קבוצות מחקר

קבוצת מחקר היא התלכדות של חוקרי המכללה במטרה לקדם מחקר ופרסום בנושא עניין משותף. הקבוצה פועלת במסגרת הרשות למחקר ולהערכה. 
קבוצת מחקר יכולה לכלול גם חוקרים ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים בארץ או בחו''ל. 
עם זאת 2/3 מחברי הקבוצה אמורים להיות חברי הסגל של המכללה. 

יעדים של חברי קבוצות מחקר הן

 • טיפוח שיח עמיתים המכוון להחלפת מידע על חידושים מחקרים והפצה של מידע במכללה 
 • פיתוח יוזמות ושיתופי פעולה במחקר 
 • קיום לפחות שני מפגשי שיח מחקרי של חברי הקבוצה במהלך שנה אקדמית. 
 • השתתפות פעילה בפעילות רשות למחקר ולהערכה, בכנס אורנים ובכנסים ארציים ובין-לאומיים 
 • שאיפה לפרסומים משותפים בכתבי עת בין-לאומיים ולעריכת קובץ או ספר במשותף 
 • טיפוח כשירויות מחקריות של סטודנטים במכללה ומעורבות בהנחית עבודות גמר ותזות 


רכז.ת הקבוצה: פעילות הקבוצה תונהג על ידי רכז.ת הקבוצה שיהיה אחראי על פעילות הקבוצה על פי נוהליים הנ''ל ובתאום עם רשות למחקר ולהערכה. 
משך פעילות הקבוצה: לפחות שנתיים אקדמיות.  
סיום פעילות הקבוצה: במידה והקבוצה הגשימה את מטרותיה והתקבלה החלטה משותפת לסיים את פעילות הקבוצה, על רכז.ת הקבוצה להודיע לרשות למחקר בכתב ולהגיש דוח סיכום פעילות.

ניצול תקציב קבוצות מחקר (הוצאות): 
 • תקציב תקף לשנה אקדמית אחת (הסכום מתאפס בתום השנה ולא נצבר משנה לשנה). 
 • יאושרו הוצאות הקשורות בעבודה קבוצתית ולא להוצאות מחקר אישיות כגון: כנסים, ימי עיון, כיבוד, עריכה לשונית, תרגום, עוזרי מחקר. 
(יש להגיש לרשות המחקר קבלות לטיפול בהחזר + טופס בקשה המפרט באיזה אופן ההוצאה משרתת את הקבוצה).
 • לא ניתן לרכוש ציוד קבוע. 
 • רק במקרים יוצאי דופן תאושר רכישה של תכנה או ציוד ספציפי נחוץ לכלל הקבוצה (במידה ולא יינתן פתרון במערכות מידע).

אופן הגשת הבקשות
 • לקראת סוף השנה האקדמית רכז.ת הקבוצה יתבקש להגיש דוח פעילות מסכם + תכנון לשנה הבאה. 

לתשומת לבכם/ן, הנכם/ן מתבקשים/ות:
 • להציג את המחקר/פרויקט בכנס השנתי 'מחקר, עיון ויצירה באורנים', הנערך מדי שנה מטעם הרשות למחקר ולהערכה.
 • בעת הצגת העבודה, או חלקים ממנה, יש לציין בה את שם 'אורנים'. 


מחקר בתחום הוראת שפות
The Multilingualism and Multiculturalism Research Group

ראשת הקבוצה
: ד"ר סוזן יופה​
לחצו למידע נוסף אודות המחקר  ​​

למידה לאורך החיים
Lifelong Learning

ראשת הקבוצה
: ד"ר שרה פאר​
לחצו למידע נוסף אודות המחקר  ​​

הגיל הרך
Early Childhood Education

ראשי הקבוצה
ד"ר אורית דרור-לוי, ד"ר סיגל אחיטוב
לחצו למידע נוסף אודות המחקר  ​​​​​

שויון מגדרי
The Gender Equality Research Group

ראש הקבוצה
ד"ר עופר קצ'רגין ​
לחצו למידע נוסף אודות המחקר  ​​​

קבוצת המחקר SEL
SEL Research Group

ראש הקבוצה
ד"ר נעם לפידות לפלר​​
לחצו למידע נוסף אודות המחקר  ​​​​

חינוך יצירתי או יצירתיות חינוכית: תרומת כלים אומנותיים ויצירתיים לתהליכי חינוך והוראה
Creative education or educational creativity:
The contribution of artistic and creative tools to education and teaching processes

ראשת הקבוצה
ד"ר גלית זנה ​
לחצו למידע נוסף אודות המחקר  ​

מדעי המוח וחינוך: אקו-נוירוביולוגיה והתפתחות מוחית​
Educational Neuroscience (Eco-neurobiology) and brain development 


ראש הקבוצה
ד"ר ראיד מועלם​ ​
לחצו למידע נוסף אודות המחקר  ​​​​​

רכישת אוריינות שפה זרה באנגלית​
English Foreign Language Literacy Acquisition 


ראשת הקבוצה
ג'נינה קהן-הורביץ ​
לחצו למידע נוסף אודות המחקר  ​​​​

Footer Mobile