Contact Form

תנאי קבלה לתואר ראשון

הקבלה ללימודים לתואר ראשון הינה עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות:
  • ציון משולב - ממוצע בין ציון פסיכומטרי לבין בגרות/ מכינה קדם אקדמית.
  • בגרות/ מכינה קדם אקדמית בלבד.
  • פסיכומטרי בלבד .
*גיל הקבלה ללימודים הנו 18 ומעלה          
         
ציון משולב (פסיכומטריבגרות​/מכינה)
הציון המשולב מחושב כממוצע בין ציוני הבגרות המשוקללים וציון הפסיכומטרי. השקלול נערך במכללה. 
הציון המשולב לקבלה ללימודים הינו 540 ומעלה.
בעלי ציון משולב 530-539 יתקבלו לשנה א' על תנאי.

לבעלי משולב 529 ומטה אך לא נמוך מ-485  אחת מ-3 האפשרויות הבאות:
  • שיפור ציון פסיכומטרי.
  • שיפור בגרויות/מכינה קדם אקדמית ממכללה מוכרת.
  • קורס הכנה  "אקדמה" באורנים.
ניתן להירשם עם מקצוע בגרות אחד חסר ( בתנאי שאין מדובר במקצוע לשון והבעה עברית ) ב-2 תנאים: 
  • למועמד יש ציון פסיכומטרי ומשולב 530 ומעלה.
  • על המועמד להשלים את מקצוע הבגרות החסר עד סוף שנה א'.​
 
תכנית מצטיינים:
חייבים בבחינה פסיכומטרית.
על המועמד לתכנית מצטיינים להיות בעל משולב 650 ומעלה.
סטודנטים המוכיחים הצטיינות ערכית-חברתית מיוחדת, יוכלו להתקבל עם משולב 630 ומעלה.
סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי 660 ומעלה, יוכלו להתקבל ללא התחשבות בממוצע הבגרות, אך חייבים בזכאות לבגרות.

קבלה ע"ס בגרות/מכינה קדם אקדמית בלבד
​ניתן להתקבל למכללה על סמך בגרות מלאה/מכינה קדם אקדמית בלבד כאשר :
הממוצע הנו 93 ומעלה.
הבגרות כוללת: 4-5 יח"ל ( בציון עובר ומעלה), ו-5 יח"ל במקצוע מוגבר ( בציון עובר ומעלה).
לבעלי ממוצע בגרות/מכינה 92-88  אחת מ-3 האפשרויות הבאות:
1. מבחן פסיכומטרי.​
2. שיפור בגרויות/מכינה קדם אקדמית ממכללה מוכרת.
3. קורס הכנה "אקדמה" באורנים.

קבלה ע"ס פסיכומטרי בלבד - למועמדים חסרי תעודת בגרות שגילם מעל 30 /מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל 
​מועמדים חסרי תעודת בגרות שגילם מעל 30 יוכלו להתקבל ללימודים רק אם השיגו ציון 540ומעלה בבחינה הפסיכומטרית או ממוצע 93 ומעלה במכינת 30+ מוכרת ( למועמדים שגילם מעל 30 ).
מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל יוכלו להתקבל ללימודים רק אם השיגו ציון 540 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית או ממוצע 93 ומעלה במכינה קדם אקדמית. על מועמדים אלו להציג תרגום של תעודת הבגרות לעברית חתומה ע"י נוטריון.

מועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית יחוייבו:
  • ציון 80 לפחות בבגרות בעברית ברמה של 5 יח"ל.
  • ​ציון יע"ל 130 ומעלה.

מועמדים בעלי ציון יע"ל-111-129 יוכלו להתקבל ללימודים בתנאי שילמדו קורס שנתי בעברית ( ללא אקרדיטציה) במהלך שנה א' כתנאי מעבר לשנה ב'.
מועמדים בעלי ציון יע"ל 95-110 - יחוייבו בקורס הכנה בעברית שיתקיים באורנים  ( הקורס יתקיים במשך 10 ימים בקיץ) . במידה ויתקבלו ללימודים יחוייבו ללמוד קורס שנתי בעברית ( ללא אקרדיטציה) במהלך שנה א' כתנאי מעבר לשנה ב'.
מועמדים ערבים שנרשמים לחוג לערבית נדרשים תציון 80 ומעלה בבגרות בשפה וספרות ערבית בהיקף של 3 יח"ל לימוד, או ציון 70 ומעלה​ בהיקף של 4 יח"ל . 

אנגלית כשפה זרה    
על כל המועמדים ללימודים לתואר ראשון להמציא אשיור על ציון אנגלית ממבחן פסיכומטרי/ מבחן אמי"ר/ מבחן אמי"רם.
ע"פ הוראות המועצה להשכלה גבוהה יש להתקבל ללימודים עם רמת בסיסי ומעלה.

להלן טבלת הציונים הנדרשים לרמת בסיס ומעלה:
שם הרמה ​ציון אמי"ר ​ציון אנגלית בפסיכומטרי/ אמי"רם
פטור​ ​234+ ​134+
​מתקדמים ב' ​220-233 ​120-133
​מתקדמים א' ​200-219 ​100-119
​בסיסי ​185-199 ​85-99

מועמד שיש בידיו ציון ברמת טרום בסיסי א' יחוייב לשפר לרמת טרום בסיסי ב' לפני תחלת שנת הלימודים.
מועמד שיש בדיו ציון ברמת טרום בסיסי ב' יכול להתקבל על תנאי עד סוף שנה א', במידה ועמד בכל תנאי הקבלה של המכללה.
מועדי בחינת אמיר"ם באורנים לקראת שנה"ל תשע"ח:
26.6.17 , 27.7.17, 28.8.17, 28.9.17, 3.10.17 

ראיון קבלה
כל המועמדים ללימודים מחוייבים בראיון קבלה. 
 בחוגים הבאים מתקיים בנוסף מבחן כניסה:אמנות, ספרות, אנגלית, ערבית​, תקשורת, תכנית מצטיינים, תכנית מל"ח ומועמדים לחוג ללשון ששפת אימם אינה עברית, חינוך מתמטי (לחצו למבחן לדוגמה)​. 
כל מתקבל חייב להגיע לראיון קבלה לשיחת התרשמות והכרה. 

קבלת מועמדים בעלי לקויות למידה
מועמדים המבקשים התייחסות מיוחדת במהלך הלימודים חייבים להצהיר על לקות הלמידה עם הרשמתם. מועמדים אלו יידרשו להביא אבחון או לחילופין לעבור אבחון על פי הנחיות המכללה. באורנים פועל מרכז קשת, הנותן תמיכה לסטודנטים בעלי לקויות למידה.

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה-חריגים
מכללת אורנים מאפשרת הגשת מועמדות ללימודים גם למועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים.
לשם כך, יש לפנות למרכז המידע, ולצרף את כל המסמכים שמרכז מידע יבקש.
לאחר הגשת המסמכים הרלוונטיים, יקבל המועמד תשובה בתוך שבוע לגבי המשך תהליך ההרשמה שלו, ע"פ החלטת המכללה.

משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי שיחל את לימודיו לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז ואילך, כי- בכוונתו לחייב כחלק מהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד חינוך רשמי (מוסד חינוך בו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה)  את עובד ההוראה שיבקש להשתבץ במוסד חינוך לעבור בחינות קבלה  מעבר לדרישות הקיימות כיום- תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה (סטאז') הנהוגה כיום.