SharePoint

טפסים להורדה - הסבר

סטודנטים יקרים!

על כל סטודנט למסור את כל תשלומי שכ"ל (הסדר שכ"ל) במדור שכ"ל  עד  ליום פתיחת שנת הלימודים.

פתיחת שנה"ל תשע"ז - 30.10.16

* בנוסף , בהתאם להנחיות משרד החינוך, על כל סטודנט לחתום על כתב התחייבות לתשלום שכ"ל.
* ביום תחילת הלימודים , סטודנט שלא הסדיר את תשלומי שכר הלימוד ו/או לא החזיר את כתב ההתחייבות חתום, לא יוכל להתחיל את לימודיו במכללה ולא ייחשב סטודנט מן המניין.

מצורפים לנוחיותכם מספר טפסים הונגעים לתשלום שכ"ל עליכם לבחור את אופן התשלום המועדף עליכם ובתהאם לכך להדפיס את הטופס, למלאו כנדרש ולפקסס למדור שכ"ל / להכניס לתיבת השרות הקיימת בכניסה למדור שכ"ל בהקדם.

ניתן להעביר את הטפסים בדרכים הבאות:
בפקס - 04-9838786/862.
בדואר - לכבוד מכללת אורנים דואר טבעון 36006 - לידי מדור שכר לימוד.
לסרוק ולשלוח בדוא"ל

הוראה לחיוב חשבון -(מכללה וחטיבת המדעים) - תואר ראשון, תואר שני, לימודי תעודה, הסבות אקדמאיים  הרשאה לחיוב חשבון של הארגוןהרשאה לחיוב חשבון של ההסתדרותאישור עפ"י חוק קליטת חיילים משוחרריםהסבר על אופן הסדרת שכל לימוד לשנת הלימודים תשע"ז

טופס לתשלום החזר יתרת שכר הלימוד

כתב התחייבות כספית רב שנתית - תשע"ז

 

 

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר