טופס נייח

ניהול בחינוך הבלתי פורמלי

שם המרצה:  ד"ר הלל וורמן
היקף הקורס: 1 ש"ש
מועד הקורס: סמסטר ב' תשפ"ב - ימי ה' 17:30-19:00

מטרות הקורס
 • נבחן את ההיסטוריה, הנחות היסוד הפילוסופיות, העקרונות והתקוות שהופנו כלפי חינוך בלתי פורמאלי
 • נבחן את שני סוגי החינוך –הפורמלי והבלתי פורמלי  - כמשלימים זה את זה. או כניסוחו של דיואי "כבעיה המרכזית בפילוסופיה של החינוך כיום".
 • נבחן מאפיינים ואילוצים ביישום החינוך הבלתי פורמאלי הלכה למעשה בהקשרים שונים, בבית, בתנועת הנוער, ביישוב, בעולם ובמרחבים הבלתי פורמליים שבתוך בתי הספר הפורמליים.
 • נבחן כיצד ניהול החינוך הבלתי פורמלי עשוי לפרוץ דרכים חדשות בחינוך, ביישוב, בקהילה.

תוצרי למידה
בסוף הקורס הסטודנט:
 • יציין לפחות 4 הנחות יסוד שבבסיס החינוך הבלתי פורמלי המבחינות אותו מחינוך פורמלי.
 • יכיר מאפייני ניהול חינוך בלתי פורמלי הכרוכים בהתנהלות ספונטנית, אלתורית, סמטרית, מולודרית, רבת ממדית, דואלית, מורטורית השמה דגש על יחסים ראשוניים, חוויה רגשית הפגתית, התפתחות ערכית.
 • יצביע על הרגישות הפוליטית הייחודית לחינוך הבלתי פורמאלי, והמעקב אחריו על ידי הורים, שחקנים פוליטיים ובעלי אינטרסים.
 • נכיר בתלות החינוך הבלתי פורמלי בגרעין מחוייב של סגל חינוכי, מעבר למקצועיות דיסצפלינרית..
 • יציג את הפרדוקס על פיו ככל שמבצעים חינוך בלתי פורמאלי רב יותר כך עולים ההישגים הפורמליים של תלמידים בבתי ספר, במבחנים ובמעבר לקריירה יוקרתית.
 • יציג את השלכות המרכזיות של השתתפות "וולנטרית" של האוכלוסייה בתהליכים של חינוך בלתי פורמלית, וכיצד זה מהווה אתגר ניהולי מרכזי.
 • יציג משמעות ניהול של כוח אדם "לא יציב" המתחלף לעיתים קרובות, הצורך לשמור בתנאים אלה על "זיכרון ארגוני",  כוח אדם שהנו צעיר בגילו, בעל הכנסה נמוכה, ערכיות קולקטיבית, חסר זהות מקצועית קבועה (הינו בדרך "למקצוע אחר"), ועוד.

דרכי ההוראה
הקורס משלב הרצאות, דיון בקבוצות, ניתוחי אירוע.

דרישות הקורס
 • השתתפות פעילה במפגשים.
 • קריאת מאמר לקראת כל שיעור.
 • הגשת מטלת סיום.
 • הערה: בעקבות הנחיות משרד הבריאות, במידה ונדרש לכך השיעורים יועברו בשיטות שונות של למידה מרחוק ובעיקר דרך מפגשי זום ואתר הקורס. הנוכחות במקרה מחייבת מצלמות פתוחות.  

הערכה וקבלת ציון
עבודה (100% מציון הקורס).
היקף העבודה: עד 10 עמודים. פונט 12, רווח 1.5, יישור לשני הצדדים, לאחר הגהה לשונית.
מועד הגשה: 30 יום מהשיעור האחרון

העבודה תכלול שלושה חלקים:
א.    תיאור פרוייקט של חינוך "חברתי" או "בלתי פורמאלי".
עליכם לבחור פרוייקט כזה מתוך זירות החינוך המוכרות לכם בעבודתכם ולהציג את מטרותיו, משתתפיו וכל היבט אחר המציג את הפרוייקט כפי שהוא נתפס בעיני המעורבים בו . זוהי הקדמה בלבד לעבודה, והיא אינה תופסת יותר מעמוד אחד.  

ב.    ניתוח הפרויקט.  
עליכם לזהות בתוך הפרויקט שבחרתם מאפיינים/היבטים/מרכיבים שהנם סמויים מן העין ואשר ניתנים לזיהוי באמצעות תיאוריות של לפחות 5 הוגים בתחום החינוך החברתי והחינוך הבלתי פורמאלי הנלמדים במהלך הקורס. שימו לב כי זהו החלק הארי של העבודה, ובה תתבטא היכולת שלכם להבין וליישם את המורכבות של כל תיאוריה במקרה חדש שלא נלמד בכיתה. מומלץ לבחור את הפרוייקט שאתם בוחרים לנתח בשלבים הראשונים של הקורס, ולנצל את השיעורים השונים כדי לבצע בזמן אמת את הניתוח הדרוש. בחלק זה יהיה עליכם להסביר היטב את חמשת ההוגים שבחרתם תוך הסתמכות על ביבליוגרפיה, ולהציג את תפיסתם דרך חשיפת המאפיינים הסמויים של הפרוייקט החינוכי שלכם.  

ג.    הערכת הפרוייקט
בחלק זה של העבודה יהיה עליכם להביע את עמדתכם המנומקת לגבי איכות החינוכית של פרוייקט שבחרתם לנתח. הבעת עמדה היא פעולה קלה לביצוע, אך ניסוח הקריטריונים שלכם להערכה, ובמיוחד אם אלה קריטריונים מקוריים ומעמיקים – זו מלאכה קשה יותר, והיא אשר מהווה את המוקד של חלק זה.

Footer Mobile