SharePoint
טלפונים שימושיים (לפי א"ב)

 

מרכז מידע והרשמה

1800-30-10-80

אגודת הסטודנטים

9838840 - 04

בטחון ובטיחות

9838716 - 04

דיקנאט הסטודנטים

04-9838759

הנהלת אורנים

9838801 - 04

כ"א בהוראה

9838810/895 - 04

מבקר אורנים

04-9838861

שכר לימוד

9838748/862/863 - 04

מדרשה

04-9838745

מזכירות החוג לביולוגיה

9838819 - 04

מזכירות החוג למתמטיקה, פיסיקה ומדעי המחשב

9838828 - 04

מזכירות הכשרת אקדמאים להוראה, הפקולטה לחינוך

9838841/936/940 - 04

מזכירות המכון לאמנות

9838750 - 04

מזכירות הפקולטה לחינוך

9838794/878/893/891/636 - 04

מזכירות הפקולטה ללימודים מתקדמים

04-9838774/770/889

מזכירות הפקולטה למדעי החברה והרוח

9838772/832/975 - 04

מזכירות התכנית להכשרת מורים לביה"ס העל-יסודי, הפקולטה לחינוך

9838823 - 04

מערך אקדמי

9838858 - 04

מינהל סטודנטים - היחידה ללימודי תעודה והתמחות

9838763/768 - 04

מינהל סטודנטים - תואר ראשון

9838935/773/788 - 04

מינהל סטודנטים - תואר שני, הפקולטה ללימודים מתקדמים

9838933/762 - 04

מכון שיכפול

9838747 - 04

מעונות

9838755 - 04

מרכז משק

04-9838808

מרכזייה + מודיעין

9838811 - 04

מרכז שירות לסטודנט04-9838777

משרד הרקטור

9838812 - 04

ספרייה

9838724 - 04

ספרייה - מחלקת השאלה

9838723 - 04

ספרייה - מחלקת יעץ, מחקר והדרכה

9838865 - 04

עבודות גמר – תואר שני, הפקולטה ללימודים מתקדמים

9838922 - 04

קופת אורנים

9838860 - 04

 שדמות

04-9838886

שיווק

9838888 - 04

מדור שכר עבודה

04-9838789

שער אורנים

04-9838722

תחזוקה

04-9838853

תמיכה - מחשוב

04-9838849

תמיכה - ספרייה

04-9838869

תמיכה - תפעול

04-9838805

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר