external studies Contact

הכשרת מנהלים לבתי-ספר

​​
כתבה מעיתון ארגון המורים "קשר עין", ינואר 2009​
 
רכזת התכנית:  ד"ר מירה המאירי
​סמל התכנית: 46100
תכנית שנתית
400 שעות לימוד אקדמיות
​ 
מטרת הלימודים
 • הכשרה מעשית ואפקטיבית של פרחי הניהול לתפקידם כמנהלי בתי ספר הממוקדים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה .
 • ​יצירת מחויבות בקרב פרחי הניהול לקבל על עצמם תפקיד של מנהל בית ספר.

קהל היעד
תנאי סף להגשת מועמדות לתכניות ההכשרה
לקראת שנת הלימודים התשע"ח יכולים להגיש מועמדותם מי שעומדים בתנאים האלה:
(הדרישות המלאות מפורסמות גם בחוזר מנכ"ל ב-1 בינואר 2013): 
עובדי הוראה קבועים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים (עד כיתה י"ב, כולל), בעלי ותק בהוראה בבתי ספר של 4 שנים לפחות ובעלי תואר אקדמי שני, תעודת הוראה ורישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה.
עובדי הוראה שאינם קבועים, בעלי תואר אקדמי שני, תעודת הוראה ורישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה, יוכלו להגיש מועמדותם, בתנאי שהם בעלי ותק בהוראה של חמש שנים לפחות, ובתנאי שהיו קבועים במערכת החינוך בעבר והפסיקו עבודתם לכל המאוחר בתום שנת הלימודים התשס"ח. בעת הגשת המועמדות לתכנית, על המועמדים ללמד בבית ספר יסודי או על-יסודי (עד כיתה י"ב,  כולל) בהיקף של שליש משרה לפחות, ולהתחייב להמשיך ללמד בהיקף של שליש משרה לפחות גם בעת הלימודים בתכנית ההכשרה.
עובדי הוראה בעלי תואר אקדמי שני, בעלי תעודת הוראה ורישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה, ובעלי ותק של שנתיים לפחות בהוראה בבית ספר יסודי או על-יסודי (עד כיתה י"ב, כולל), בתנאי שהם  בעלי ניסיון ניהולי  של ארבע שנים לפחות במערכת החינוך או מחוץ לה. בעת הגשת המועמדות לתכנית, על המועמדים ללמד בבית ספר יסודי או על-יסודי (עד כיתה י"ב,  כולל) בהיקף של שליש משרה לפחות, ולהתחייב להמשיך ללמד בהיקף של שליש משרה לפחות גם בעת הלימודים בתכנית ההכשרה.
 
הרשמה
ההרשמה הינה מקוונת ומתבצעת באמצעות אתר מכון "אבני ראשה" בלבד
בשנת הלימודים תשע"ח תופעל "התכנית החדשה והמעודכנת להכשרת מנהלים במוסדות האקדמיים" של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים.
תכנית ההכשרה תתקיים בפרק זמן של שנה אחת בלבד ובהיקף של 400 שעות.
הלימודים בשנה"ל תשע"ח יחלו לפני פתיחת שנה"ל, בחופשת הקיץ, בחודש יולי 2018   
ויסתיימו עד סוף חודש מאי 2019.

פרישת מסגרת ימי הלימוד במהלך שנת הלימודים
חודשים יולי אוגוסט (במהלך חופשת הקיץ של בתי הספר):  יתקיימו 20-15 ימי לימוד, שיתפרשו  על 4-3 שבועות.
חודשים ספטמבר-מאי: יתקיימו כ- 30 ימי למידה בימי רביעי בין השעות 17:30-08:15, ובנוסף יתקיימו 10-8 ימי לימוד מרוכזים בחופשות הרשמיות של מערכת החינוך. 
 
​מסגרות למידה בתכנית ההכשרה
הלמידה תתבצע בשני אתרים: במוסד המכשיר ובבית הספר הקולט. 
תהליכי הלמידה יתקיימו בשני האתרים באופן שיפרו זה את זה ויעשירו את הידע היישומי של פרח הניהול. במוסד המכשיר יילמדו 250 שעות, ובבית הספר הקולט יילמדו 150 שעות התנסות מעשית. 

נושאי הלימוד
 • תכני לימוד בשיפור חינוך, הוראה ולמידה  - הוראה ולמידה אפקטיביות, אבחון פדגוגי, הערכה תצפית ומשוב למורים, ניהול פדגוגי מבוסס נתונים.
 • תכני לימוד בניהול צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי – עקרונות התפתחות מקצועית, מנהיגות מבוזרת, ניהול ידע, הובלת צוות.
 • תכני לימוד בעיצוב תמונת העתיד של בית הספר – חזון, יעדים, תכנית עבודה
 • ​תכני לימוד בניהול ארגון – ניהול זמן, ניהול שינוי, ניהול משאבים ותכניות
העצמה ופיתוח מנהיגות אישית

שכר לימוד                                                  
4,000 ₪ בשנה כולל דמי הרשמה 

חובות
 • נוכחות מלאה 
 • הגשת עבודות
 • ​גמול השתלמות לעו"ה
יש לפנות למחלקת השתלמויות באמצעות טופס בקשה אליו יצורף גיליון ציונים מפורט.
 
תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית 
הכשרת מנהלים לבתי ספר מטעם מכללת אורנים משרד החינוך ומכון "אבני ראשה".

הערות
 • פרטים לגבי תנאי הסף להגשת מועמדות ושלבי תהליך הרישום מופיע באתר מכון אבני ראשה.
 • ​תשובה סופית למועמדים על קבלתם/אי קבלתם לתכנית תינתן על ידי מכון  "אבני ראשה".
*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים​
Footer Mobile