טופס נייח

קורסים בתכנית

תקצירי הקורסים תשפ"ב  (2022-2021)
שנה א' - קורסי חובה

ד"ר הלל וורמן
1.5 ש"ש

בקורס ננתח את הנחות היסוד שבבסיס המחקר האיכותני, את יתרונותיו בחקר מציאות בית הספר והכיתה ותרומתו לפיתוח עולמו של מחנך.
נעסוק בשלבים השונים של ביצוע מחקר איכותני, האמצעים להגברת אמינותו, בשיקולים האתיים במחקר, במבנה של מאמר אקדמי איכותני ובכתיבה אקדמית רהוטה. הסטודנטים יתבקשו ליישם את הניתוח התיאורטי דרך שיפוט מאמר אקדמי איכותני על חלקיו השונים ובביצוע עצמאי של כמה ממיומנויות מחקר האיכותני: ניסוח שאלה איכותנית, קיום ראיון חצי מובנה וקידוד לתימות.

 ד"ר נורית גור-יעיש
1.5 ש"ש

הקורס מתמקד בהקניית עקרונות בסיסיים במתודולוגיית מחקר חינוכי כמותי. במסגרת הקורס הסטודנט יתנסה בניסוח שאלות/השערות מחקר, הגדרת משתנים, כתיבת סקירת ספרות, תכנון מערך מחקר, איתור ובנייה של כלים לאיסוף נתונים ופירוש ממצאים  בכלים של סטטיסטיקה תיאורית והסקתית. כמו כן ידונו נושאים מרכזיים ובכלל זה, משתנים מתערבים, תוקף, מהימנות, סולמות מדידה, מובהקות סטטיסטית, מגבלות המחקר ודרכים להתגבר עליהן.

ד"ר חנה טיש, ד"ר נועה ציון, ד"ר אתי גורדון-גינזבורג
2 ש"ש

הקורס מלווה את ההתנסות המעשית בבית הספר ברמה התיאורטית והמעשית, כולל כתיבת עבודה סמינריונית המבוססת על ההתנסות, ומהווה קהילת לומדים פעילה ומשמעותית. הקורס עוסק במושגי היסוד של עבודת ההוראה, הובלת הכיתה כיחידה חברתית וההיבט הצוותי-שיתופי שלה. הלמידה בקורס מבוססת על עקרון המודלינג – נלמד כפי שנרצה ללמד, ועל עקרון הלמידה הספיראלית – כל התנסות בהוראה תלווה בבחינה ביקורתית שלה ולמידה לקראת ההתנסות הבאה.

ד"ר נועה ציון 
1 ש"ש

סטודנטים המכשירים עצמה להוראה בתוכנית המוסמך בהוראה נדרשים לכתיבה אקדמית ברמה גבוהה, ובנוסף, לאחר שהם נקלטים כמורים בבתי הספר מצופה מהם לתרגם את ההתנסות האישית שלהם ככותבי עבודות לתהליך הנחיית תלמידים בכתיבה אקדמית.  
לכאורה, שני תחומים מנוגדים ולא קשורים אך למעשה , ידוע שהדרך הטובה ביותר ללמוד היא ללמד, ולכן התנסות בהנחייה עשוייה לחזק את מיומנות הכתיבה האקדמית של המנחה, ולהיפך.
הקורס מתמקד בשתי מטרות במקביל:
מטרה ראשונה
היכרות וריענון ידע לגבי כתיבה אקדמית הנדרשת מכל סטודנט.ית בתוכנית המוסמך בהוראה.
מטרה שנייה
רכישת ידע וכלים להנחיית עבודות חקר (עבודות אקדמית הנכתבות על ידי תלמידים בבתי הספר).

בקורס נרכוש ידע וכלים המתמקדים בכתיבה אקדמית, חלקיה, איתור מקורות אקדמיים רלוונטיים ועוד. ובנוסף, ידע וכלים להנחיית תלמידים בכתיבת עבודות חקר. חלק זה של הקורס מתבסס על הגישה אימונית (coaching), וכולל התנסות בסימולציות של שלבים שונים בהנחיית עבודת החקר. כל זאת, תוך העמקת ההבנה לגבי דילמות בהנחיה, מגבלותיה ואתגריה.

בעקבות הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לכתוב חלקים שונים של עבודת מחקר אקדמית. בנוסף, יוכלו לתכנן ולהעריך פעילויות הנחייה, וליישם הנחייה אפקטיבית תוך תכנון חלופות למצבי הנחייה שונים.
 הקורס נלמד כקורס מקוון סביבת הלמידה תכלול סרטוני הסבר, תרגולים, הנחיות כתובות ועוד.

סוהא רואשדה
8 ש"ש

ההתנסות המעשית מהווה את ליבת ההכשרה להוראה בשנה א' בתוכנית המוסמך בהוראה. במסגרת ההתנסות הסטודנטים מתנסים בתכנון, יישום והערכה של תהליכי הוראה-למידה, ובהובלה של תהליכים אישיים, חברתיים ומוטיבציוניים בכיתה תוך שהוא מגבשים את זהותו האישית והמקצועית. על כל סטודנט/ית לבקר בבית הספר 25 פעמים לאורך השנה ולבצע משימות מגוונות: צפייה במורה מאמן ובמורים נוספים מצוות בית הספר;  הוראה של שבעה שיעורים בצפיית מורה מאמן ומורה מלווה מטעם המכללה; ראיונות עם מורים בבית הספר במסגרת כתיבת עבודה סמינריונית וכדומה.

ד"ר נעה ציון, ד"ר חנה טיש, ד"ר אתי גורדון-גינזבורג
2 ש"ש
 
מטרת הקורס היא להכשיר מורים המסוגלים ללמד בביה"ס העל-יסודי באופן עצמאי וברמה גבוהה. במסגרת הקורס נעסוק בתכנון ההוראה, יישומה והערכתה, וכן בעיצוב אקלים המעודד תרבות של חשיבה. נדון בדרכים לטפח וויסות עצמי בכיתה, מנהיגות, מוטיבציה, קהילת לומדים ועוד.


שנה ב' - קורסי חובה

ד"ר מירה טנצר
1 ש"ש  

הקורס מבוסס על עיקרי תכנית התקשוב הלאומית ופירוט המיומנויות הפדגוגיות-הדיגיטליות הנדרשות מלומד בבית הספר. במסגרת הקורס יפתחו הלומדים יחידות לימוד/פעילויות דיגיטליות:  שיעור מקוון, מטלה שיתופית, מצגת-הרצאה, משחק דיגיטלי ומיני-אתר בנושא מוגדר. הקורס ניתן כקורס משולב תקשוב: מפגשים פנים מול פנים עם הלומדים משולבים בעבודה סדנאית מקוונת. תהליך הלמידה מחולק לשלבים על פי המטלות והרקע התאורטי הרלוונטי, וכולל התנסות בכלים ובסביבות הלימוד, עבודה עצמאית ולמידה שיתופית. אתר הקורס עוצב על מנת לאפשר תהליכי למידה והערכה השלובים זה בזה ואינטראקציה בין הלומדים.

ד"ר שירלי מידז'נסקי
1 ש"ש

בקורס מושם דגש לפיתוח גישה ביקורתית ורפלקטיבית כלפי תרבות הערכה. יובהר המושג הערכה בשירות הלמידה, כחלק מתרבות מישוב בית ספרית מעצבת. הקורס ידון בפיתוח תרבות הערכה, במסגרת קביעת נורמת הערכה בית ספרית, כחלק משגרת ההתנהלות הפדגוגית. ייבחנו מתודות הערכה בהלימה למדיניות ההערכה הבית ספרית – גישת הל"ה (הוראה-למידה-הערכה) והערכה מעצבת לעומת מסכמת. יידונו נושאים באתיקה מקצועית בהערכה, ויתקיים ניתוח ביקורתי של כלי מישוב בית ספריים לקידום איכות מוסדית. בקורס ייעשה שימוש במאמרי מחקר עדכניים.

ד"ר אילה צור
4 ש"ש

מטרת הקורס היא להקנות ידע ומיומנויות מתקדמות לביצוע מחקר כמותי או איכותני כתשתית חיונית לביצוע מחקר במסלול מחקרי (תזה). במסגרת הקורס נלמד כיצד לגזור שאלות מחקר מבעיה בחיי היומיום, וכיצד להתאים לשאלה את סוגת המחקר המתאימה. בנוסף, הקורס יקנה מיומנויות מתקדמות לאיסוף נתונים וניתוחם: בחירת משתתפי מחקר, פיתוח כלי מחקר ועיבוד נתונים (סטטיסטי ואיכותני). הקורס ילווה בפגישות כלליות של המשתתפים והמשתתפות ובהדרכה אישית לצורך הכנת הצעת המחקר.

ד"ר עינת ליכטינגר
2 ש"ש

הוראה לקידום הויסות העצמי מבוססת על ראיה רב ממדית והקשבה לעולמם הפנימי של תלמידים ותלמידות. היא פועלת לחזק את המעורבות והאוטונומיה שלהם/ן, את התהליכים השיתופיים והאקלים החברתי בכתה. הקורס מפתח את מיומנויות הסטודנטים והסטודנטיות לקידום תהליכים של הצבת מטרות, תכנון, פיקוח והערכה, הקנייה של אסטרטגיות למידה וויסות זמן וקשב, פיתוח של כלים מוטיבציונים ורגשיים וחיזוק המיומנויות החברתיות.   
הוראה כזו משפרת את ההישגים, המוטיבציה ואיכות החיים של התלמידים והמורים כאחד.  

הקורס יעסוק בהבנה של תהליכי הויסות העצמי וחשיבותם, בדרכים לזיהוי "פרופיל הויסות" של   
תלמידים, ובעיקר ברכישת כלים לקידום הויסות ה עצמי במסגרת אישית וקבוצתית.
הסטודנטים והסטודנטיות יתנסו במהלך הקורס בהפעלה של הכלים על עצמם/ן וירכשו דרכי הוראה לעבודה בשטח החינוכי שלהם/ן בהווה ובעתיד.  


סמינריונים
(בחירה בסמינריון אחד מבין השלושה)

ד"ר לורה סיגד
2 ש"ש

סיכון אינו גורל, וחוסן ניתן לפתח ולעצב. אנשי חינוך הם סוכנים חברתיים משמעותיים בקידום חוסן בקרב ילדים ונוער בסיכון.
מטרתו של קורס היא לאפשר לסטודנטים הבנה תיאורטית של הספקטרום הרחב של מצבי סיכון בהם נתקלים אנשי חינוך, וכן רכישת אמצעי התערבות ואסטרטגיות פדגוגיות המכוונות לקידום ולפיתוח של חוסן תוך התייחסות להקשרים התרבותיים והחינוכיים.
הקורס כולל שלוש יחידות נושאי לימוד וחקר עקרוניות המצבעים על הטווח שבין סיכון לחוסן
1. אלימות בראי תרבותי
2. בין רב תרבותיות בחינוך לבין הדרה חברתית
3. מצוקה כללית  - תלמידים ומשפחותיהם החיים בעוני.
ההתמקדות תהיה הן בקווים הדומים והן במאפיינים הייחודיים הקיימים בתגובות לסיכון של ילדים, בני נוער, ואנשי חינוך כאחד.

בקורס ייחקרו ההגדרות התיאוריות של מושגי הסיכון והחוסן. בקורס יעשה שימוש במתודולוגיה אינטראקטיבית, המבוססת על החוויות המקצועיות הרלוונטיות של משתתפי הקורס, לאור המחקר האמפירי והתיאוריה. הקורס ילווה על-ידי כתיבה של עבודת מחקר סמינריונית יישומיות, במתודת מחקר אל הלמידה התיאורטית תתווסף הלמידה החווייתית כאשר באופן קבוע נצא לביקורי שדה בארגונים ומוסדות הנאבקים מול מצבי סיכון (כגון: קידום נוער, הורים במרכז, מרכזי הגנה - בית לין, פנימיות, מרכזי הסיוע לתקיפה מינית, ועוד).
הסטודנטים יערכו מחקרים המתקשרים לפיתוח חוסן בקרב מתבגרים במצבי סיכון שנוגעים לצרכים של השדה החינוכי בו הם פועלים כמו כן ישתתפו מומחים מהשדה וחוקרים בנושא התמודדות מול סיכון והבניית חוסן בהקשרים מגוונים.

ד"ר רחל רביד

קורס סמינריון זה יעסוק בחיבור שבין לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז למאפייני גיל ההתבגרות. במהלך הקורס ייחשפו הסטודנטים למאפיינים של תופעות אלו במגוון תחומי ההתפתחות מנקודת מבט ערכית המבוססת על עקרונות דמוקרטיים-הומניסטיים..במסגרת הקורס הסטודנטים יחקרו לעומקה את חווית ההתמודדות עם הלקויות ואת התפיסות השונות הצומחות מפרספקטיבות של הסוכנים החברתיים המעורבים בתופעה. במהלך הקורס, יתנסו הסטודנטים במגוון אסטרטגיות להעצמת קבוצת תלמידים זו בכיתה, בבית ובקהילה.

ד"ר נורית קפלן-תורן
2 ש"ש

הקורס מציע מסגרת של קהילת למידה המכוונת להרחיב את הידע והמיומנויות של סטודנטים לקיים קשר אמפתי עם תלמידים והוריהם, ולהתנהל במערכת הבית ספרית באופן שיקדם רווחה נפשית ואקלים כיתתי מיטבי. במהלך הקורס נבחן תהליכים פיזיולוגיים, רגשיים, וקוגניטיביים המתרחשים בגיל ההתבגרות, ונעסוק בתופעות אופייניות כגון: התפתחות הדימוי העצמי ועיצוב הזהות, יחסי מתבגרים עם הוריהם, קבוצת השווים, קונפורמיות ולקיחת סיכונים, מוטיבציה ללמידה ואוריינטציית עתיד.  יושם דגש על משולש היחסים מורים-הורים-מתבגרים בהקשרים תרבותיים. במקביל הסטודנטים יתנסו במחקר וירכשו מיומנויות בכתיבה אקדמית. 


קורסי חובה של הקהילה

ד"ר נורית גור-יעיש, ד"ר אילה צור
2 ש"ש

הקורס מציע מסגרת של קהילת למידה המכוונת להרחיב את הידע והמיומנויות של סטודנטים לקיים קשר אמפתי עם תלמידים והוריהם, ולהתנהל במערכת הבית ספרית באופן שיקדם רווחה נפשית ואקלים כיתתי מיטבי. במהלך הקורס נבחן תהליכים פיזיולוגיים, רגשיים, וקוגניטיביים המתרחשים בגיל ההתבגרות, ונעסוק בתופעות אופייניות כגון: התפתחות הדימוי העצמי ועיצוב הזהות, יחסי מתבגרים עם הוריהם, קבוצת השווים, קונפורמיות ולקיחת סיכונים, מוטיבציה ללמידה ואוריינטציית עתיד.
יושם דגש על משולש היחסים מורים-הורים-מתבגרים בהקשרים תרבותיים. במקביל הסטודנטים יתנסו במחקר וירכשו מיומנויות בכתיבה אקדמית.קורסי בחירה -
(לשנים א' ו- ב')

ד"ר שירלי מידז'נסקי
1 ש"ש

התיאוריה והמחקר בתחום טיפוח המצוינות מצביעים על צרכים ומאפיינים מיוחדים של תלמידים מוכשרים ועל מכלול של גורמים שיש לקחת בחשבון בתכנון תכניות לטיפוח מצוינות וביישומן. הקורס מהווה מבוא לחינוך למצוינות וטיפוח מחוננים, תיערך חשיפה תיאורטית ויישומית לתחום חינוך תלמידים מחוננים, סוגיות מגדר ומחוננות, המורה לילד המחונן ולמידה במסגרות ייחודיות.

ד"ר ניבי גל-אריאלי
1 ש"ש

הקורס עוסק בחינוך בישראל דרך הסוגיות האידיאולוגיות המרכיבות אותו. מוצגות שאלות המעסיקות את קברניטי המערכת, את הפוליטיקאים ואת השחקנים הראשיים – מורים, הורים ותלמידים. במהלך הקורס יוצגו נקודות מפתח בהיסטוריה של החינוך בישראל וייבחנו  הרעיונות שהשפיעו על עיצוב השלבים השונים. הלומדים מוזמנים לבחון את ניסיונם שלהם כחלק מהעיסוק, תוך הכרות עם רעיונות מרכזיים המעצבים את המדיניות החינוכית בישראל כיום. הקורס כולל שבע יחידות לימוד, שבעה נושאי מפתח המעסיקים את מערכת החינוך בישראל לעת הזאת. כל יחידת לימוד בנויה משתי פעילויות: מטלת קריאה ולאחריה מבדק סגור (שאלון רב ברירה), ומטלת כתיבה - שאלה פתוחה, למענה בזוגות בעקבות פרק הקריאה ודיון עליו.

ד"ר שירלי מידז'נסקי
1 ש"ש

הקורס מאפשר חשיפה לתחום החשיבה ודרכים לטיפוחה. בחינת מסגרות תיאורטיות מבוססות לגבי תהליכים המביאים לכדי למידה משמעותית. נאפיין כיצד אנשים מעריכים מהו הידע שברשותם ומהן הפעולות שננקטות על ידי הפרט ליישום אסטרטגיות חשיבה. בקורס נעסוק ברפלקציה, חשיבה ביקורתית ומטה-קוגניציה, תיערך חשיפה לידע מטה-קוגניטיבי ולאסטרטגיות מטה-קוגניטיביות ויבחנו פעילויות בהתאמה לתחומי ידע מגוונים. כל זאת תוך התייחסות למחקרים שנעשו בעשור האחרון בתחום הנוירוביולוגי ובתחום החינוך.
ביתר פירוט, נעסוק בחשיבה ולמידה, חשיבה על חשיבה, מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, חקר ולמידה מבוססת פרויקטים ככלי לפיתוח חשיבה על חשיבה, פתרון בעיות ואסטרטגיות חשיבה, רפלקציה וחשיבה ביקורתית, מטה-קוגניציה, מטה-קוגניציה ומחוננות וחשיבותם של משחקים בפיתוח חשיבה מטה-קוגניטיבית.

פרופ' יעל פויס
1 ש"ש

הקורס נלמד בהוראה ולמידה מרחוק. יתאפשרו פגישות אישיות במהלך הסמסטר.
ישולבו מפגשי זום של כלל הלומדים בקורס, אחד חובה ושניים רשות.
הקורס יעסוק בגישות לטיפוח אוריינות בהוראת תחום הדעת מתוך הבנה שכישורי אוריינות בכלל וזו הקשורה לתחום הדעת הם מפתח להצלחה בלימודים. תילמדנה תיאוריות בתחום ותתקיים התנסות בשילוב טקסטים מז'אנרים שונים בכיתה. הלומדים יידרשו להגיש תגובה לחלק ממאמרי החובה שיידונו בכיתה, לתכנן, לבנות ולהציג חומרי למידה ולהגיש עבודת סיכום.
הקורס יקנה ידע על תיאוריות פרשניות שונות התופסות את הקריאה המשמעותית כפעילות תלויית-הקשר, המקיימת זיקה למקום, לזמן ולטקסטים נוספים. ידונו סוגיות של זיקה בין הוראת תחום הדעת ואוריינות תלוית-תוכן לבין אוריינות בכלל. יידון המושגים מולטימודליות ואינטרטקסטואליות. כמו כן יעסוק הקורס במאפייניהן של הזדמנויות הקריאה שמזמנות מסגרות חינוכיות ולימודיות. הלומדים יתנסו בתהליך קריאה אינדיווידואלי וחברתי, בזיהוי ובנייה של זיקות בין טקסטים כתובים מסוגים שונים וטקסטים ויזואליים מגוונים.

ד"ר קובי אסולין
1 ש"ש

כולנו מכירים את ההרגשה שאנחנו בטוחים, משוכנעים ברעיון מסוים, בחשיבותו וברלוונטיות שלו. אנו משתוקקים להעביר אותו לזולת, לשכנע אותו, להאיר את עיניו. אלא שלדאבוננו איננו מצליחים בכך. לעיתים קרובות הקושי שלנו איננו נובע ממגבלות קוגניטיביות או מחוסר אמונה בנכונות הרעיון אלא משום שאנו חסרים את מיומנות ההצגה של רעיונות. כמורים, שמקצועם במידה לא קטנה, להעביר רעיונות מורכבים לקהל צעיר תחושה זו עלולה לגרום לתסכול עמוק ומתמשך.  אלא שתסכול כזה אינו הכרחי.
בעקבות המהפכה הדיגיטלית שעוטפת אותנו בעשור האחרון נחשפנו לפלטפורמות שונות שעניינן להציג טענות, רעיונות, מושגים, תאוריות, עמדות. בולטת מבניהן הפלטפורמה של ,TED  במסגרתה נבחרים אנשים שונים להציג את רעיונותיהם. פלטפורמות אלו מספקות לנו שדה למידה עצום שניתן לנצלו, לא רק מבחינת הרעיונות שמובאים, אלא גם ובעיקר בשל אומנות השכנוע שאנו פוגשים שם.  
חשוב לומר, הקורס מכוון עצמו לסטודנטים כמורים  לעתיד, אבל גם ולא פחות מזה, לתלמידי הכיתה שזקוקים לרכישת מיומנות יסוד  זו.   
הקורס מנסה ללמוד כיצד עושים זאת על יסוד שלושה ערוצי  למידה המשולבים זה בזה:
דיון תאורטי שמקורו במחשבה של יוון העתיקה  בסוגיות של רטוריקה.
צפייה וניתוח של הופעות רטוריות (נאומים קלאסיים, סרטוני מרשתת).
התנסויות אישיות של הסטודנטים: דיבייט זוגי, הצגת רעיון (גם באופן מצולם), קבלת משוב אישי מחברי הקבוצה והמרצה. 

ד"ר ראבח חלבי
1 ש"ש

קורס המתבסס על עולם המושגים שנרכש בקורס עקרונות בהוראה,ומעניק כלי תכנון ויישום נוספים שמטרתם לקדם תרבות כיתה שיתופית ופעילה הנותנת מענה לכל תלמיד ותלמידה בכיתה. הקורס נשען על  עקרונות וכלים לעיצוב סביבות למידה עדכניות וביניהם Personalized Learning; UDL (Universal Design for Learning); ;מודל שילוב שיקולים מוטיבציוניים בתכנון הוראה של Keller  ; והעמקה נוספת בכוחות המעצבים את תרבות הכיתה על פי Ritchart .
במהלך הקורס סטודנטים מתחום דעת זהה או קרוב יתנסו בתכנון יישום והערכה משותפים של רפרט ויחידת הוראה המשלבים את כלי התכנון הללו במרחבי למידה מגוונים. 


ד"ר ענבר לבקוביץ'
1 ש"ש

הקורס הינו תיאורטי ונועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי והכרחי בפסיכופתולוגיה של מתבגרים. במהלך הקורס נדון ברצף שבין התפתחות תקינה לפסיכופתולוגיה ובהפרעות הנפשיות השונות המופיעות בקרב מתבגרים. נתמקד בהיסטוריה של הפסיכיאטריה, תסמינים פסיכיאטריים, דרכים למיון הפרעות נפשיות, זוויות ראייה שונות להבנה של הפרעות נפשיות, המאפיינים של הפרעות נפשיות שונות של בני נוער, ונבחון בקצרה בשיטות טיפול בהפרעות נפשיות.
נשוחח בקורס על הפרעות מצב רוח (דיכאון, הפרעה דו-קוטבית), הפרעות חרדה (הפרעת פניקה, פוביה, חרדה חברתית), הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, הפרעות אישיות (גבולית ונרקיסיטיסטית), הפרעות התנהגות והפרעות אכילה. הקורס מקוון וישולבו בו מצגות, הרצאות מצולמות וסרטונים. יתקיימו שלושה מפגשים סינכרוניים.

פרופ' משה שנר
1 ש"ש

יאנוש קורצ'אק (הנריק גולדשמידט) - רופא, סופר, מחנך, פטריוט פולני, יהודי של שום מקום, מסמל לרבים את הטרגדיה של העם היהודי במאה זו . סיפור הליכתו אל המוות עם ילדי בית היתומים באוגוסט 1942 מאפיל על כלל מורשתו החינוכית – כ 40 שנה של עשייה חינוכית מעוררת השראה, כתיבה ויצירה עוד בטרם השואה. ההומניזם של קורצ'אק נהיה לאבן פינה לדורות של מחנכים בכל העולם. רעיונותיו – הילד כאדם כאן ועכשיו ולא כאדם בהכנה לעתיד, יחס הכבוד לשנות הילדות, זכויות הילדים, קהילת הילדים הדמוקרטית – זכו לשם עולם ואף שולבו בהצהרת חבר הלאומים על זכויות הילד, ז'נבה 1924 . קורצ'אק היה סופר ילדים פורה וספרו "המלך מתיא הראשון" (1923) פרסם בעולם את רעיונותיו ההומניסטיים. אלו זכו לבמה נרחבת גם בעבודתו העיתונאית.
מקום מיוחד יש לרעיונותיו של קורצ'אק על אחוות העמים, שתושג – אולי בארץ ישראל, "ארץ התקווה" – סביב המאבק למען הילד . בכל עשייתו הביע קורצ'אק את האמונה באחדות האנושות ובשיח רציונאלי הומניסטי שיכול לגשר על פני הבדלי גיל, דת, מין, תרבות, לאומיות ושייכות פוליטית.

ד"ר עופר קצ'רגין

1 ש"ש

הקורס מציע מסגרת היסטורית ותרבותית להתבוננות במשחקים, במקורותיהם
ובתפקידיהם החברתיים. תיאוריות מתחום 'לימודי משחק' ודוגמאות קונקרטיות של
משחקים חשובים יסייעו לסטודנטים הן בגיבוש ידע בתחום צובר פופולריות זה והן
בפיתוח אוריינטציה של משחוק.
במהלך הקורס נכיר את תחום הדעת של 'לימודי
משחק', נכיר את המקורות ההיסטוריים והתרבותיים המרכזיים של משחקים פופולריים
עכשוויים, נעמוד על מעמדם המשתנה של משחקים בחברה המודרנית ועל ההשלכות
לכך בתחומי חיים שונים, ובכלל זה הוראה ולמידה. נמחיש חלק מהנושאים הנלמדים
באמצעות הדגמות של משחקים נבחרים. נראה שהעיסוק במשחק, עם כל ההנאה שבו,
אינו 'רק משחק ילדים'. וכדי כך נלמד שלא להירתע מלשחק.

ד"ר טל יער
1 ש"ש

בקורס זה ייחשפו הסטודנטים למטרות ולאתגרים של הוראה כיום ולמגוון דרכי הוראה, תוך בירור שיקולי הדעת בבחירת שיטות הוראה שונות. הקורס מבוסס על חשיבה מרעננת ושיטות הוראה מתקדמות, ומאפשר חשיפה להוראה יצירתית תוך עידוד חשיבה מסדר גבוה ויצירת עניין כאתגר של המורה. בין השאר, ילמדו בקורס הנושאים הבאים – המגוון שבהוראה, עידוד חשיבה, שאילת שאלות,שילוב אומנויות, דיון בכיתה, המשגה, הומור בכיתה, וכדומה.

ד"ר רבאח חלבי
1 ש"ש

במסגרת הקורס יסקרו מודלים שונים הקיימים בתחום המפגש בין קבוצות קונפליקט בארץ ובעולם. הסטודנטים ייחשפו להיסטוריה של המפגשים המתוכננים בין תלמידים יהודים לבין תלמידים ערבים בישראל, ולמודלים שעל פיהם תוכננו המפגשים לאורך השנים. נבדוק את התפיסה המונחת ביסוד כל מודל, נעריך האם הם מנסים לחנך לסובלנות, והאם הם שואפים להתמודד עם גזענות. בנוסף, נסקור מחקרים שנעשו כדי לבדוק אפקטיביות המודלים לאור המטרות המנחות אותם. הקורס ילווה בבחינה של ההיבטים החינוכיים המאפיינים את המודלים ובתפקידם. 

ד"ר קובי אסולין
1 ש"ש

התבוננות מרחוק בראי של עצמנו היא אחת הדרכים החשובות ללמידה עצמית, בוודאי בשדה החינוך. מבחינה זו התבוננות ביצירות קולנועיות שעוסקות בחינוך, במפגש אני-אתה של מורה ותלמיד, של מבוגר וילד, מהווה כר פורה ומרתק לכך. הבחירה בקולנוע נובעת גם מהיכולת המיוחדת שיש לקולנוע ליצר סיטואציה דרמטית שממצה וממקדת את מבטנו, בוודאי בשדה החינוכי שעניינו המרכזי הוא המפגש הסבוך ולעיתים הקונפליקטואלי בין המורה לתלמיד.
בקורס נעסוק בסרטים שעניינם הוא מפגשים כאלו, יש לומר לאו דווקא בהתקשרות ישירה לשדה החינוך. ננתח ונפרש את הסרטים תוך קישורם לתיאוריות הומניסטיות מתאימות. נבחן סרטים, עלילתיים ודוקומנטריים, כמו "בין הקירות", "פעלים למתחילים", "הילד עם האופניים", "בחזית הכיתה", "ויפלאש", "לאדוני באהבה", "תיכון ההזדמנות האחרונה", "פרשס", "פיגומים",  "קן הקוקייה", "יומני החופש" ו"בלוז לחופש הגדול". סרטים אלו ייבחנו ביחס לתאוריות שעניינן  העיקרי הוא המפגש אני-אתה. תיאוריות ומושגים  כמו: הדרה, הכרה הדדית, אינטליגנציה חברתית, כבוד, השפלה, אמפתיה, מוסדות טוטליים, אלימות ותקווה,  חשיבה ביקורתית,  מבוגר משמעותי, רב-תרבותיות, סטיגמה ועוד.
במסגרת הקורס  נצפה בבית ובכיתה בסצנות נבחרות מתוך סרטים, נדון בתאוריות רלוונטיות ונפרש ביחד סצנות אלו. בסיום הקורס הסטודנטים יידרשו לכתוב עבודה שבוחנת ומרחיבה את אחד ממושגי הקורס המרכזיים לאור הסרטים עליהם שוחחנו.

ד"ר הלל וורמן
1 ש"ש

הקורס מציג התלבטויות ושיקולי דעת בשלב תכנון תהליכי הלמידה וההוראה. נציג כיצד מורים ומחנכים נחשפים לתכנון המתקיים על ידי המערכת ברמת המטה של משרד החינוך וברמת בית הספר, ואת שיקוליהם האישיים והמקצועיים בהקשר הבית ספרי, בהקשר הכיתתי ובהקשר של התלמיד הבודד.
נבחן כיצד תכנון לימודים נשען על תשתית אידיאולוגית חינוכית שמרנית ופרוגרסיבית; נדון ביתרונות ובחסרונות של תשתית זו; ונזהה שלל פתרונות מעשיים לשיפור תהליכי תכנון לימודים. הסטודנטים יתבקשו להתמצא בתוכנית לימודים רשמית אחת של משרד החינוך לבחירתם, ולנתחה לנוכח תיאוריות. כן הם יתבקשו לבחון מה קיים ומה חסר בתוכנית, ולהציע דרכים לפיתוחה ולהערכתה. בדרך זו נדגים כיצד תכנון 'חכם' משפר תהליכים חינוכיים והנו מרכיב יסוד למחנכים בשדה.

ד"ר הלל וורמן
1 ש"ש

בקורס נעסוק בשני רעיונות ששינו את פני ההיסטוריה. רעיונות שהתפתחו ביוון העתיקה אשר שינו לטובה ובעוצמה רבה את מעמד הפוליטי של חלק מהאנושות: רעיון האזרחות ורעיון האזרחות הטובה. נדון בגלגולים של רעיונות אלה בעת העתיקה וכיום, נשאל האם הרעיונות הללו ניתנים לתרגום מהפוליס האינטימי למדינות ענק מודרניות, נעסוק בפרשנות מימין (גישות רפובליקניות) ובפרשנות משמאל (גישות ליברליות ורדיקליות); נברר מדוע כה מעט מהאנושות זוכה למימושם, ונבחן מה כה שנוי במחלוקת במקצוע האזרחות בישראל. בקורס נצפה בסרטונים, נקרא כתבי הגות קלאסיים וננתח פעולות של קבוצות בישראל המבקשות למשוך את מקצוע האזרחות לכיוונן. הסטודנטים יתבקשו להגיב לסוגיות בפורום מקוון ולהרחיב על אחד הנושאים בהתאם לבחירתם.

ד"ר מיכל דולב-כהן
1 ש"ש

בעולם הטכנולוגי בו אנו חיים, כאשר האינטרנט הפך לחלק בלתי נפרד מחיי התלמידים, קיימת חשיבות רבה להכרת המרחב המקוון הן כמרחב חברתי והן כמרחב חינוכי. כאשר אחוזי הפנייה לעזרה בקרב מתבגרים כה נמוכים, הכרת הסייברספייס ומקומו בחיי הצעירים, תאפשר לאיש החינוך להיות נגיש ואף אפקטיבי יותר בעבודתו עימם. הקורס יעסוק בהתנהלותם של צעירים במרחב המקוון ויגע בתכנים כמו: בריונות ברשת והשלכותיה, ביטויים של מיניות במרחב המקוון, משחקי מחשב ומשחקי רשת, חשיפה עצמית ופרטיות וכדומה.

ד"ר נועה ציון 
1 ש"ש

כיום בבתי הספר נדרשים מורים להנחות עבודות חקר. מצופה מהם לתרגם את ההתנסות האישית שלהם ככותבי עבודות לתהליך הנחייה, תוך ביצוע העברה לעקרונות הוראה/למידה שהם מכירים. הבעיה היא שזה לא עובד! וכך, ההנחיה לעיתים מתסכלת ויותר מכך, איננה אפקטיבית. בקורס נרכוש ידע וכלים להנחיית עבודות חקר המותאמים למורים בתחילת דרכם. הוא מתבסס על הגישה אימונית (coaching), וכולל התנסות בסימולציות של שלבים שונים בהנחיית עבודת החקר. כל זאת, תוך העמקת ההבנה לגבי דילמות בהנחיה, מגבלותיה ואתגריה.
בעקבות הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לתכנן ולהעריך פעילויות הנחייה, וליישם הנחייה אפקטיבית תוך תכנון חלופות למצבי הנחייה שונים.

הקורס ילמד כקורס מקוון סביבת הלמידה תכלול סרטוני הסבר, הנחיות כתובות ועוד.
הערה: הקורס מתאים לסטודנטים המכשירים עצמם להוראה בכל תחומי הדעת.

 ד"ר מיכל דולב-כהן    
1 ש"ש

בעידן המודרני בו המורה חולק את המרחב המקוון החברתי עם תלמידים והורים, ובוודאי כשבתקופת הקורונה הוא נדרש להיות בקשר עם תלמידיו באמצעים מקוונים, ישנה חשיבות רבה לאופן בו הוא עושה שימוש מושכל ברשת ומייצר שימוש אתי המאפשר מודלינג הולם לתלמידים - כזה אשר שומר עליהם וגם עליו. הקורס יעסוק בהתנהלותם של המורים ואנשי החינוך במרחב המקוון וייגע בסוגיות כמו: זהות דיגיטלית, בריונות מקוונת כלפי מורים, אתיקה, התנהלות מול ארועי רשת, קבוצות וואטסאפ ותקשורת עם תלמידים באמצעים דיגיטליים ועוד.

הקורס יתנהל במתכונת מרוכזת באמצעות הזום וישלב למידה באמצעות כלים מקוונים.

Footer Mobile