SharePoint
ההרשמה נסגרה!! - הקבלה לתכנית על בסיס מקום פנוי

 

ילדים ובני נוער רבים הנמצאים במצוקה ומתקשים להסתגל למערכת החינוך הרגילה, הם בעלי פוטנציאל תקין. עם זאת, הישגיהם הלימודיים דלים וחוויית כישלון מלווה אותם. תלמידים אלו מרבים להיעדר, חשים ניכור כלפי בית הספר ונמצאים בסכנת נשירה ממנו. תלמידים בהדרה, הם אותם תלמידים אשר לקידומם או להצלחתם ישנו ביטוי חלקי בלבד בהתארגנות ובהתכוונות החינוכית של המערכת כלפיהם. רווחת בני הנוער מושפעת באופן שוטף וישיר מהסובבים אותם במעגלי החיים: המשפחה, בית הספר ובני נוער עמיתים, ומחייבת בעת הצורך, התמודדות של כל המערכות הסובבות אותם.

תלמידים בהדרה פגיעים יותר למשמעויות האישיות והחברתיות של מצבי שוּליוּת (marginalization) לטווח הארוך, והם מזהים את הסביבה הבית ספרית כמי שאינה יוצרת עבורם סיכוי להצלחה כל שהיא. עשייה חינוכית מסוג אחר יכולה להיות מקור לשבירת מעגל הכישלון ותחושת הניכור.

את התלמידים בהדרה נמצא בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים כלומדים בכיתות רגילות, ובחטיבה העליונה יימצאו תלמידים אלו בדרך כלל בכיתות ובמסגרות ממודרות אליהן הופנו. מטרת התכנית היא להכשיר אנשי חינוך בעלי מודעות חברתית וערכית גבוהה ובעלי יכולת להתמודד באופן אפקטיבי עם ההדרה החברתית בחינוך.

תכנית הלימודים לתואר שני מתייחסת לאוכלוסייה המודרת על כל גווניה והשתייכויותיה התרבותיות, החברתיות והמגדריות. אנו נאפיין את הנוער בסיכון ובהדרה חברתית בעיקר על פי התנהגויות ותוצאות המפגש ביניהם לבין מערכת החינוך.

הידע הנרכש בתכנית מחייב בסיס מוצק של Practical-Pedagogical-Content-Knowledge, כאשר תחום התוכן החדש ממוקד בסוגיות הקשורות למאפיינים של תלמידים בהדרה, לתהליכי הדרה ולהתמודדות חינוכית אפקטיבית עם תהליכים אלו במסגרת בית הספר ומחוצה לו. לצד ידע מתקדם ואינטגרטיבי בחינוך ובהוראה, מקנה התכנית ידע בסוגיות מערכתיות, ומטפחת את היכולת ללמוד, לעבד וליישם ידע חדש זה בתוך המערכת.

הרחבת התפיסה של החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, מכוונת להרחבת תפקידם של המורה, המנהל, המדריך  וכל איש חינוך העוסק בעבודה עם תלמידים בהדרה כ- Case Manager. מומחה התכנית יהיה מודע ובקי בתחומים חברתיים, פסיכולוגיים וחינוכיים וידע כיצד לשמש דמות מקשרת, מתווכת ומשלבת בין גורמי ההתערבות והסמכות. חשיבות מרכזית בתוך כך תינתן להקניית ידע לבניית דרכי תקשורת עם ההורים על מנת שיהיו שותפים מלאים בתהליך השינוי; דיאלוג אשר בא על מנת להכיר וליצור קשרים אנושיים פשוטים ולבנות מערכת חינוכית המותאמת לצרכים של האחר. מתמחי התכנית יהיו שותפים בעיצוב המערכת הארגונית ממנה הם באים, לקליטת הדפוס החינוכי החדש.

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר