Contact Form

תואר ראשון

​החוג למתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב הנו חלק מהפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה, וממוקם בקמפוס מכללת אורנים ליד קריית-טבעון.
החוג מציע לימודים לתואר ראשון בהוראת מדעים (.B.A. ,B.Sc) במספר מסלולים.

כל התארים הם תארים של אוניברסיטת חיפה.

בכל המסלולים משולבים לימודים לתעודת הוראה של משרד החינוך.
​​משך הלימודים
משך הלימודים לקבלת תואר בוגר (B.A/B.Sc.) ותעודת הוראה הינו ארבע שנים. תואר זה מאפשר המשך ישיר ללימודי תואר שני או שלישי בכל אוניברסיטה.
לימודים לקראת קבלת תעודת הוראה יתקיימו ביחידה להכשרת מורים לביה"ס העל-יסודי החל משנת הלימודים הראשונה. משך הלימודים לקבלת תואר בוגר עם תעודת הוראה הינו ארבע שנים.

למסלול מתמטיקה-פיזיקה מתקבלים תלמידים אשר בנוסף לתנאים המפורטים לעיל נבחנו בבחינת הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יחידות וקבלו ציון 65 ומעלה. במקרים מיוחדים יתקבלו גם תלמידים אשר למדו מקצועות ראליים (כגון כימיה, חשמל, אלקטרוניקה), ברמה של 5 יחידות לפחות, בבתי ספר עיוניים או מקצועיים או הנדסיים, בהתאם לציונם במקצועות אלה ובהתאם לשיקולי החוג.

תנאי הקבלה והרשמה
לחצו לתנאי קבלה והרשמה


יצירת קשר
לקבלת פרטים נוספים או הבהרות ניתן לפנות למזכירות החוג: 
ראש החוג למתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב: פרופ' אופיר אלון
רכזת החוג למתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב: דורית ארד, טל' 9838828 - 04.​