Contact Form

זכאות לתמיכה כספית

​סטודנטים שהתקבלו לתכנית המוסמך בהוראה ומכשירים עצמם להוראת מקצועות נדרשים (על-פי הגדרת משרד החינוך), זכאים לקבל להלוואה מותנית בסך 14,000 ₪ בכל אחת משתי שנות הלימוד אשר הופכת למענק לאחר שתי שנות הוראה בבית הספר (שנתיים עבור כל הלוואה בהיקף של שני שליש משרה לפחות).

התנאי לקבלת ההלוואה הוא לימודים בהיקף של 15 ש"ש לפחות. הזכאות להלוואה מותנית רלוונטית למקצועות מועדפים עפ"י קביעת משרד החינוך (הרשימה עשויה להשתנות משנה לשנה).
 
עדיפות לקבלת הלוואה מותנית תינתן לבעלי תואר אקדמי במקצועות שצויינו לעיל. ההלוואה צמודת מדד פלוס 3%, וניתן להחזירה בתשלומים (עד ארבעים) (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית).

Footer Mobile