובים לתחומים שנלמדים בבית הספר) ויש להם לפחות 56 נ"ז בכל אחד מהחוגים.  
היקף הלימודים במסלול לתעודת הוראה אחת: 70 נ"ז סה"כ מתוכן 56 נ"ז לקורסים אקדמיים ו- 14 נ"ז להתנסות מעשית.
היקף הלימודים במסלול לשתי תעודות הוראה: 78 נ"ז סה"כ מתוכן 60 נ"ז לקורסים אקדמיים ו- 18 נ"ז להתנסות מעשית. 
 
ימי הלימוד
בשנה א' יום ג' הוא יום לימודים מלא. בנוסף, על הסטודנטים להתנסות בבית הספר באחד מימי השבוע.
בשנה ב' יום ג' הוא יום לימודים מלא.
בנוסף, סטודנטים הנדרשים ללימודי השלמה בתחום הדעת יגיעו למכללה עפ"י הצורך.
 
משך הלימודים
שתי שנות לימוד לסיום שעות הלימוד והעבודות הסמינריוניות.
 
לימודי השלמה
במקרים בהם נלמדו פחות מ-52 נ"ז בתחום הדעת בתואר הראשון, יידרשו לימודי השלמה בתחום הדעת בהיקף של עד 16 נ"ז. מועמדים אשר ידרשו ליותר מ-16 נ"ז של לימודי השלמה בתחום התוכן, יוכלו להתקבל לתכנית לשנת השלמות. בתום שנה זו הם יוכלו להתקבל ללימודים סדירים בתנאי שיחד עם לימודיהם בתואר הראשון הם השיגו סה"כ 52 נקודות בתחום הדעת. ממוצע הציונים הנדרש ללימודי ההשלמה הוא 75 ומעלה. 
בתחום המתמטיקה ישנן הנחיות שונות לגבי תנאי סף לקבלה לתכנית, היקף ההשלמות וסוג רישיון ההוראה. לפרטים לחץ כאן  
 
תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
  • ציון עובר בהתנסות בהוראה – 70
  • ציון עובר בקורס "צעדים ראשונים בביה"ס ובהוראה" – 70
  • ציון עובר בקורס דידקטיקה – 70
  • סיום הקורסים האחרים בציון ממוצע של 70
 
זכאות לקבלת תואר
  • השלמה בהצלחה של חובות הלימודים
  • השלמה בהצלחה של חובות ההתנסות בהוראה
  • ציון עובר בהתנסות בהוראה – 70
  • סמינריון שנה ב' – 70
  • סיום הקורסים האחרים בציון ממוצע של 70
 
התמחות בהוראה - סטאז'
כל מורה המתחיל לעבוד במערכת החינוך נדרש לקבל רישיון הוראה. לשם כך עליו להשתלב בתהליך התמחות בהוראה הכרוך בחונכות אישית בבית הספר ולימודים בסדנת סטאז' במכללה. 
יש להדגיש שההתמחות בהוראה איננה מהווה חלק מתכנית הלימודים לתואר.

פרטים על התנאים לקבלת רישיונות הוראה במתמטיקה, ביולוגיה ופיזיקה באתר משרד החינוך
 
סטודנט המעוניין להתחיל בהתמחות בהוראה נדרש: 
1. להשלים 50% מהלימודים בתכנית.
2. להשלים את כל חובות ההתנסות המעשית
3. להתקבל לעבודה בבית ספר בתחום ההוראה שבו הוא מתמחה בהיקף של 8 שעות לפחות.       
4. להירשם לסדנת סטאז' במכללה.       
5. לסיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה, סדנת בטחון ובטיחות וסדנת זהירות בדרכים הניתנים במכללה.
לתשומת לבכם, לא ניתן להירשם לסדנת סטאז' ללא אשור על השלמה בהצלחה של הקורסים שפורטו לעיל.

הנחיות מפורטות לגבי ההתמחות בהוראה ניתן למצוא באתר הסטאז'​.
 
  ​
Footer Mobile