SharePoint

מינהל סטודנטים מטפל בהרשמת המועמדים למכללת אורנים ומודיעה למועמדים על קבלתם או אי קבלתם ללימודים.    

שלב א': מילוי פרטי ההרשמה וצירוף פרטים חשובים להמשך

 

את פרטי ההרשמה ניתן למלא באמצעות פורטל המועמד.
כל מועמד לתואר ראשון חייב בהצגת המסמכים הבאים:

  • טופס הרשמה מלא וחתום *
  • תעודת בגרות מלאה / זכאות לבגרות / אישור זכאות למכינה קדם אקדמית / זכאות לבגרות מחו"ל *
  • ציון מבחן פסיכומטרי - למי שנדרש ( נא ראה/י תנאי קבלה)
  • תשלום דמי הרשמה *
  • ציון יע"ל 130 – למי שנדרש *
  • אישורים על השכלה נוספת- אם קיימת.
  • 2 תמונות פספורט
  • אישור רפואי חתום ע"י רופא המשפחה
  • צילום תעודת שחרור מצה"ל/משירות לאומי לחייבים בשירות.
  • צילום תעודת זהות

* פרטים אלו הינם פרטי חובה להתחלת הליך ההרשמה ולהמשכו. את שאר הפריטים ניתן להשלים בשלב מאוחר יותר.

שלב ב': בחינת נתוני הקבלה
לאחר שנתוני המועמד מתקבלים במנהל הסטודנטים, נבדקים ציוני הבגרות שלו, תוצאות מבחן הפסיכומטרי וכד'.
במידה והמועמד עומד בקריטריונים /תנאי קבלה הוא מתקבל ללימודים. לאחר מכן, יוזמן לראיון קבלה.

מועמד שנרשם לחוג שיש בו מבחן חוגי כתנאי קבלה יוזמן למבחן בנוסף .

שלב ג':זימון לראיון קבלה ולבחינה חוגית

כל המועמדים חייבים בראיון קבלה כתנאי קבלה.
   בחוגים הבאים מתקיימת כתנאי קבלה  בחינה חוגית:  אנגלית, לשון ( למועמדים ששפת אימם אינה עברית), חינוך מתמטי ,אמנות ערבית ומל"ח.
הבחינה החוגית הנה אישית.    
לאחר עמידה בהצלחה בראיון הקבלה ובמבחן החוגי ( במידת הצורך) ובמידה והמועמד עומד בשאר תנאי הקבלה, יקבל הודעת קבלה ..

שלב ד': הודעה על קבלה /אי קבלה ללימודים והמשך הרשמה
  מועמד אשר חייב בציוני בגרות/פסיכומטרי/ מכינה קדם אקדמית / קורס הכנה "אקדמה" /ציון יע"ל , ימשיך להיות בהליך הרשמה עד אשר ימציא את הנדרש.

שלב ה':קבלת שובר תשלום מקדמת שכר לימוד והזמנה לבניית מערכת
מועמד אשר התקבל סופית יידרש לתשלום מקדמה של שכר הלימוד, ובהמשך הודעה מפורטת על בניית המערכת לשנת הלימודים.    * לאחר הרשמתכם, תוכלו לקבל מידע ולהמשיך את תהליך ההרשמה ב - פורטל מועמד
.......................................................................................................................................................

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר