היקף המשרה ושעות גיל

היקף המשרה המלאה לבעלי תואר שני ושלישי - 16 ש"ש. 

שעות גיל 
מגיל 50 יופחתו 2 ש"ש מהיקף המשרה המלאה. 
מגיל 55 יופחתו 4 ש"ש מהיקף המשרה המלאה. 
ההפחתה נעשית מתחילת שנת הלימודים כך: 
אם מלאו לעובד ההוראה 50 או 55 שנה עד ה- 31 בדצמבר של אותה שנה, יופחתו השעות מתחילת שנת הלימודים. 
אם מלאו לו 50 או 55 שנה לאחר ה- 1 בינואר, יהיה זכאי לשעות גיל רק בשנה שלאחר מכן. 
היקף המשרה המירבי המותר הוא 140%.

Footer Mobile