SharePoint


א. מרצה רשאי לקבוע דרכי הערכה התואמות את תנאי הקורס ותפיסת עולמו, תוך הפעלת שיקול-דעת בכל מקרה ובעיה.

ב. הערכת הישגי הסטודנטים תיערך באמצעות בחינות, עבודות, תרגילים ומטלות שונות, על-פי שיקול דעתו של המרצה ובהתאם לאופי הקורס (למשל: שיעור פרונטלי/עיוני, עיוני ותרגיל, תרגיל, סדנה, מעבדה, סיור, אימוני הוראה, פרו-סמינריון, סמינריון).

ג. בתחילת השנה / הסמסטר יש להבהיר לסטודנטים, באמצעות סילבוס הקורס, מהן הדרישות / חובותיהם ומהן המטלות שעליהם לבצע במהלך הקורס ובסיומו. כמו כן יבהיר המרצה מראש את הקריטריונים שעל-פיהם יוערכו הסטודנטים בקורס ואת דרכי ההערכה: האם הערכה מסכמת בלבד (כגון בחינה או עבודה בתום הקורס), או גם הערכה מעצבת (מטלות במהלך הקורס), תוך זימון אפשרות לסטודנטים לשפר את איכות המטלה בעקבות הערות המרצה, כך שהציון הסופי ישוקלל תוך התחשבות גם במטלה המשופרת.
במקרים מסוימים ניתן לבנות את הקריטריונים להערכה בשיתוף עם הסטודנטים.
יש להקפיד על הלימה בין מטרות הקורס והנלמד בו, לבין המטלות הניתנות לסטודנטים והקריטריונים להערכתם.

ד. כל תרגיל מורחב בכתב וכל מטלה ועבודה (כמו סיכום פרק, סיכום נושא, מטלה אישית) יוגדרו ויוסברו לסטודנטים באמצעות תדריך מודפס, או באמצעות מערכת התקשוב. ההסבר יתייחס למטרת העבודה, לנושאים או ראשי פרקים מחייבים שיש לכלול בה, להיקף הנדרש, לאופן השימוש במקורות ביבליוגרפיים ולאופן רישומם, לשיקולים וקריטריונים להערכת העבודה, למועד הגשה אחרון ולאופן ההגשה (חובת הדפסה והנחיות אחרות).
יש להנחות את הסטודנטים לגבי המבנה האקדמי הנכון לעבודה עיונית מן הסוג הנדרש מהם, ולציין מה דינה של עבודה שאין בה טיפול נכון במקורות מידע.

ה. קריאת טקסטים מדעיים בעברית ובאנגלית היא חובה ויש להכלילה (באופן ישיר או עקיף) במסגרת הקריטריונים להערכה בכל קורס, כמרכיב יסודי בפיתוח אוריינות אקדמית ובהתפתחות הסטודנט כלומד עצמאי (פירוט בסעיף 9.3). לפיכך, טקסטים אלו ישולבו בסילבוס, בקריאת החובה ו/או הרשות.

ו. בסיום קורסים מבואיים (קורסי תשתית) יש לקיים בחינה. מומלץ לקיים בחינה גם בקורסים המוגדרים כשיעורים פרונטליים/עיוניים (מעבר למטלות נוספות במהלך הקורס).

ז. על הסטודנט להגיש עבודות שוטפות במועד שקבע המרצה. עבודה שהוגשה באיחור, ללא תיאום והסכמה מראש ובכתב עם המרצה, לא תוערך. פירוט על הערכת עבודות שהוגשו באיחור, בתיאום עם המרצה או הדיקן - בסעיף 9.5.2.

ח. מרצה שדורש או מאפשר לסטודנטים להגיש עבודה מתוקנת, יקבע מועד אחרון להגשת התיקון.
 
ט. מרצה רשאי לדרוש מטלה חוזרת, אם סטודנט לא עמד בדרישות ההגשה של מטלה כלשהי.

י. סטודנט שלא עמד בדרישות הקורס, ובכללן היעדרות משיעורים כנדרש ואי-הגשת עבודות במועדן, חייב לשוב וללמוד בשנית את הקורס. לפיכך, שבועיים לפני תום הסמסטר, על המרצה לעדכן את מינהל הסטודנטים לגבי סטודנטים הרשומים ברשימה השמית ושלא מילאו אחר חובות הקורס (נוכחות, הגשת מטלות). מינהל הסטודנטים יזין לסטודנטים אלו ציון 'נכשל'.


9.1 תנאי הסמכה להוראה ולקבלת תואר
בוגר אורנים יהא זכאי לתעודת הוראה ולתואר B.A./ B.Ed . לאחר שעמד בדרישות אלו:
א. השתתפות סדירה בלימודים, באימוני הוראה ובכל פעילויות המכללה שהן חובה (לרבות סיורים).

ב. ציון משוקלל 75 ומעלה בלימודי החינוך ותעודת ההוראה, וכן בתחום הדעת (חוג/תכנית) בו מבקש הסטודנט תעודת הוראה, וציון משוקלל 65 ומעלה בתחום הדעת שאינו נלמד לתעודת הוראה.

ג. בתכניות ההכשרה להוראה בפקולטה לחינוך: ציון 75 ומעלה בקורסי ההדרכה הפדגוגית, הדידקטיקה והתנסות מעשית (אימוני ההוראה).

ד.
עמידה בהצלחה בכל חובות הקורסים (ציון עובר 60 ומעלה).

ה. עמידה בהצלחה (ציון 70 ומעלה) בקורס כתיבה אקדמית (בשנה א').

ו. עמידה בהצלחה (ציון 70 ומעלה) בלימודי לשון (בשנה א' וב') לרבות הכתבה.

ז. עמידה בהצלחה בחובת הכתבה בתכניות ההכשרה לגיל הרך ,לבית הספר היסודי ולחינוך המיוחד.

ח. עמידה בהצלחה בקורס 'אנגלית כשפה זרה למתקדמים 2'.

ט. שליטה במיומנויות מחשב בסיסיות עד לרמת פטור (ציון 75 ומעלה) (בשנה א').

י. עמידה בהצלחה בקורס 'עזרה ראשונה': לא ניתן לקבל אישור לצורכי שכר על סיום שלוש שנות לימודים לתעודת הוראה ללא ציון 'עובר' בקורס עזרה ראשונה. סטודנט שאינו יכול ללמוד את הקורס במכללה נדרש לפנות ל"מרכז לרפואת חירום" או למד"א כדי ללמוד סדנת עזרה ראשונה בהיקף של 44 ש"ש. לא יתקבלו תעודות ממקורות אחרים.

יא. השתתפות בקורסים מקוונים של 'זהירות בדרכים', 'בטחון ובטיחות במוסדות חינוך'.

יב. השתתפות בפעילויות החינוכיות המחייבות (כגון: סמינר בלוחמי הגטאות ושבוע חינוך וחברה).

הערה: על מנת לזרז את הפקת אישור הזכאות לתואר, מומלץ שסטודנט שהשלים את לימודיו לקראת תואר ותעודת ההוראה ושכל ציוניו עודכנו בגיליון הציונים, יפנה אל המזכירה האקדמית בחוג/תכנית הרלוונטי/ת לו ויידע אותה על כך.


9.2 סולם הציונים במכללה
יש להקפיד על מתן ציונים המשקפים נאמנה את היכולות הריאליות של הסטודנט, כך שתתקבל תמונה אמתית ומהימנה על מצבו האקדמי-לימודי של הסטודנט, בזיקה למטרות הקורס.
הציונים בקורסי המכללה נעים בטווח של 0 עד 100.

להלן פירוט סולם הציונים:
59-0 - נכשל
64-60 - מספיק
74-65 - כמעט טוב
84-75 - טוב
94-85 - טוב מאד
100-95 - מצוין

9.2.1 ציון עובר
א. ציון סופי 'עובר' בקורסי המכללה הוא 60 ומעלה, למעט קורסים שלגביהם נאמר אחרת (מצוינים בהמשך ומפורטים בנספח 8 בתקנון הסטודנטים).

ב. ציון סופי 'עובר' בלשון עברית בכל הקורסים הוא 70. בקורסים הנלמדים במשך שנתיים (שנה ב' היא המשכה של שנה א') - בשנה א' ציון 'עובר' הוא 70, ובשנה ב' – 70 (פירוט בנספח 8).
מעבר לכך, תלמידי הקורסים 'לשון ואוריינות לגיל הרך' ו-'תקנים ונורמות בלשון' מחויבים בבחינה בעל-פה בלשון, בתום לימודי שנה ב', בציון 'עובר' 70.
 
ג. ציון עובר בלימודי חינוך ותעודת הוראה (הפקולטה לחינוך):
• התאמת הסטודנט למקצוע ההוראה והחינוך נבחנת בשני צמתי הערכה מרכזיים במהלך קליטתו והכשרתו, כפי שפורט בפרק יב'.
• בקורסים מלווי התנסות מעשית, בקורסי דידקטיקה ובהתנסות המעשית (אימוני הוראה) הנלמדים במסגרת לימודי תעודת הוראה, נדרש ציון עובר 70. אם סטודנט קיבל במקצועות אלו ציון 'נכשל' (הנמוך מציון 70), לא יוכל לעבור משנה אחת לשנייה (בלימודי תעודת ההוראה).
כמו כן, נדרש בלימודי החינוך ותעודת ההוראה ציון ממוצע משוקלל של 75 ומעלה.
 
ד. ציון עובר בקורסי החוגים השפתיים - לשון עברית, אנגלית וערבית (הפקולטה למדעי החברה והרוח): רשימת הקורסים והציונים העוברים הנדרשים בהם מפורטת בנספח 8 בתקנון הסטודנטים.


9.3 נוהל כישלון בקורס
א. סטודנט שנכשל בקורס כלשהו, יוכל לחזור על הקורס פעם אחת בלבד, ויחויב לסיימו בהצלחה, בציון 'עובר'.

אם נכשל בפעם השנייה
• בקורס בחירה – יידרש ללמוד קורס בחירה חלופי.
• בקורס חובה – יופסקו לימודיו באותו חוג / תכנית שבו הקורס הוא חובה, לרבות קורסי דידקטיקה ואימוני הוראה בלימודי תעודת הוראה.
   אם נכשל באימוני הוראה בגין אי-התאמה להוראה, יופסקו לימודיו במכללה.
   הפסקת הלימודים תהיה לאחר הכישלון השני, בכפוף לתקנון זה, גם ללא התראה קודמת לגבי הפסקת לימודיו.
 
ב. הגבלה זו אינה חלה על קורסי תשתית (מיומנויות מחשב, אנגלית כשפה זרה, לשון למסלולי הוראה, קורסי תשתית בלימודי תעודת הוראה) ועל הכתבה: סטודנט שנכשל בהם מחויב לחזור וללמדם ברצף סמסטרים, עד עמידה בהם בהצלחה (ציון עובר), בגין חשיבותם כתשתית לקורסים מתקדמים יותר בלימודי התואר ותעודת ההוראה.

 

9.4 נוהל בחינות
במונח 'בחינה' הכוונה לבחינה בכתב בקמפוס או בחינה באמצעים מתוקשבים.

9.4.1 זכאות להיבחן
זכאי להיבחן סטודנט אשר רשום בקורס במערכת הלימודים, בקבוצה הנבחנת, בסמסטר ובשנת הלימודים הנוכחית, מילא את כל החובות האקדמיות של הקורס והשלים כל חובותיו הכספיים במדור שכר לימוד.


9.4.2 מועדי הבחינה

1. כל בחינה תתקיים בשני מועדים מתואמים מראש: מועד א' ומועד ב'. מועדי הבחינות ייקבעו על ידי המערך האקדמי.

2. חובה לגשת בתום סמסטר א' למועד א' בקורסים המהווים קורסי-קדם לקורסים בסמסטר ב'. אם סטודנט נכשל במועד א' בקורס-קדם, תינתן לו אפשרות להתחיל לימודיו בקורס המתקדם בסמסטר ב', אולם אם נכשל במועד ב' ו/או במועד מיוחד, לא יוכל להמשיך לימודיו בקורס מתקדם זה.
3. ייתכן שיבוץ של יותר מבחינה אחת ביום וקיום של בחינות בימים עוקבים.
4. סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות באותו יום ייגש לאחת מהן במועד א' ולשנייה במועד ב' כמועד א'. על הסטודנט להקפיד על כך במיוחד במקרה שחלה חפיפה/התנגשות בין מועדי א' ו-ב' של שני קורסים שונים שהוא לומד, שהרי אם ייגש למועדי א' ו-ב' בקורס האחד, לא יהיה זכאי למועד מיוחד בקורס השני.
5. סטודנט הבוחר לוותר מרצונו על אחד המועדים, מוותר בכך על אפשרות לשיפור הציון.
6. סטודנט המעוניין להיבחן במועד ב' נדרש להירשם מראש לבחינה, באמצעות הפורטל האישי (גם במקרה בו מועד ב' הינו המועד הראשון של הבחינה עבורו).
7. קיום ארבע בחינות בשבוע אחד במועד א' - במקרה זה רשאי הסטודנט לבחור בחינה אחת בה לא ייבחן במועד א'. אין לבחור בחינה בעלת מבנה מיוחד, כגון בחינת מעבדה, בחינה בעל-פה וכד'. על הסטודנט להיבחן בבחינה הנבחרת הנ"ל במועד ב' המקורי של הבחינה. אם יזדקק למועד נוסף, יאושר לו להיבחן במועד מיוחד.

9.4.3 תכנון הבחינה
א. מרצה המעוניין לקיים בחינה, יזין בפורטל המרצה מטלת בחינה לקורסים שבהם ברצונו לבחון, על פי הנחיות המערך האקדמי.

לא ייקבעו מועדי בחינות למרצה שלא יזין מטלת בחינה, ויהיה עליו להעריך את הסטודנטים בדרכים חלופיות.

ב. בתום סמסטר א' יתקיימו בחינות בקורסים סמסטריאליים. בקורסים שנתיים יתקיימו בחינות-אמצע-שנה במקצועות: לשון, פסיכולוגיה, היסטוריה, מתמטיקה, טבע, אנגלית וערבית בלבד. בשאר הקורסים יש להימנע מבחינות-אמצע-שנה, בשל העומס הרב המוטל על הסטודנטים בתקופה זו. חריגה מהנחיה זו תהיה רק באישור הרקטור.

 

ג. אין לבחון בשיעור האחרון של הסמסטר, ואין לקבוע ישירות עם הסטודנטים מועדים לבחינות.

ד. בהפסקת הלימודים שבין שני הסמסטרים ייערכו הבחינות בתיאום עם פעילויות מכללתיות אחרות שיתקיימו על-פי החלטת הפקולטות / תכניות / חוגים.

ד. באחריות המרצה ליידע מראש את הסטודנטים אם ניתן להשתמש בחומר עזר או במכשור אלקטרוני (מחשבון, מילון וכד') במהלך הבחינה.


9.4.4 הכנת השאלון והעברתו
א. על המרצה לשלוח את שאלוני הבחינה עד שבועיים לפני מועד הבחינה, לכתובות:

תואר ראשון בפקולטות לחינוך ומדעי החברה והרוח ותואר שני לדוא"ל:  maya_k@oranim.ac.il

הפקולטה למדעי הטבע – ביולוגיה - לדוא"ל: hagit_h@oranim.ac.il

הפקולטה למדעי הטבע – מדעים מדויקים - לדוא"ל: dorit_a@oranim.ac.il

 

 

ב. לשאלוני הבחינה יש לצרף 'טופס מלווה שאלון בחינה' שיש להוריד מהאינטרנט. על המרצה לוודא כי התייחס לכל השאלות בטופס. מרצה המקיים מספר בחינות במספר קורסים ימלא טופס מלווה שאלון בחינה לכל בחינה בנפרד.

ג. העברת השאלונים והטפסים המלווים חיונית למניעת תקלות ביום הבחינה. 
יש לשלוח את ה- "טופס מלווה שאלון בחינה" אל מינהל הסטודנטים בכל מקרה, גם כשהבחינה מתקיימת על מחשבים ולא נשלח שאלון בחינה.
 
ד. רכז הבחינות - אחראי לשכפול הבחינות, גיוס משגיחים ושיבוצם, ניהול שוטף ותקין של הבחינות והחזרת מחברות הבחינה אל המרצה.

ה. החדר של רכז הבחינות ממוקם בבניין המנהלה (בצמוד למדרגות המובילות מהחניה אל מדור שכ"ל) ויהיה פתוח החל בשבוע שלפני תחילת מועדי א', מדי יום בין השעות 12:00-8:00. אם החדר נעול, ניתן לפנות אל מינהל הסטודנטים.


9.4.5 מהלך הבחינה
א. ניהול הבחינה בפועל נעשה על ידי משגיחים חיצוניים, המקבלים הנחיות ממינהל הסטודנטים.
 
ב. לא תתאפשר נוכחות של תינוק/ילד של הסטודנט במהלך הבחינה וכן של בע"ח.
 
ג. מומלץ לסטודנט להגיע לכיתה 10 דקות לפני תחילת הבחינה. מאחרים אינם מקבלים תוספת זמן לבחינה. סטודנט שיגיע באיחור של 20 דקות ומעלה מתחילת הבחינה לא יורשה להיכנס לכיתה ולהיבחן.

ד. הבחינה תיכתב על מחברות בחינה רשמיות של אורנים. על מחברת הבחינה לא ייכתב שם הנבחן, אלא מספר תעודת זהות בלבד.
 
ה. ויתור - לאחר מחצית השעה הראשונה לבחינה תינתן לנבחן אפשרות 'ויתור'. סטודנט שהחליט לוותר על כתיבת הבחינה, ימסור את טופס הבחינה ומחברת הבחינה למשגיח, יחתום ב'טופס מהלך בחינה' על 'ויתור' וייצא מהכיתה. ציונו של סטודנט 'מוותר' במועד א' יהיה 'לא השלים' עד לתום מועד הבחינות. סטודנט שחתם על 'ויתור' זכאי להיבחן במועד ב' שנקבע מראש, אך אינו זכאי לבחינה במועד מיוחד. ציונו של סטודנט 'מוותר' במועד ב' יישאר ללא שינוי, דהיינו יישמר ציונו ממועד א'.
 
ו. נוכחות בכיתת הבחינה לאחר מחצית השעה הראשונה תיחשב השתתפות מלאה בבחינה, גם אם הסטודנט יגיש מחברת ריקה, וציונו יהיה בהתאם. למוותרים לא תינתן אפשרות לצאת מהכיתה לפני תום מחצית השעה הראשונה.

ז. סטודנט שחתם על 'ויתור' במועד ב' (המהווה מועד א' מבחינתו), אינו זכאי לבחינה במועד מיוחד.

ח. המרצה חייב להגיע לכיתת הבחינה במועד א' ובמועד ב' לצורך מתן תשובות על שאלות - לפחות פעמיים: בראשית הבחינה ובאמצעה. על המרצה ליידע את המשגיח כיצד ניתן ליצור עמו קשר במהלך הבחינה, במקרה שיתעוררו בעיות מהותיות.
 
ט. במקרים שאין ביכולתו של מרצה להגיע לבחינה, עליו לדאוג לעמית שיחליף אותו בתפקיד זה כך שיינתן מענה לסטודנטים על שאלותיהם. במקרים אלו על המרצה למלא טופס הודעת מרצה על אי-הגעה לבחינה במועד ב'  המופיע באתר אורנים (לשונית סגל אקדמי).

י. הארכת זמן: למרצה אין אפשרות להאריך את משך הבחינה במהלכה. משך הזמן שנקבע מראש הוא המחייב, ועליו תינתן תוספת זמן רק לסטודנטים הזכאים לכך: 

1) בכפוף לאישור הארכת זמן ממרכז התמיכה 'קשת',
2) סטודנטית בהיריון (תוספת זמן של 25% בכפוף לאישור ממשרד דיקן הסטודנטים). 
3) בבחינות בעברית - תוספת זמן של 25% בשנת הלימודים הראשונה, לסטודנט ששפת אמו אינה עברית (שלא למד בתיכון דובר עברית ולא נבחן בבחינת בגרות בעברית, או סטודנט אקדמאי שלא למד במוסד אקדמי דובר עברית).


יא. איסוף המחברות: באחריות המרצה לתאם עם המשגיח אם בתום הבחינה הוא אוסף את המחברות מהכיתה, או שיש להעבירן לרכז הבחינות. בחינות שיועברו לרכז ייאספו על ידי המרצה יום לאחר מועד הבחינה, לכל המאוחר.

יב. מקרים חריגים שבהם מרצה מאחר לבחינה, אינו מגיע כלל או אינו מעביר בחינות במועד, יישקלו לגופם וייעשה כל מאמץ כדי למנוע פגיעה בסטודנטים שהגיעו להיבחן.


9.4.6 בחינת בית
א. מרצה רשאי לקבוע שהבחינה בקורס תתקיים במתכונת של בחינת בית (בחינה מקוונת, מעין "עבודת בית" לזמן מוגדר).
 
ב. בחינת בית, בדומה לבחינה בקמפוס, מיועדת להעריך את הידע, המיומנויות והכישורים של הסטודנט בלבד, ללא סיוע של גורמים חיצוניים לכתיבתה.

ג. הסתייעות בגורם חיצוני דינה כדין העתקה במבחן (תהיה כרוכה בהעלאה לוועדת משמעת על כך).

ד. לבחינת בית ייקבעו מועד א' ומועד ב'.
 
ה. המרצה ישלח את הבחינה לסטודנטים באמצעות הפורטל (Moodle) ויודיע להם מהו המועד האחרון להחזרת הבחינה ובאיזה אופן תוחזר אליו (באמצעות המייל או החזרה למשרדי מינהל הסטודנטים).

 

ו. יש להחזיר את בחינת הבית בלוויית "טופס הצהרה אישי", שבו הסטודנט חותם שכתב את הבחינה בעצמו ושפעל על פי כללי יושרה אקדמית. את הטופס ניתן להוריד בלשונית "סטודנטים" באתר אורנים.


ז. בחינה שהסטודנט לא החזיר במועד לא תוערך, ודינה יהא כדין בחינה שהתקיימה בקמפוס אורנים ושאליה לא התייצב הסטודנט.


9.4.7 שמירה על טוהר בחינה וטיפול בחשד לפגיעה בו
א. פגיעה בטוהר בחינה היא הפרה של אחד או יותר מכללי נוהל הבחינות, ובפרט: תקשורת / שיחה בין נבחנים במהלך הבחינה, העתקה, העברת חומר עזר או פתק, שימוש בחומר עזר אסור או במכשור אלקטרוני שלא הותר במפורש.

ב. סטודנט שייתפס משוחח / מעתיק / מעביר חומר עזר או פתק / משתמש באמצעי אלקטרוני שלא הותר מראש - בחינתו תיפסל, לא יהיה זכאי למועד בחינה נוסף ועניינו יוגש לוועדת המשמעת ואתיקה.

ג. נבחן שנפסל להמשך כתיבת הבחינה על ידי המשגיחים, ימסור להם את השאלון ומחברת הבחינה ויעזוב את כיתת הבחינה. שמו של הנפסל יועבר לרכז הבחינות ותוגש בגינו תלונה לוועדת המשמעת ואתיקה, להמשך טיפול משמעתי.

ד. אם במהלך הבחינה או בעת הערכתה עולה חשד לפגיעה בטוהר בחינה, יועלה החשד על הכתב באופן מנומק, והמרצה יעביר את הנושא לטיפולה של ועדת המשמעת ואתיקה, בצירוף שאלון הבחינה ומחברת הנבחן. מזכירות ועדת המשמעת ואתיקה תודיע בכתב לנבחן על החשד ותאפשר לו להגיב. הנבחן לא יוכל לגשת למועד בחינה נוסף עד תום בירור עניינו.


9.4.8 הערכת הבחינות והעברת הציונים
א. יש להעריך את הבחינות במועד א' ובמועד ב' ולהזין ציונים למערכת הממוחשבת בתוך 10 ימים ממועד הבחינה, ושלושה שבועות ממועד הבחינה שנערכה במועד מיוחד. על המרצה להקליד את הציונים בעצמו בתוך מסגרת הזמן הנ"ל.

 

9.4.9 נוהל עיון בבחינה וערעור על ציון בחינה
א. זכות העיון במחברת הבחינה - סטודנט המעוניין לעיין במחברת הבחינה שלו, רשאי לעשות זאת בתוך 10 ימים מיום פרסום ציון הבחינה. עליו למלא טופס "בקשה לסריקת בחינה" הנמצא באתר, לשלם 5 ש"ח בקופת אורנים ולהגיש את הבקשה למינהל הסטודנטים לשם קבלת תצלום של הבחינה. מינהל הסטודנטים יסרוק את מחברת הבחינה וישלח את התצלום לסטודנט באמצעות המערכת הממוחשבת. לפני ביצוע התשלום יש לוודא כי המרצה אכן מסר את הבחינה למינהל סטודנטים.

ב. לא ניתן לקבל תצלום של בחינות רבות ברירה ('אמריקאיות'), שאלונים ומספר בחינות מיוחדות. במקרים אלו תינתן לסטודנט אפשרות לעיין בבחינה, בנוכחות המרצה (על המרצה לתאם את המהלך עם הסטודנט).

ג. מרצה יבחר אם למסור את מחברות הבחינה המוערכות למינהל הסטודנטים, לשם שמירה עליהן למשך 6 השבועות הנדרשים. מרצה הבוחר בכך, יעשה זאת תוך 3 ימים ממועד פרסום הציונים.
מרצה שבחר שלא למסור את המחברות המוערכות למינהל הסטודנטים, יפיץ הודעה בקרב הסטודנטים, באמצעות המערכת המתוקשבת, על כוונתו להשאיר את המחברות ברשותו, ועל מועד שעת קבלה לעיון בבחינות. 

ד. המרצה יקבע את שעת הקבלה לפחות שלושה ימים בטרם יתקיים מועד ב'.

ה. סטודנט המעוניין להיפגש עם המרצה בשעת הקבלה ייצור עימו קשר לתיאום מראש. אם אף לא סטודנט אחד הודיע מראש על הגעתו, לא תתקיים שעת הקבלה.
 
ו. סטודנט שלא יוכל להגיע לשעת הקבלה ימסור ייפוי כוח בכתב למי שמוסמך לקחת בשמו את תצלום הבחינה, ויתאם זאת מראש עם המרצה. 

ערעור על ציון בחינה: סטודנט, שעיין בבחינה ומעוניין לערער על הציון, רשאי לעשות זאת על גבי 'טופס ערעור על ציון בחינה' אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של אורנים. על הערעור להיות מנומק, ויש לצרפו לתצלום הבחינה. את הערעור יש להגיש למינהל הסטודנטים.

ו. ניתן להגיש את הערעור לא יאוחר מ- 10 ימים מיום קבלת תצלום הבחינה. מינהל הסטודנטים יעביר את הערעור למרצה שיתבקש להתייחס אליו בתוך שבועיים מיום קבלתו.

ז. תוצאת הערעור יכולה להיות אי-שינוי בציון הקודם והשארתו על כנו, או שינויו לשני הכיוונים. הסטודנט המערער יקבל מהמרצה סיכום בכתב, על גבי טופס הערעור, אשר יישמר בתיקו האישי של הסטודנט.

ח. אם לא תינתן תשובה על הערעור עד למועד ב', והסטודנט ניגש למועד ב', ייחשב לזכותו הציון הגבוה מבין השניים.

ט. על הסטודנט להביא בחשבון את כל ההשלכות האפשריות של הערעור. המתנה לתוצאת ערעור לא תוכל לשמש עילה לבקשת בחינה במועד מיוחד.
 
י. אין צורך לשמור בחינות שלא נדרשו או שלא הוגש ערעור בגינן מעבר ל- 6 שבועות.


9.4.10 בחינה במועד ב'
א. בחינה במועד ב' מיועדת לסטודנטים שלא ניגשו לבחינה במועד א' או לסטודנטים המעוניינים לשפר את ציונם. הציון הקובע הוא הציון בבחינה האחרונה.
 
ב. סטודנטים האמורים לגשת למועד ב' שיתקיים בזמן שיעור בסמסטר ב', ייאלצו להיעדר מהשיעור (ייחשב במכסת 20% ההיעדרות המותרת).

ג. בקורסים שבהם הציון מורכב מבחינה וכן ממטלות נוספות, נוהל הבחינות חל על מרכיב הבחינה בלבד. לשיקולו של סטודנט אם לגשת למועד ב' של הבחינה, גם אם לא פורסם עדין הציון הסופי של הקורס. 

ד. באחריות המרצה להתעדכן על מספר הנבחנים ומיקום הבחינה, באמצעות המערכת הממוחשבת, יומיים לפני מועדה. אם מספר הנבחנים הוא אפס ולא הוזן חדר – לא תתקיים בחינה במועד ב'.

ה. הרשמה מאוחרת לבחינה במועד ב' תתאפשר עד יום לפני הבחינה בשעה 13:30, במידה שנרשמו סטודנטים למועד ב' והבחינה מתקיימת.

ו. אין לאשר לסטודנט להיבחן במועד ב' אם שמו אינו מופיע ברשימות של המשגיחים.

ז. המרצה חייב להגיע לכיתת הבחינה לצורך מתן תשובות על שאלות - לפחות פעמיים: בראשית הבחינה ובאמצעה. על המרצה ליידע את המשגיח כיצד ניתן ליצור עמו קשר במהלך הבחינה, במקרה שיתעוררו בעיות מהותיות.

ח. במקרים שאין ביכולתו של מרצה להגיע לבחינה, עליו לדאוג לעמית שיחליף אותו בתפקיד זה כך שיינתן מענה לסטודנטים על שאלותיהם. במקרים אלו על המרצה למלא טופס הודעת מרצה על אי-הגעה לבחינה במועד ב' המופיע באתר אורנים (לשונית "סגל אקדמי", טפסים).

ט. הארכת זמן: למרצה אין אפשרות להאריך את משך הבחינה במהלכה. משך הזמן שנקבע מראש הוא המחייב, ועליו תינתן תוספת זמן רק לסטודנט שברשותו אישור להארכת זמן ממרכז התמיכה 'קשת'.


9.4.11 בחינה במועד מיוחד
א. אין לתאם מועדי בחינה מיוחדים עם הסטודנטים. קביעת מועדים מיוחדים תיעשה אך ורק באמצעות מינהל הסטודנטים.

ב. בחינה במועד מיוחד תאושר במקרים של היעדרות ממועד אחד או יותר ממועדי הבחינה הקודמים בגין הסיבות האפשריות שלהלן:
1. אבל בגין פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/ות, בן/ת, בן/ת זוג) (שבעה ימים).

2. אשפוז (יש לצרף אישור רשמי מבית החולים, ובו תאריכי אשפוז) או מחלה ממושכת (מעל 5 ימים, יש לצרף אישור רופא).

3. מילואים (יש לצרף אישור על שירות מילואים פעיל - תצלום הספח המיועד לביטוח לאומי) – כמפורט בנספח 11.

4. לידה (סטודנטית - 10 שבועות מיום הלידה, בן הזוג - 3 שבועות. יש להציג אישור משרד הפנים) ואירוע מזכה אחר, כמפורט בנספח 10.
 
5. נישואין (שבוע ימים, יש להציג אישור רשמי)

6. קיום שתי בחינות באותו יום - במועד א' ו/או ב'. במקרה זה חייב הסטודנט לגשת לבחינה אחת, על-פי בחירתו - במועד א', ולבחינה האחרת במועד ב' (יש להציג אישור מהמשגיח על השתתפות בבחינה שנבחרה).

7. אחד המועדים חופף למועד ביצוע חובה לימודית (כגון סיור לימודי) מטעם אורנים שעל הסטודנט להשתתף בה (יש להציג אישור השתתפות מהמרצה).

8. קיום ארבע בחינות בשבוע אחד (7 ימים) במועד א', לא כולל הכתבה - במקרה זה רשאי הסטודנט לבחור בחינה אחת בה לא ייבחן במועד א'. אין לבחור בחינה בעלת מבנה מיוחד, כגון בחינת מעבדה, בחינה בעל-פה וכד'. על הסטודנט להיבחן בבחינה הנבחרת הנ"ל במועד ב' המקורי של הבחינה. אם יזדקק למועד נוסף, יאושר לו להיבחן במועד מיוחד.

9. חג דתי אשר חל במועד הבחינה. 

10. החלטה של דיקן פקולטה.


9.5 נוהל עבודות
א. במשך כל שנות הלימודים יגיש הסטודנט מטלות/תרגילים בכתב, עבודות מתקדמות ועבודות סמינריוניות על פי דרישות המרצה ו/או הפירוט בסילבוס הקורס.
 
ב. ניתן להגיש מטלות, עבודות סמינריון ועבודות מתקדמות ומסכמות בפורמט אלקטרוני (עדיף, בהיותנו קמפוס ירוק) או מודפס (במקום או במקביל לעותק האלקטרוני, עדיף דו-צדדי). זאת על-פי שיקול המרצה והנחיותיו בנוגע לפורמט, מועד ההגשה ומקום המסירה. אם העבודה המסכמת מודפסת, יש להגישה בחדר עבודות בספרייה, כמפורט בסעיף 9.6, וכן בנוהל בנספח 16).

ג. יש להגיש כל עבודה מסכמת בלוויית "טופס הצהרה אישי", שבו הסטודנט חותם שהכין את העבודה בעצמו ושפעל על פי כללי יושרה אקדמית. את הטופס ניתן להוריד בלשונית "סטודנטים" באתר אורנים.
 
ד. אין לקבל עבודה מסכמת שאינה מלווה בטופס הצהרה חתום. אם העבודה מוגשת כעותק אלקטרוני באמצעות האינטרנט, יש ללוותה בטופס הצהרה סרוק.
 
ה. אין לקבל עבודות שאינן כתובות על-פי כללי כתיבה אקדמית (ראה נוהל כתיבת עבודה סמינריונית, נספח 2).

ו. במקרה שיעלה הצורך בייעוץ ובסיוע בכתיבת עבודות, יש להפנות את הסטודנט להיוועצות בשירותי מרכז 'מעיין' לייעוץ ולהנחיה (פירוט בפרק 5.2).

ז. על הסטודנט לשמור ברשותו עותק של כל עבודה שהגיש.

ח. אין לקבל עבודות או להחזירן באמצעות תא הדואר הפתוח של המרצה.

ט. החזרת העבודות לאחר הערכתן (עבודות מודפסות): לאחר סיום הערכת העבודות ופרסום ציון הקורס, המרצה יחזירן אל חדר העבודות - כשבוע מיום הפרסום של ציון הקורס (או יתאם עם הסטודנטים מועד אחר), והן יישלחו לבתי הסטודנטים.


9.5.1 מועד הגשת עבודות 
הגשת עבודות ומטלות אקדמיות תיערך במסגרת לוח זמנים מחייב שהמכללה מגדירה לכל הקורסים הנלמדים בה: בקורס שנלמד סמסטר א' עד תחילת סמסטר ב', ובקורסים שנתיים או קורסי סמסטר ב' - עד 30.8, כמפורט בטבלה המופיעה בעמ' 22 בתקנון הלימודים לסטודנטים (תואר ראשון ותעודת הוראה):

1. עבודות/מטלות סיכום של סמסטר א' יוגשו על פי המועד המוגדר בסילבוס, לא יאוחר ממועד החזרה ללימודים בסמסטר ב' של אותה שנה.

2. עבודות/מטלות סיכום שניתנו בסמסטר ב', יוגשו על פי המועד המוגדר בסילבוס, ולא יאוחר מתום חודש אוגוסט, כדי להבטיח העברת ציונים עד אמצע חודש אוקטובר.

3. מרצה רשאי להחליט אם העבודה בקורס שלו נחשבת 'עבודה מתקדמת' (רמת העמקה, דרישות, היקף). המרצה יציג זאת בפני הסטודנטים (גם בסילבוס), כך שמועד ההגשה יהיה כפוף להגדרה זו.

4. מועד ההגשה של עבודות שנתיות סמינריוניות ומתקדמות הוא עד תום אוגוסט באותה שנה.

5. בכל קורס יודיע המרצה על מועד ההגשה ויגדיר זאת מפורשות בסילבוס הקורס. על הסטודנט והמרצה החובה לעמוד במסגרת הזמנים של הגשת העבודות והערכה שלהן (תוך 6 שבועות ממועד ההגשה הרשמי), בהתאמה.
 
6. אנו מעודדים תיקון והשבחה של עבודה אקדמית כחלק מתהליך למידה וחתירה למצוינות אקדמית. מרצה המאפשר תיקון ושכתוב של עבודה, יקבע מועד אחרון להגשתה, ובלבד שיהיה זה לפני מועד ההגשה הסופי. לאחר שסטודנט הגיש את העבודה הסופית, אין אפשרות לתיקונים ושכתובים נוספים. 
  
9.5.2 איחור בהגשת עבודות
1. מסגרת הזמנים המכללתית וזו המצוינת בסילבוס להגשת עבודות, הן מסגרות מחייבות.

2. במקרים חריגים של איחור בהגשת עבודה מעבר למועד הרשמי המצוין בסילבוס ושנקבע על ידי המכללה, נדרש אישור מוקדם, כמפורט בסעיפים 4 ו-5 להלן.
בסמכות המרצה לאשר איחור הגשה של עד שלושה חודשים. במקרה של איחור חריג נוסף בהגשה - בסמכות דיקן הפקולטה לאשר דחייה של תשעה חודשים נוספים ועד שנה ממועד ההגשה הרשמי בקורס.

3. הכללים להערכת עבודה שהוגשה באיחור, בחריגה ממועד ההגשה, יפורסמו בסילבוס הקורס. המרצה רשאי להטיל מטלה לימודית שתואמת, לדעתו, את הנסיבות שנוצרו (מטלה שונה או נוספת) או לשקול הערכת העבודה בקריטריונים קפדניים ומחמירים יחסית, תוך הורדה בציון בגין האיחור (יירשם מראש בסילבוס, במחוון המטלה, קריטריון עמידה בלו"ז ההגשה, הפחתת ניקוד הדרגתית, עבור כל שבוע איחור בהגשה הורדה של X נק', עד למקסימום של 10 נקודות, למשל).
 
4. איחור הגשה חריג - עד שלושה חודשים: הסטודנט יפנה בקשה בכתב ומראש אל מרצה הקורס (עוד טרם המועד הרשמי של הגשת עבודה), לאישור הגשה מאוחרת (על פי הטבלה לעיל).
4א. אם המרצה מצא שיש עילה מוצדקת להיענות לבקשה, הוא יקבע בכתב מועד חלופי להגשה מאוחרת.

5. איחור הגשה חריג – בשלושה חודשים ועד שנה: בסמכות דיקן הפקולטה לאשר דחייה של תשעה חודשים נוספים ועד שנה ממועד ההגשה הרשמי בקורס (על פי הטבלה לעיל): הסטודנט יפנה בקשה בכתב אל דיקן הפקולטה (ללא צורך בהידברות קודמת עם המרצה), על גבי טופס ייעודי לכך.
5א. אם הדיקן מצא שיש עילה מוצדקת להיענות לבקשה, הוא יקבע בכתב מועד חלופי להגשה מאוחרת (לאחר יידוע המרצה והשגת הסכמתו להסדר החלופי). עותק של הסדר ההגשה החלופי יועבר למרכזת האקדמית המתאימה ובאמצעותה לתיק האישי של הסטודנט.

6. אם אושרה הגשת עבודה באיחור, יהא המרצה רשאי להעריך אותה ולהזין ציון עד תום החופשה העוקבת לסמסטר שבו הוגשה העבודה באיחור: עד תחילת סמסטר ב' - אם זו עבודה שהוגשה באיחור במהלך סמסטר א', או עד תום חופשת הקיץ - אם העבודה הוגשה באיחור עד 31.8 (קורס שנתי או סמסטר ב').

7. אי-קבלת אישור להגשה מאוחרת: אם הדיקן או המרצה לא השתכנע בצדקת האיחור, הוא רשאי לדחות את בקשת הסטודנט ולא לאפשר הגשת העבודה. במקרה כזה ייאלץ הסטודנט להירשם מחדש וללמוד את הקורס בשנית או ללמוד קורס חלופי, בתיאום עם ראש החוג/התכנית.

8. לא ניתן להגיש עבודות באיחור למרצה שאינו ממשיך ללמד באורנים (מרצה אשר סיים עבודתו באורנים, יצא לגמלאות או בשנת שבתון וכיו"ב). במצב זה יש ללמוד בשנית את אותו קורס או קורס חלופי.
 
9. לא ניתן להגיש עבודה באיחור חריג של שנה ומעלה ממועד ההגשה הרשמי.

10. מקרים אלו (סעיפים 9-7 לעיל) תקפים גם לגבי שיפור ציון העבודה, כל עוד לא נקבע הציון הסופי של הקורס, ויוזן בהם לסטודנט ציון נכשל. על הסטודנט להירשם מחדש לאותו קורס או לקורס חלופי.
 
11. מדי שנה תיערך בסיום סמסטר א' בקרת חובות לימודיות משנת הלימודים הקודמת. כל קורס שיימצא ללא ציון וללא אישור מוסמך לדחיית ההגשה ייחשב כקורס שבו הסטודנט לא סיים חובותיו והציון בו יהיה 'נכשל'. לפיכך על הסטודנט להירשם וללמוד בשנית את אותו קורס או קורס חלופי.

 

9.6 הערכת עבודות
א. הערכת מטלות, עבודות ועבודות סמינריוניות שהוגשו במועד שנקבע תסתיים, לכל המאוחר, תוך ששה שבועות מהמועד האחרון שקבע המרצה להגשתן. מומלץ להעריך מטלה או עבודה עיונית על פי מחוון הערכה (כדוגמת המחוון המכללתי המוצע).

ב. המרצה יעביר את הציונים מיד עם סיום הערכת העבודות, עד תום המועד הנקוב לעיל, מבלי להמתין למאחרים בהגשה.

ג. הערכת מטלות, עבודות ועבודות סמינריוניות שהוגשו באיחור יחסית למועד שנקבע בקורס, תסתיים לכל המאוחר עד לתום החופשה העוקבת לסמסטר שבו הוגשה העבודה באיחור. המרצה יעדכן את הציונים מיד בתום ההערכה.

ד. כל מרצה אחראי ישירות לרמת העבודות המוגשות בקורסים שלו. עליו למצוא דרכים ללמד ולהנחות כיצד לכתוב ולערוך עבודה.

ה. הערכת העבודות היא חלק מעבודתו של המרצה. יש לבצע הערכה מעצבת, ולראות בהערות ובהסברים (כתובים ודבורים) חלק מההוראה וההדרכה של הסטודנט.
משום כך אין להסתפק במתן ציון על העבודה או בהערות סיכום לקוניות. יש להחזיר לסטודנט את העבודה בצירוף הערות בגוף העבודה או בדף נספח ולציין את נקודות החוזק והישגיה של העבודה ואת הנקודות לשיפור וחסרונותיה: שגיאות תכניות, מבניות ולשוניות. יש להסביר כיצד נקבעה ההערכה (באלו קריטריונים).

ו. מרצה רשאי להזמין סטודנט לבחינה בעל-פה או לשיחה על עבודה שהוגשה, על-פי שיקול דעתו.

9.6.1 קביעת הציון הסופי בקורס, קריטריונים להערכה
א. הציון הסופי בקורס ייקבע תוך התחשבות במרכיבים שונים של הישגי הסטודנט: ידע שהוכיח במהלך הקורס, רמת המטלות השונות, אוריינות אקדמית, ציון הבחינה / העבודה, חשיבה עצמית, מקוריות, יצירתיות, התקדמות לאורך הקורס, תרומה לפעילות הקורס (ראה דוגמה לקריטריונים בנספח 2 סעיף 2.11).
 
ב. יש ליידע מראש את הסטודנטים מהם מרכיבי הציון והקריטריונים לקבלת הציון הסופי בקורס (יופיעו בסילבוס בתחילת הלימוד בקורס).
ג. בקורס שנתי/סמינריוני – עדכון הציונים ייערך רק בתום סמסטר ב'.
 

9.6.2 נוהל ערעור על ציוני עבודות
א. סטודנט רשאי לערער על ציון עבודה עד שבועיים מיום החזרתה.

ב. נוסף לזכות הסטודנט לבקש ממרצה שישוב ויעריך בשנית מטלה או עבודה סמינריונית, רשאי הסטודנט לבקש מראש החוג / התכנית (באמצעות המזכירה האקדמית) הערכה חוזרת של עבודתו על ידי מרצה אחר.

ג. ראש החוג / התכנית יתערב למציאת מעריך חלופי - אם התרשם שנעשתה חריגה מנהלים, או ניתן יחס בלתי הוגן או נוצרה הטיה ביחס לסטודנט.

ד. אם התקבלה בקשת הערעור של הסטודנט, יקבע ראש החוג / התכנית את הציון הסופי, על פי שיקולו, לאחר קבלת דיווח ונתוני הערכה הן ממרצה הקורס והן מהמעריך השני.

הערה: נוהל הערעור הנהוג ביחס לעבודה ולבחינה אינו חל על קורס "אימוני הוראה" שבו הציון נקבע בעיקר על סמך ההתנסות בפועל בהוראה בכיתה. לפיכך, סטודנט שנכשל ב-"אימוני הוראה" חייב להירשם וללמוד בשנית את הקורס בתנאי שראש החוג / התכנית המליץ על אפשרות זו.
 
7.6 חדר עבודות בספרייה
א. חדר עבודות נועד להגשת עבודות על ידי הסטודנטים ולמשלוח עבודות שהוחזרו על ידי מרצים, לאחר הערכתן (בתיאום עם מרצים המעוניינים בשירות זה), אל בתי הסטודנטים.
 
ב. אין לאפשר השארת עבודות בתא הדואר של המרצה.

ג. אין להחזיר מבחנים לחדר עבודות (להוציא בחינות בית).

ד. שעות הפעילות של הספרייה: הספרייה פתוחה בתקופת הלימודים והבחינות - בימים א'-ה' 21:00-07:30 וביום ו' 13:00-08:00. בחול המועד סוכות ופסח ובחופשת הקיץ חלים שינויים בשעות הפעילות (מומלץ לבררן מראש בטלפון: 04-9838721).

ה. פירוט נוסף על נוהל הגשת עבודות בספרייה מופיע בנספח 16.

9.8 הנחיית עבודה סמינריונית – נוהל דיווח, מעקב ותגמול מנחים
9.8.1 רקע
א. במהלך לימודיו נדרש הסטודנט הסדיר באורנים לכתוב שלוש עבודות סמינריוניות:
* שתי עבודות בתחומי הדעת הדיסציפלינריים.
* עבודה אחת בתחום החינוך.
העבודות נכתבות בשתי מסגרות אפשריות של קורסים:
1. קורס סמינריון, המאופיין בכך שכל משתתפיו (למעט בודדים, לעתים) כותבים עבודה כזו.
2. קורס מתקדם שכתיבת עבודה סמינריונית במהלכו מותנית בהסכם אישי בין הסטודנט למרצה.
חובת ההגשה של עבודות פרו-סמינריוניות ועבודות סמינריוניות תוגדר בתכנית הלימודים של כל חוג ותכנית ותובהר לסטודנטים במסגרת הקורסים הרלוונטיים.
 
ב. עבודה סמינריונית היא עבודה אישית וכל סטודנט חייב למסור עבודה בשם עצמו (פירוט על עבודה סמינריונית - בנספח 2).

ג. שיקולי דעת בדבר שיתוף פעולה לשם ביצוע מחקר: יש מצבים שבהם שני סטודנטים יכולים לשתף פעולה לשם ביצוע מחקר רחב בתחום מסוים. במקרים אלה חייב המרצה להגדיר את קווי המתאר של העבודה השלימה ואת חלקו של כל אחד מהשותפים למחקר. יש להוציא סיכום כתוב בדבר הגדרת חלקו האישי של כל סטודנט בעבודה השלימה.
בכל מקרה עבודה מסוג זה חייבת באישור של ראש החוג/התכנית, אשר יקפיד לבחון את הרציונל והתכנית לעבודה בטרם יאשר את המהלך.
מטרת נוהל זה היא למסד את תהליכי הדיווח, המעקב והתגמול של המנחים.

9.8.2 קורסים סמינריוניים
מעקב אקדמי

א. משקלו הבסיסי של קורס סמינריוני בתכנית הלימודים של הסטודנט הוא 6 נקודות, ואילו בתכנית של סטודנט המשתתף בקורס סמינריוני ללא כתיבת עבודה סמינריונית יופחת הניקוד ל- 4. ההפחתה היא באחריות הרכזת האקדמית המתאימה.

ב. עם סיום הערכת העבודות הסמינריוניות יזין המרצה את הציון בפורטל. במקביל יעביר המרצה למנהלת המערך האקדמי דוח מרוכז ובו שם הקורס והמרצה ושם הסטודנטים שעבודתם הוערכה, לצורך תגמול המרצה עבור הנחיית העבודות והערכתן. הדיווח ייעשה על גבי טופס דיווח הניתן להורדה מאתר אורנים: לשונית "סגל אקדמי", טופסי המערך האקדמי).

תגמול המנחה

א. דמי הנחיה והערכה של סמינריון יישומי הם בסך של 176 ₪.

ב. דמי הנחיה והערכה של עבודה סמינריונית בתואר הראשון והשני* הם בסך של 320 ₪.
ג. הסכום ישולם לאחר דיווח על בדיקת העבודות והענקת ציון.

 

* דמי הנחיה והערכה של עבודה סמינריונית הנכתבת במסגרת לימודי התואר השני ישולמו במקרים שבהם אין למרצה הקורס עוזר הוראה בקורס זה.

כתיבת עבודה סמינריונית בקורס מתקדם

מעקב אקדמי
א. משקלו הבסיסי של קורס מתקדם בתכנית הלימודים של הסטודנט הוא 4 נקודות, וניתן להעלות לסטודנט המשתתף בקורס כזה ומונחה בו לעבודה סמינריונית להיקף של 6 נקודות.
 
ב. עם סיום הערכת העבודה יקליד המרצה את הציון הסופי ויעדכן במייל את מדור ציונים במינהל הסטודנטים על סיום חובות הסמינריון של הסטודנט, על מנת שמינהל הסטודנטים יזכה את הסטודנט ב-2 הנקודות הנוספות להן הוא זכאי בגין העבודה הסמינריונית.
במקביל יעביר המרצה למנהלת המערך האקדמי דוח מרוכז ובו שם הקורס והמרצה ושמות הסטודנטים שעבודתם הוערכה, לצורך תגמול המרצה עבור הנחיית העבודות והערכתן. הדיווח ייעשה על גבי טופס דיווח הניתן להורדה מאתר אורנים: לשונית "סגל אקדמי", טופסי המערך האקדמי).

תגמול המנחה  
א. דמי ההנחיה וההערכה של עבודה סמינריונית בקורס מתקדם בתואר הראשון הם 320 ₪.  

ב. התשלום יבוצע לאחר דיווח המרצה על הערכת העבודה והגשת הציון.  

ג. במקרה שסטודנט הונחה באופן מלא אך לא הגיש עבודה יהיה התגמול בגובה 50% (160 ₪), בכפוף לדיווח המרצה למערך האקדמי.

 

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר