external studies Contact

התאמה לעבודה במערכת החינוך למטפלים ממקצועות הבריאות

ההרשמה לתכנית תתבצע בטופס המקוון של משרד החינוך:
פרטים והרשמה באתר משרד החינוך
 

רכזת התכנית
:  ד"ר יונת יבזורי
סמל התכנית: 10600
תכנית שנתית
150 שעות לימוד אקדמיות

טופס הפניה אל המכללה חתום על ידי מנהל/ת המתי"א או מנהל/ת בי"ס לחינוך מיוחד והמפקח/ת (ללא טופס זה לא ניתן לאשר את הקבלה לקורס):
טופס הפנייה למכללה- משרד החינוך (יש ללחוץ כאן​)
את הטופס יש לשלוח סרוק לדוא"ל: teuda@oranim.ac.il​

קהל היעד
עובדי הוראה ממקצועות הבריאות ומטפלים באמצעות אומנויות
 
תנאי הקבלה (יש לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן)
 • עובדים ממקצועות הבריאות אשר אושרה העסקתם על ידי האגף לחינוך מיוחד בתחומים הבאים בלבד:מקצועות הבריאות שנכללו בחוק מקצועות הבריאות (2008)  הפרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק , פיזיותרפיה וטיפול באמצעות אמנויות בתחומים: אמנות חזותית, תנועה, דרמה,מוזיקה, ביבליותרפיה ופסיכודרמה.
 • עובדי הוראה ממקצועות הבריאות העובדים במערכת החינוך במסגרות החינוך המיוחד ובמסגרות החינוך הרגיל,  שעבדו לפחות שנה אחת בטרם תחילת הקורס, ועובדים לפחות שליש משרה בעת  הלימודים בקורס, כולל עובדים בחט"ע.  בעת הלימודים על המטפל להיות מועסק במערכת החינוך בשנה שנייה בפועל לפחות.
 • עובדי הוראה ממקצועות הבריאות אשר סיימו את כל חובות לימודי ההכשרה שלהם במקצועם,  בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג , או באישור גף הערכת תארים לאלה שרכשו את השכלתם בחו"ל, וכן תעודת מקצוע ממשרד הבריאות לריפוי בעסוק, הפרעות בתקשורת ופיזיותרפיה.
 • עובדי הוראה שהינם מטפלים באמצעות אמנויות, אשר להם תואר ראשון ואישור סיום לימודי תעודה בטיפול באמנויות או תואר שני בטיפול באמנויות, ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג , או באישור גף הערכת תארים, לאלה שרכשו את השכלתם בחו"ל, ובתנאי שעומדים בדרישות המחוון לקליטת עובדים.
 • טופס הפניה אל המכללה חתום על ידי מנהל/ת המתי"א או מנהל/ת בי"ס לחינוך מיוחד והמפקח/ת (ללא טופס זה לא ניתן לאשר את הקבלה לקורס):
 • ​טופס הפנייה למכללה - משרד החינוך (יש להעתיק את הכתובת לגוגל):
 meyda.education.gov.il/files/coachadam/hafnaya.doc

היקף ומועד הלימודים
הקורס יחל ביום ג' 15.9.20, יסתיים בתחילת מאי 2021 ויערך בימי ראשון בין השעות 15.30 ל 19.30, למעט 4 ימי שלישי בתחילת שנת הלימודים שבהם יתקיים הקורס בימי שלישי באותן השעות (5 ש''ש).
 
נושאי הלימוד
 • הבסיס התחיקתי לעבודת מטפל במערכת החינוך.
 • תכניות לימודים ושיטות הוראה בחינוך המיוחד.
 • שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר, עבודה עם הורים וגורמי חוץ.
 • עיצוב סביבה לימודית טיפולית, בהתאמה למאפייני התלמידים.
 • פיתוח סביבה לימודית מתוקשבת, בניית אתר אישי מקצועי
 • אתיקה מקצועית
 • ​מודלים טיפוליים בסביבה חינוכית ועקרונות לעבודה קבוצתית.

שכר לימוד                 
325 ש''ח מסובסד לעו''ה בפועל בלבד

חובות
 • נוכחות מלאה 
 • הגשת שלוש עבודות ועמידה במבחן מסכם (ציון מעל 75)

גמול השתלמות לעו"ה
קורס ההתאמה להוראה יזכה את הלומדים בגמול ביניים (ולא בגמול ל"אופק חדש"),
זאת בעת מסירת תעודת סיום הקורס של המכללה, לאגף כ"א בהוראה ואישורה על ידם*.

תעודה                               
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל אישור על סיום לימודיהם בתכנית.
בסיום קורס ההתאמה, המטפל ייפנה אל משרד החינוך , לאגף בכיר לכא"ב גף דירוג והסמכה, יציג את האישור  ויבקש רישיון קבוע.

*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.
Footer Mobile