חופשה ללא שכר

  • מרצה קבוע שמשרתו צומצמה מסיבות שונות בהשוואה למשרתו בשנה קודמת, חייב לבקש אישור חופשה חלקית לשעות שצומצמו לאותה שנת לימודים.
  • מרצה קבוע שיפסיק עבודתו, מבלי לקבל אישור בכתב מראש לחופשה ללא שכר, יתחשב כמתפטר ויאבד את מרבית זכויותיו הסוציאליות.
  • מרצה קבוע שקיבל אישור מהנהלת קרן ההשתלמות לצאת לשנת שבתון, חייב אף הוא להגיש בקשה לחופשה ללא שכר.
  • המועד האחרון להגשת הבקשות לחופשה ללא שכר הוא 31 במרץ.
  • מרצה הנמצא בחופשה ללא שכר יודיע על רצונו לשוב לעבודה או להאריך את חופשתו עד 31 במרץ של אותה שנת חופשה. עובד הוראה אשר לא יודיע כנ"ל ייחשב כמתפטר ויאבד את זכויותיו.
  • ​בשנת השתלמות ניתן לעבוד בהיקפי משרה כמפורט להלן:
(1) שנת השתלמות מלאה – עד שליש משרה.
(2) מחצית שנת השתלמות – עד 2/3 משרה.

Footer Mobile