Contact Form

על אודות החוג

מתוך חזון החוג ללשון העברית

החוג ללשון העברית יחבב את השפה העברית על הבאים בשעריו ועל כלל אוכלוסיית הלומדים במכללת אורנים. החוג יתווה דרך להכרת הצורות התקניות בעברית, לקריאה רהוטה ולכתיבה תקינה. הפער בין  העברית במקורותינו לעברית בת-זמננו הולך ומעמיק -  היום, יותר מתמיד, עולה הצורך בחיזוק מעמדה ובשליטה בה בפי דובריה, שכן "שני דברים שבלעדיהם לא יהיו היהודים לעם: הארץ והלשון" (בן-יהודה).
לצד אלה,  ינחיל החוג כלים להתבוננות בתהליכים טבעיים המתחוללים בעברית בת-זמננו, שפה חיה ומדוברת. עולם התקשורת תופס מקום מרכזי בחיינו, לפיכך יתמקד החוג בשפת התקשורת על גווניה השונים בבד בבד עם מקורותיה של העברית.


למידה פעילה בחוג ללשון

למידה פעילה בחוג ללשון
Footer Mobile