SharePoint

מינהל סטודנטים מטפל בהרשמת המועמדים למכללת אורנים ומודיעה למועמדים על קבלתם או אי קבלתם ללימודים.
דמי רישום:
דמי הרישום ללימודים הינם 300 ש"ח. דמי הרישום בהרשמה מקוונת הינם 225 ש"ח.
שימו לב- דמי הרישום אינם מוחזרים.


שלב א': מילוי פרטי ההרשמה וצירוף פרטים חשובים להמשך

 

את פרטי ההרשמה ניתן למלא בטופס רישום ידני או באמצעות פורטל המועמד
כל מועמד לתואר ראשון חייב בהצגת המסמכים הבאים:

  • טופס הרשמה מלא וחתום *
  • תעודת בגרות מלאה / זכאות לבגרות / אישור זכאות למכינה קדם אקדמית / זכאות לבגרות מחו"ל *
  • ציון מבחן פסיכומטרי - למי שנדרש ( נא ראה תנאי קבלה)
  • תשלום דמי הרשמה *
  • ציון יע"ל 130 – למי שנדרש *
  • אישורים על השכלה נוספת- אם קיימת.
  • 2 תמונות פספורט
  • אישור רפואי חתום ע"י רופא המשפחה
  • צילום תעודת שחרור מצה"ל/משירות לאומי לחייבים בשירות.
  • צילום תעודת זהות

* פרטים אלו הינם פרטי חובה להתחלת הליך ההרשמה ולהמשכו. את שאר הפריטים ניתן להשלים בשלב מאוחר יותר.

שלב ב': בחינת נתוני הקבלה
לאחר שנתוני המועמד מתקבלים במנהל הסטודנטים, נבדקים ציוני הבגרות שלו, תוצאות מבחן הפסיכומטרי , אם קיימים וכד'.
במידה והמועמד עומד בקריטריונים /תנאי קבלה, הוא מוזמן לראיון קבלה ו/או בחינה חוגית.

שלב ג':זימון לראיון קבלה ו/או בחינה חוגית
כל מועמד ללימודי תואר ראשון ותעודת הוראה מחוייב בראיון קבלה במסלול בו בחר.

בנוסף, ישנם כמה חוגים בהם יש גם בחינה חוגית: ספרות, אנגלית, לשון ( למועמדים ששפת אימם אינה עברית), אמנות ערבית ומל"ח.
הבחינה החוגית הנה אישית.
ראיון קבלה יכול להיות אישי או קבוצתי.

שלב ד': הודעה על קבלה /אי קבלה ללימודים והמשך הרשמה
תשובות לגבי עמידה/אי עמידה בראיון/בבחינה מתקבלים לאחר כשבועיים ע"י מנהל הסטודנטים.
מועמד אשר הציג את כל תנאי הקבלה הנדרשים ועבר את ראיון הקבלה בהצלחה מקבל הודעת קבלה סופית ללימודים.
מועמד אשר חייב בציוני בגרות/פסיכומטרי וכדומה ועבר ראיון קבלה בהצלחה, ימשיך להיות בהליך הרשמה עד אשר ימציא את הנדרש.

שלב ה':קבלת שובר תשלום מקדמת שכר לימוד והזמנה לבניית מערכת
מועמד אשר התקבל סופית, יקבל במהלך בחודשי הקיץ (יוני ואילך) שובר לתשלום מקדמה של שכר הלימוד, ובהמשך הודעה מפורטת על בניית המערכת לשנת הלימודים.

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר