טופס נייח

קורסים בתכנית

​​תקצירי הקורסים תשפ"ד (2023-2024)
הכלה ושילוב ילדי גן בסיכון​​​​​​

ד"ר אילה פרידמן
2 ש"ש

מטרת הקורס היא לתאר ולבחון קשיים ועכבות התפתחותיות שכיחות בגיל הרך (לידה-6).
הקורס יקנה ידע עדכני על ליקויים התפתחותיים: קוגניטיביים, רגשיים, תקשורתיים, מוטוריים, חברתיים וקשביים ואיתורם המוקדם בגיל הרך. כמו כן יעמיק הקורס את ההבנה ואת יכולת הניתוח וההתערבות לגבי התפתחות נורמלית ואב-נורמאלית. הקשיים והעכבות ייבחנו כחלק בלתי נפרד מההקשרים השונים הסובבים את הילד בתהליך התפתחותו.
נושאי הלימוד בקורס: מודלים של התפתחות נורמטיבית בגיל הרך; ליקויים התפתחותיים - מושגים וסיווג; תהליכי תצפית ועקרונות האיתור של ליקויים התפתחותיים בגיל הרך; התפתחות אבנורמאלית; ליקויים קוגניטיביים התפתחותיים; קשיים בעיבוד סנסורי (SPD); קשיים בוויסות; ליקויי שפה ודיבור; הפרעות בקשר; הפרעות רגשיות בגיל הרך; הפרעות קשב, ריכוז והיפראקטיביות; הפרעות שינה ואכילה בגיל הרך; קשיים חברתיים בגיל הרך; בעיות התנהגות; תהליכי מניעה והתערבות בגיל הרך; הצגות מקרה (CASE STUDY).

דר' סמדר דולב - שנה א+ב 
1 ש"ש  

הסטודנטים בקורס זה יעמיקו היכרותם עם ההתפתחות של ילדים עם הפרעות על רצף האוטיזם ואפיוניה. יוצגו קבוצות הקשיים המרכזיות של ילדים אלו והביטויים של קשיים אלו בתוך מסגרת הגן. הקורס יעמיק את תובנות הסטודנטים על החשיבות של בנית קשר חיובי בין המחנך לילד עם הפרעה על רצף האוטיזם וכן יידונו הגישות המרכזיות לעבודה ושילוב של ילדים אלו בגן הילדים.

ד"ר רחל רביד
2 ש"ש  

קורס הסמינריון עוסק במחקר חינוכי בתחום השילוב בגיל הרך לצורך  תמיכה בעמדות חיוביות של אנשי חינוך בגיל הרך כלפי שילוב ילדים בעלי זכויות מיוחדות והעצמת תחושת המסוגלות להוראה במסגרות אלה באמצעות חקר מתמשך.
הקורס יעסוק, לצד היישום המחקרי, בהענקת ידע נרחב אשר יאפשר לסטודנטים להוביל תהליכי שילוב במסגרות חינוכיות מגוונות בגילאים הצעירים. בתכני הקורס ישולבו נושאים העוסקים, בעיצוב עולם ערכי התומך בתהליכי שילוב והכלה בגן ובקהילה, מדיניות השילוב והכלה בישראל ובעולם, בבניית קהילה מקצועית לומדת המובילה שילוב, עידוד ושיח עם הורים , זכויות ילדים ומאבק למענם, בעיצוב תכניות התערבות על פי גישת ה RTI ותכנים ספציפיים העוסקים במתן מענה הולם לילדים בעלי זכויות מיוחדות ובסיכון להדרה.
הקורס יהווה בסיס למחקר שיתנהל בקורס עבודת הגמר. בסיומו של הקורס תוגש הצעת מחקר. הקורס יאופיין בתהליכי שיח ביקורתי פתוח בקבוצה אשר יאפשר התבוננות ביקורתית בתהליכי שילוב שונים תוך העצמת הזהות האישית והמקצועית של כל סטודנט או סטודנטית.

ד"ר רחל רביד
1 ש"ש  

עבודת הגמר היישומית היא תהליך של חקר או פיתוח המתרחש בשדה החינוכי . לעבודה יש עוגן תיאורטי-מחקרי וכן השלכות יישומיות לעבודתה של הסטודנטית כאשת חינוך בגיל הרך. קורס זה ילווה כתיבה של עבודות גמר יישומיות, שיעסקו בתהליכי הובלת שילוב והכלה של ילדים צעירים הנמצאים בסיכון להדרה. מטרתו של הקורס,  היא ללוות ולתמוך בתהליכי מחקר המובילים תהליכי שינוי בשדה החינוכי. בשלב הראשון יעסוק הקורס בגיבוש של נושא ושל שאלת המחקר, באיסוף של רקע תיאורטי רלבנטי ובניה של כלי מחקר מתאימים. על רקע זה יגישו הסטודנטיות הצעת מחקר. המחקר עצמו יתבצע במהלך השנה, והממצאים והדיון בהם יסוכמו בעבודה, שתוגש בסוף השנה. ביצוע המחקר וכתיבת העבודה יכללו מפגשים שבועיים קבוצתיים וילוו באופן אישי על ידי המרצים ועוזר/ת ההוראה. במקביל, הקורס יתמקד בעבודה שיתופית של העמיתים בקבוצה, שתאפשר משוב ותמיכה הדדית בשלבים השונים של התהליך.

דר' סמדר דולב 
1 ש"ש

בקורס זה ינתן רקע תאורטי לסוגים שונים של סיכונים סביבתיים בגיל הרך ויוסבר המבנה של מסגרות תומכות וטיפוליות בישראל תוך התייחסות לחשיבות של עבודה רב מערכתית עם ילדים עם צרכים מיוחדים בכדי לחזק את הפוטנציאל ההתפתחותי שלהם. הקורס ישלב סיורים בכדי לתת לסטודנטים הזדמנות לפגוש מסגרות אלו ולהכיר את אנשי המקצוע העובדים בהם.
בקורס יוסברו מושגים בסיסיים בנושא ילדים בסיכון כגון: מאפייני טראומה, סוג פגיעה, וחוק חובת דיווח. בנוסף הקורס יחשוף את הלומדים למענה ותמיכה ראשוניים לחוויית טראומה אותם יוכלו לתת במסגרת הגן.


הדרכה וניהול לגיל הרך

ד"ר סיגל אחיטוב
2 ש"ש

הקורס יחשוף את הסטודנטים לתיאוריות מנחות ולרעיונות יסוד חינוכיים, פילוסופיים וחברתיים שהשפיעו וממשיכים להשפיע על המדיניות החינוכית בגיל הרך בעולם ובעיקר בישראל, במאה השנים האחרונות ועד היום.
מטרות הקורס הן פיתוח שליטה במדיניות החינוכית שהתפתחה בישראל וטיפוח גישה ביקורתית כלפי הרעיונות עליהם היא מתבססת. הקורס יבחן את החזון, המטרות והיעדים של משרד החינוך בכל הקשור לחינוך בגיל הרך דרך היבטים תיאורטיים ומעשיים המבטאים חזון זה.
דרכי ההערכה בקורס יתבססו על עבודת סיכום, תרגיל אמצע, התייחסות למקורות ביבליוגראפיים והשתתפות פעילה לאורך הקורס.

ד"ר גלית זנו​
2 ש"ש

השיח ההדרכתי בתהליכי הדרכת עובדי הוראה נמצא במוקד תהליכי הדרכה וכולל מיומנויות שיח שיש לתת עליהן את הדעת, להבינן ולשכלל את ביצוען.
במהלך הקורס ייבחנו מגוון היבטים של השיח ההדרכתי  והסטודנטים יתרגלו מיומנויות שיח זה.
יינתן דגש על מרחב השיח ההדרכתי בהדרכת גננות, תוך התייחסות להיבטים בגיל הרך.

ד"ר סיגל אחיטוב
1 ש"ש
 
במסגרת הקורס תערך הכרות עם המסגרת הארגונית הייחודית של גני הילדים בישראל, וילמדו בו תיאוריות העוסקות בעבודת צוות. במהלך הקורס יתקיימו דיונים בסוגיות מעשיות הנוגעות לעבודת צוות ועבודה עם גורמים בעלי עניין בגן הילדים. כמו כן יירכשו כלים יישומיים לסגנון ניהולי זה.
דרכי ההערכה בקורס יתבססו על כתיבת עבודה מסכמת איכותנית הכוללת ראיונות עם חברות צוות גן, תרגיל בניתוח אירוע, התייחסות למקורות ביבליוגראפיים והשתתפות פעילה לאורך הקורס.

ד"ר עינת ליכטינגר
1 ש"ש

סדנה זו נבנתה על בסיס הידע התיאורטי שנרכש בשנה א' וכלל הבנה מעמיקה של תיאוריות וגישות בהדרכת צוותים בגיל הרך. מטרתו העיקרית של הקורס הינה להעשיר את הידע התיאורטי והמעשי בהדרכה, תוך חיזוק מיומנויות תקשורת, מיומנויות הדרכה והטמעת תהליכים במסגרות חינוך לגיל הרך. הקורס יקנה מיומנויות של אימון (coaching)   שיאפשרו לסטודנטיות להעמיק את יכולות ההדרכה מכוונת המטרה.

ד"ר רחל רביד
1 ש"ש

מחקר פעולה בחינוך הוא מחקר הנעשה ע"י מחנכים הבוחנים תחומים רלבנטיים לעיסוקם במטרה ליצור שנוי ולשפר את העשייה שלהם. ביצוע של מחקרי פעולה בגיל הרך נועד לאפשר לצוות החינוכי להציף בעיות העולות בשטח ולמצוא דרכים להתמודד איתן, וכן לעורר סקרנות ורפלקטיביות מתוך שאיפה להביא להתפתחות מקצועית של הצוות ולקדם את הילדים. בקורס נבין את המהות של מחקר הפעולה, נלמד את עקרונותיו ואת המהלך המעגלי שלו, ונכיר סוגים שונים של מחקרי פעולה שנערכו בגיל הרך בשנים האחרונות. בהמשך, הסטודנטים יתנסו בבצוע של מחקר פעולה קצר בשטח החינוכי שלהם, תוך עבודת עמיתים עם אנשי הקבוצה ובליווי של המרצה.

ד"ר אפי סטולרסקי
2 ש"ש

השיח ההדרכתי בתהליכי הדרכת עובדי הוראה נמצא במוקד תהליכי הדרכה וכולל מיומנויות שיח שיש לתת עליהן את הדעת, להבינן ולשכלל את ביצוען.
במהלך הקורס ייבחנו מגוון היבטים של השיח ההדרכתי  והסטודנטים יתרגלו מיומנויות שיח זה. במהלך הקורס הסטודנטים יכתבו הצעת מחקר,
אותו יבצעו במהלך שנת הלימודים ויכתבו בעקבותיו עבודת גמר בעלת עוגנים תיאורטיים מחקריים ויישומיים.

ד"ר שלומית מנצורה
2 ש"ש

הקורס מלווה את תהליך כתיבת עבודות הגמר היישומיות שיעסקו בפנים השונות של הדרכה וניהול מערכות חינוך לגיל הרך. הקורס עוסק בהבנת תהליך המחקר, מבנה העבודה ואופן כתיבתה, ובמקביל מלווה את הסטודנט בזיהוי תחומי עניין, גיבוש של נושא ושל שאלת המחקר, באיסוף של רקע תיאורטי רלוונטי ובנייה של כלי מחקר מתאימים.
המחקר הכולל איסוף הנתונים וניתוחם, מתבצע במהלך השנה, והממצאים והדיון בהם מסוכמים בעבודה, המוגשת בסוף השנה. ביצוע המחקר וכתיבת העבודה נלמדים במפגשים שבועיים קבוצתיים או פרטניים ומלווים באופן אישי על ידי המרצה ועוזרי ההוראה. במקביל, הקורס מתמקד בעבודה שיתופית של העמיתים בקבוצה, שמאפשרת משוב ותמיכה הדדית בתהליך.


משחק ככלי התערבות

ד"ר אורית גודקאר
2 ש"ש

בקורס
נלמד מספר גישות פסיכודינמיות מרכזיות באשר לפסיכותרפיה בילדים, ולמקומו של המשחק בתהליך הטיפולי עם ילדים. נעמוד על ההבדלים בין תיאורטיקנים שונים בגישתם לטיפול בילדים ובעיקר בתפיסתם את המשחק, ועל ההתפתחויות בשיטות הטיפול מראשית ימי הפסיכואנליזה ועד ימינו אנו.

ד"ר כנרת נוב 
1 ש"ש

הקורס יבקש להנחות את המטפלים לעתיד בתהליך הראשוני של קבלת פנייה, בחינת הקשר הורה-ילד, ואיסוף מידע על ההיסטוריה ההתפתחותית. נעסוק בשאלה כיצד יוצרי חוזה טיפולי עם ילדים והוריהם. הקורס ידגיש את חשיבות ביסוס הקשר מטפל-הורה, כמהווה את התשתית הראשונית לקשר הטיפולי עם ילדים, מעבר להיותו מקור מידע חשוב.
כן נעסוק באיסוף מידע באמצעות תצפיות לא מובנות או חצי מובנות במצבים שונים, בסביבתם הטבעית של הילדים, במשחק משותף הורה-ילד ובחדר הטיפול.

דר' מיכל קדרון 
2 ש"ש

ילדים משחקים במרחב שבין דמיון למציאות המאפשר לעולם נפשי שלם להיות מעובד בדרך חוויתית ולא מאיימת. המשחק מאפשר צוהר לעולמם של ילדים כאמצעי ריפוי לבניית קשר עמוק בין הילד/ה למטפל/ת.
בקורס נלמד על גישות וטכניקות שונות לטיפול במשחק בילדים ונתבונן בנעשה בחדר הטיפולים. כל זאת עם התבוננות פנימית המאפשרת פתוח מודעות, הבנת תהליכים אישיים, ופתוח מיומנויות לקשר בינאישי טיפולי.

דר' מיכל קדרון
1 ש"ש
 
מה מרפא ומפתח במשחק? מה הקשר בין החיבור שלי לילד הפנימי וליצירתיות לעבודתי כמטפלת במשחק? הקורס יציג את חשיבות המשחק להתפתחות ילדים ואת האופן בו ניתן להעזר במשחק וביצירה לקידום הביטוי וההתפתחות, ולחיזוק החוסן ומשאבי ההתמודדות עם אי ודאות ומשבר.
הקורס ידגיש חשיבות הפיתוח ה"עצמי היצירתי" של אנשי המקצוע ואת משמעותם לקידום ושיפור עבודתם עם הילדים וישלב תיאוריה ולמידה חוויתית ויכלול התנסויות במשחק ובמדיומים השונים של האמנויות – משחק, דרמה, תנועה, אמנות וסיפור. מתוך גישה הרואה קשר בין החיבור של המטפלת הרגשית במשחק למשחקיות וליצירתיות שבתוכה לבין איכות עבודתה.
הקורס יזמין את הסטודנטיות להתחבר לילד הפנימי וליצירתיות שלהן תוך התנסות במשחקי תפקידים בטיפול בילדים.

ד"ר סיגל אחיטוב/ ד"ר אורית גודקאר​

2 ש"ש

השיח ההדרכתי בתהליכי הנחיית הורים נמצא במוקד המפגש בין ההורה למנחה-ההורים וכולל ידע מקצועי ומיומנויות שיח שיש להבינן ולשכלל את ביצוען. במהלך הקורס ייבחנו מספר היבטים בהנחיית הורים, שישמשו בסיס לבחירת נושא למחקר. 
עבודת הגמר היישומית היא תהליך של חקר או פיתוח המתרחש בשדה. לעבודה יש עוגן תיאורטי-מחקרי וכן השלכות יישומיות לעבודתה של הסטודנטית. במהלך הקורס הסטודנטית תכתב הצעת מחקר, אותו תבצע במהלך שנת הלימודים ותכתב בעקבותיו עבודת גמר בעלת עוגנים תיאורטיים מחקריים ויישומיים.
הקורס יקנה כלים בהבנת תהליך המחקר, מבנה העבודה ואופן כתיבתה, ובמקביל ילווה את הסטודנטית בזיהוי תחומי עניין, גיבוש נושא ושאלת המחקר, באיסוף רקע תיאורטי רלבנטי ובניה של כלי מחקר מתאימים. 
המחקר עצמו יתבצע במהלך השנה, והממצאים והדיון בהם יסוכמו בעבודה, שתוגש בסוף השנה. התהליך יכלול מפגשים שבועיים קבוצתיים או פרטניים וליווי אישי על ידי המרצה ועוזרי ההוראה. אחת ממתודות ההוראה בקורס תתבסס על עבודה שיתופית של העמיתות בקבוצה, על מנת לאפשר משוב ותמיכה הדדית בתהליך. 

לימודים משותפים

ד"ר אורית גודקאר/ד"ר צמרת ריקון
1 ש"ש

קורס זה יחשוף את הלומדים להגדרות עדכניות בנושא התפקיד ההורי וראייתו כשלב התפתחותי במעגל החיים תוך הבנת משמעות התפקיד ההורי ומורכבותו. הקורס יציג את ראיית ההורים כנציגי תרבות וחברה הלוקחים על עצמם תפקידים שונים ומתנהלים בסגנונות הורות שונים ותוך כך ממלאים תפקיד מרכזי ביצירת סביבה מקדמת התפתחות לילדם.
במסגרת הקורס נבחן את הקשר בין הסביבה הביתית לבין המסגרת החינוכית ותרומתו של קשר זה להתפתחות הילד.

נושאי הלימוד בקורס:

  • הורים כנציגי התרבות והחברה: הורות מהי? הגדרות, משמעויות, הקשרים סגנונות ותפקידים (אב, אם)
  • הורות כשלב התפתחותי במעגל החיים - לידתו של ילד = לידתו של הורה, העברה בין דורית, ההורה שלי וההורה שבי, תהליכי פיצוי
  • הורות מיטבית - הורות טובה דיה, תובנה הורית ותפקוד רפלקטיבי
  • שינויים חברתיים והשפעתם על קשרי משפחה - מסגרות חינוכיות
  • מודלים ומוקדים (בית ומסגרת חינוכית) למעורבות הורים
  • שיתוף פעולה! - קווים מנחים ליצירת יחסי אמון ושותפות בין המשפחה למערכת החינוכית
  • השפעות איכות הטיפול ההורי על תפקוד הילד במסגרות השונות.

ד"ר דינה כהן, ד"ר נורית גור-יעיש, ד"ר שירלי שויער
2 ש"ש

מטרות הסמינריון הן הכרת תיאורית מרכזיות בפסיכולוגיה התפתחותית, גזירת שאלת מחקר מתוך ידע תיאורטי זה, התנסות בעבודת מחקר ובכתיבת דו"ח מחקרי.
נושאי הסמינריון כוללים את הגישה המערכתית להתפתחות האדם, מערכות יחסים ראשוניות (ילד-הורים), מזג וויסות ודפוסי שינה. במסגרת הסמינריון ידונו הקשרים הדינמיים וההדדיים בין מאפייני הילד, הוריו וההקשרים הסביבתיים בהם הוא גדל. הסטודנטים יתנסו בביצוע של מחקר על כל שלביו: החל מהעמקה בהיבטים התיאורטיים של נושאי המחקר בהם יבחרו לעסוק, דרך גיבוש מערך מחקר מתאים, ביצועו, ניתוח הנתונים, תיאור התוצאות ודיון בתרומה הייחודית של המחקר. בתום התהליך הסטודנטים יתנסו בהצגת המחקר אותו ביצעו בפני חבריהם.

פרופ' מילה שוורץ
2 ש"ש

מדינת ישראל ייחודית בכך שהיא מהווה ארץ עלייה מאז הקמתה, דבר שהעמיד את נושא שימור שפת האם של בני המשפחה בכלל והילדים בפרט במוקד של עניין רב בקרב אנשי חינוך. בשנים האחרונות, מאז העלייה הגדולה מברית-המועצות, התגבשה מדיניות חדשה שתומכת בשימור מרכיבי תרבות המוצא של עולים ובמיוחד שימור שפת-האם. חשוב להדגיש שילדי עולים מהווים אוכלוסייה ניכרת בגני ילדים בישראל. כך, בשנת 2014 חיו בישראל כ-89,000 ילדי עולים בגילאי 6-0. בקורס אני אתייחס לנושאים הבאים: ילדים רב-לשוניים בישראל, סוגיות בתכנון קוריקולרי בגנים שמשלבים ילדים רב לשוניים רב תרבותיים,  שלבים ברכישת עברית כשפה שנייה בגן בקרב ילדים עולים, אסטרטגיות להרחבת אוצר מילים של ילדים דו-לשוניים, אסטרטגיות חברתיות של ילדים דו-לשוניים בגן, ופיתוח מודעות לשפות של ילדי גן ולתרבותם.

ד"ר סמדר דולב
2.5 ש"ש
 
במהלך שש השנים הראשונות לחיים חלים תהליכים התפתחותיים משמעותיים בקרב הילדים. למאפייני ההתפתחות הרגשית, החברתית והקוגניטיבית של הילד יש השלכות רבות על השיקולים הפדגוגיים של אנשי מקצוע העוסקים בתחום של הגיל הרך. כמו כן, היבטים אלו מקבלים משמעותיות ייחודיות בתרבויות ובתתי-תרבויות שונות.
קורס זה יעסוק בסוגיות מרכזיות בתחומים של התפתחות, פדגוגיה ורב-תרבותיות בגיל הרך ובמפגש של שלשת התחומים הללו. במסגרת הקורס יוצג כל נושא על-ידי מנחת הקורס או מומחה בתחום ולאחר מכן יעובד על-ידי מנחה הקורס באמצעות דיונים של קבוצת הלימוד והצגה של מקרים.


ד"ר צמרת ריקון

1 ש"ש

במחקר ובהוראה האקדמיים נהוג באופן מסורתי להבחין בין 'מחקר כמותני' ל'מחקר איכותני'.
מקורותיה ההיסטוריים והפילוסופיים של ההבחנה נעוצים בויכוחים המדעיים הגדולים של המאה ה-19 באשר לשאלות כמו מהו מדע, ומהן השיטות המתאימות במחקר מדעי.
הקורס הנוכחי מבקש לשבור דיכוטומיה ממוסדת זו, וללמד באופן אינטגרטיבי ודיאלוגי את שתי המתודולוגיות. למידת שתי המתודולוגיות במשולב תסייע לבירור נקודות הדמיון והשוני שלהן, לבחינת המצבים והאופנים בהם ניתן להשתמש בהן במשולב, ולזיהוי המקומות בהם לא ניתן לעשות זאת. מטרת הקורס להקנות לסטודנט הבנה מעמיקה של יסודות החשיבה המחקרית, ידע מתודולוגי רחב, והכנה מיטבית לתכנון, ביצוע וניתוח עצמאי של מחקר אמפירי.

ד"ר סיגל אחיטוב
1 ש"ש

מהות הקורס היא היכרות עם עקרונות המחקר האיכותני, יסודותיו התיאורטיים ומהלכיו המרכזיים. במהלך הקורס נבחן את הגישות התיאורטיות המזינות זרמים שונים במחקר האיכותני, את הנחות המוצא שלהן ואת הפרספקטיבה שלהן להבנת המציאות. לצד העמקת היסוד התיאורטי, הקורס יתמקד בלימוד כלים לביצוע מחקר איכותני עם דגש על הגיל הרך ובדילמות שונות העולות במהלך יישומו.
נתנסה בעיצוב שאלות המחקר, בדרכי איסוף הנתונים (תצפיות, ראיונות, מסמכים, קבוצות מיקוד) ובדרכים לניתוח ולפרשנות של הנתונים. ולבסוף, נתייחס לסוגיות של אמינות ולסוגיות של אתיקה במחקר.
הקורס ישלב שיעור פרונטאלי עם תרגול קבוצתי בהם תתבצע קריאת טקסטים מחקריים וניתוחם, תוך קריאה ביקורתית של טקסטים אלה. בנוסף, יתבצעו תרגולים ביתיים בכלי מחקר איכותניים: תצפיות וראיונות. תתבצע התנסות אישית בניסוח שאלת מחקר, שקלוט וניתוח הראיונות וניסוח הממצאים בזיקה למטלות האיכותניות של הסטודנטיות במהלך לימודיהן בחוג.

ד"ר עינת ליכטינגר
1 ש"ש  

ויסות עצמי (Self-regulation)הוא תהליך אקטיבי בו הילד מציב לעצמו מטרות ומנהל את הקוגניציה, הרגש וההתנהגות שלו בהתאם למטרות אלה ולמשוב שהוא מקבל מהסביבה. ילדים מפתחים מיומנויות מרכזיות של ויסות עצמי כבר בשנים הראשונות לחייהם, ולכן יש חשיבות רבה לכך שהמחנכים בגיל הרך יתמכו בפיתוח תהליכים אלה. המטרה של קידום יכולות של ויסות עצמי היא לאפשר לילדים ליזום תהליכים, לפעול באופן אוטונומי ומתוך בקרה, להיות מעורבים ומוטיבציוניים ו"להשמיע את קולם" בפעילות בגן. בקורס נכיר את המושג, את השלבים ההתפתחותיים שלו ואת הקשר למאפיינים נוספים של הילד. נעמוד על הביטויים של הוויסות העצמי בגן ונלמד דרכים לקידום תהליכי ויסות קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של ילדים. במסגרת הקורס הסטודנטים יבצעו תכנית התערבות קצרה לקידום הוויסות העצמי בשטח החינוכי שלהם.

ד"ר דינה כהן
1 ש"ש  

הערכה של הטיפול והעבודה החינוכית מחד, ושל התפתחות ילדים מאידך, הינה חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית בגיל הרך. לאינטראקציות בין הגננת והילד ובין הילדים בינם לבין עצמם יש השפעה על ההתפתחות בגיל הרך ועל כן יש חשיבות רבה להערכתן באופן המשקף את משמעותן. במקביל, חשוב גם להעריך היבטים מבניים של מסגרות חינוכיות לגיל הרך.
במהלך הקורס יוצגו כלים להערכה ומדידה של מערכות חינוכיות המיועדות לתינוקות, פעוטות וילדי גן (כגון, CLASS ITERS, ECERS). הסטודנטים יתרגלו טכניקות לאיסוף מידע על מנת לקבל תמונה מייצגת של המסגרות (כולל ביצוע תצפיות וראיונות), יתנסו בניתוחו ובהסקת מסקנות המהוות בסיס להתערבות ולשינוי.

ד"ר עינת ליכטינגר/ד"ר רחל רביד​
1 ש"ש  

מחקר פעולה בחינוך הוא מחקר הנעשה ע"י מחנכים הבוחנים תחומים רלבנטיים לעיסוקם במטרה ליצור שנוי ולשפר את העשייה שלהם. ביצוע של מחקרי פעולה בגיל הרך נועד לאפשר לצוות החינוכי להציף בעיות העולות בשטח ולמצוא דרכים להתמודד איתן, וכן לעורר סקרנות ורפלקטיביות מתוך שאיפה להביא להתפתחות מקצועית של הצוות ולקדם את הילדים. בקורס נבין את המהות של מחקר הפעולה, נלמד את עקרונותיו ואת המהלך המעגלי שלו, ונכיר סוגים שונים של מחקרי פעולה שנערכו בגיל הרך בשנים האחרונות. בהמשך, הסטודנטים יתנסו בבצוע של מחקר פעולה קצר בשטח החינוכי שלהם, תוך עבודת עמיתים עם אנשי הקבוצה ובליווי של המרצה.

ד"ר סמדר דולב 
1 ש"ש  

הקורס יציג סוגיות מרכזיות בהתפתחות הילד, תוך שימת דגש על תקופת הגיל הרך. במהלך הקורס נדון במודלים תיאורטיים שונים, במחקר אמפירי המציע תמיכה למודלים אלו, וברלוונטיות של הסוגיות לחינוך לגיל הרך.
במהלך הקורס נבין כיצד ילדים מרגישים, מתקשרים, לומדים וחושבים. יחד עם זאת המטרה המרכזית של הקורס אינה הצגת ידע התפתחותי בלבד, אלא חשיפת הלומדות למגוון דרכי חשיבה המבוססות על ידע התפתחותי, ועידוד חשיבה מורכבת ומעמיקה על התפתחותם של ילדים.

פרופ' משה יצחקי 
1 ש"ש  

כל חברה מושתתת, נוהגת ומחנכת על בסיס מודלים תרבותיים המשקפים את אופייה, מהותה, האתוס והמיתוס שלה, ערכיה וחוקיה. תפקיד הטקסים בחברות הוא לקיים הפסק בזמן, להתבונן, לייחד, להדגיש, לשמר, לחזק או לקדש ולחנך  להבדיל אותם משגרת החולין ולחנך על פיהן בבחינת והגדת לבנך ולבתך. עוד משמש הטקס וההתכוננות אליו כחלק ממנגנוני השינוי והשימור של תרבויות. 
טקסטים ספרותיים מהווים חלון ומראה להתבוננות במודלים אלה. כדי להתבונן בכל האמור לעיל יש לקרוא את הטקסטים הנכתבים בשפה הקולקטיבית המשותפת של אותה תרבות בקריאה חתרנית ומדרשית, כאשר הרובד הקונוטטיבי משמש כלי מרכזי בה. פריזמת עיון זו בטקסטים, מאפשרת לראות את הכוחות, הדינאמיקה והמגמות המובלעים בטקסט כמו גם את הפוטנציאל של הטקסט להזמין את קוראיו להגיב לאתגר שמציב הטקסט, אם על ידי שימור וחיזוק האמונות, המנהגים וההלכות בחברות שמרניות ואם על ידי הזמנה לפרק את המודל התרבותי, להתבונן במרכז הערכים שלו ומשם לבנות מחדש את המודל.
כשנשאל הסופר הרוסי המפורסם גורקי, כיצד ראוי לכתוב ספרות ילדים: "כמו למבוגרים", ענה, "אבל יותר טוב".  ספרות ילדים הנכתבת "כמו למבוגרים" טומנת בחובה כמה רבדים ואפשרויות קריאה ופרשנות, ביניהם אפשרות של הקריאה החתרנית, אותה טומנים סופרי הילדים. מתחת לקליפתו החיצונית לכאורה של הסיפור הפונה אל חשיבתם המיתית ואל דמיונם היוצר, טומנת שפת הטקסט מגמות והשקפות פוליטיות, חיזוק או ערעור של מודלים וטקסים, חיזוק או ערעור של אמונות וערכים. הקורס יציע ללומדיו מסע בזמן תוך התבוננות בטקסים ובטקסטים מכוננים ובטקסטים עכשוויים ומתוכם לבחון מחדש את הטקסים והטקסטים הנלמדים בגיל הרך.
​​​

Footer Mobile